Method: genericclass.get

מחזירה את המחלקה הגנרית עם מזהה המחלקה הנתון.

בקשת HTTP

GET https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/genericClass/{resourceId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
resourceId

string

המזהה הייחודי של מחלקה. המזהה הזה צריך להיות ייחודי בכל המחלקות של המנפיק. הערך הזה צריך להיות בפורמט issuerID.identifier שבו issuerID מונפק על ידי Google ו-identifier נבחר על ידך. המזהה הייחודי יכול לכלול רק תווים אלפאנומריים, ., _ או -.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של GenericClass.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer