Method: genericclass.get

מחזירה את המחלקה הגנרית עם מזהה המחלקה הנתון.

בקשת HTTP

GET https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/genericClass/{resourceId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
resourceId

string

המזהה הייחודי של מחלקה. המזהה הזה חייב להיות ייחודי בכל המחלקות של המנפיק. הערך הזה צריך להיות בפורמט issuerID.identifier שבו issuerID הונפק על ידי Google ו-identifier בחרת על ידך. המזהה הייחודי יכול לכלול רק תווים אלפאנומריים, ., _ או -.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של GenericClass.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer