Method: giftcardobject.insert

הוספת אובייקט של כרטיס מתנה עם המזהה והמאפיינים הנתונים.

בקשת HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/giftCardObject

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של GiftCardObject.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה מכיל מופע חדש של GiftCardObject שנוצר.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer