Method: genericclass.patch

מעדכן את המחלקה הגנרית שמזהה הכיתה הנתון מפנה אליה. השיטה הזו תומכת בסמנטיקה של תיקונים.

בקשת HTTP

PATCH https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/genericClass/{resourceId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
resourceId

string

המזהה הייחודי של מחלקה. המזהה הזה חייב להיות ייחודי בכל המחלקות של המנפיק. הערך הזה צריך להיות בפורמט issuerID.identifier שבו issuerID הונפק על ידי Google ו-identifier בחרת על ידך. המזהה הייחודי יכול לכלול רק תווים אלפאנומריים, ., _ או -.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של GenericClass.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של GenericClass.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer