Method: flightclass.insert

הוספת מחלקת טיסה עם המזהה והמאפיינים הנתונים.

בקשת HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/flightClass

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של FlightClass.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה מכיל מופע חדש של FlightClass שנוצר.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer