REST Resource: media

משאב

אין נתונים קבועים שמשויכים למשאב הזה.

שיטות

download

הורדה של ערכי ברקוד מסתובבים לאובייקט ההעברה שאליו מפנה מזהה האובייקט הנתון.

upload

מעלה ערכי ברקוד מסתובבים לאובייקט ההעברה שאליו מפנה מזהה האובייקט הנתון.