Method: loyaltyobject.patch

עדכון אובייקט הנאמנות שמזהה האובייקט הנתון מפנה אליו. השיטה הזו תומכת בסמנטיקה של תיקונים.

בקשת HTTP

PATCH https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/loyaltyObject/{resourceId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
resourceId

string

המזהה הייחודי של אובייקט. המזהה הזה חייב להיות ייחודי בכל האובייקטים של המנפיק. הערך הזה צריך להיות בפורמט issuer ID.identifier שבו הראשון הונפק על ידי Google והאחרון נבחר על ידך. המזהה הייחודי שלך יכול לכלול רק תווים אלפאנומריים, '.', '_' או '-'.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של LoyaltyObject.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של LoyaltyObject.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer