Warunki Galerii szablonów w usłudze Menedżer tagów Google dla deweloperów

 1. Wprowadzenie
  1. Galerie szablonów społeczności Menedżera tagów Google, dostępne na stronie http://tagmanager.google.com/gallery oraz w usłudze (w stosownych przypadkach) (łącznie „Galerie”) są własnością firmy Google LLC („Google”) i są przez nią zarządzane. Przesyłający mogą wyświetlać swoje Produkty (zgodnie z definicją poniżej) użytkownikom Menedżera tagów Google lub Menedżera tagów Google 360 (razem „GTM”) w usłudze Galerie, aby mogli z nich korzystać w połączeniu z Menedżerem tagów Google. „Przesyłający” lub „Użytkownik” oznacza dowolną osobę lub firmę, w tym między innymi deweloperów, która może (i) wyświetlać i rozpowszechniać Produkty, (ii) przesyłać Produkty do wyświetlania w usłudze Galerie z repozytorium innej firmy lub (iii) wnosić do Produktów jakiekolwiek zmiany lub dodatki, w każdym przypadku zgodnie z warunkami niniejszej Umowy (zgodnie z definicją poniżej). „Produkt” oznacza dowolne oprogramowanie, treści (m.in. szablony tagów Menedżera tagów Google) lub materiały cyfrowe utworzone do użytku w połączeniu z Menedżerem tagów Google i rozpowszechniane przez Galerie.
 2. Akceptacja niniejszej Umowy
  1. Korzystanie przez Użytkownika z usługi Galerie w celu wyświetlania i rozpowszechniania Produktów, przesyłanie Produktów do wyświetlania w usłudze Galerie lub wkład w te Produkty podlega i podlega Warunkom korzystania z usług Google (dostępnym na stronie https://www.google.com/accounts/tos) oraz niniejszej Umowie („Umowa z Przesyłającym”). Ponadto korzystanie przez Użytkownika z usługi Galerie w celu wyświetlania lub dystrybucji Produktu podlega instrukcji lub innym zasadom regulującym korzystanie z usługi Galerie udostępnianej od czasu do czasu przez Google Użytkownikowi w formie pisemnej (z późniejszymi zmianami, łącznie z „Zasadami programu”). W przypadku wystąpienia sprzeczności warunki określone w tej Umowie z Przesyłającym, Zasadach programu i Warunkach korzystania z usług Google mają pierwszeństwo w tej kolejności.
  2. Deweloper nie może przesyłać Produktów ani w jakikolwiek inny sposób przyczyniać się do ich prezentowania, wyświetlać ani rozpowszechniać w usłudze Galerie, jeśli nie akceptuje niniejszej Umowy.
  3. Programista nie może korzystać z usługi Galerie w celu wyświetlania lub dystrybucji Produktów ani w inny sposób przekazywać Produktów do wyświetlania w usłudze Galerie i nie może zawrzeć niniejszej Umowy, jeśli (a) nie jest pełnoletni i nie może zawrzeć wiążącej umowy z Google lub (b) jest osobą lub podmiotem pozbawionym prawa do korzystania z produktów lub usług Google na mocy prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych bądź innych krajach, w tym w kraju, w którym Użytkownik mieszka lub w którym korzysta z produktów lub usług Google.
  4. Przesyłający oświadcza i zapewnia, że jest w pełni uprawniony, upoważniony oraz zdolny do zaakceptowania niniejszej Umowy. Jeśli Przesyłający akceptuje warunki niniejszej Umowy w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu, oświadcza i zapewnia, że ma pełne pełnomocnictwo prawne do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu. Jeśli Przesyłający nie ma wymaganych uprawnień, nie może zaakceptować niniejszej Umowy ani korzystać z usługi Galerie w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu. Osoba fizyczna, która akceptuje Umowę (zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu osoby prawnej), oświadcza, że ma ukończone 18 lat.
  5. Jeśli Deweloper udostępnia Produkt do wyświetlania w usłudze Galerie, jest zobowiązany przesłać Produkt (wraz z danymi kontaktowymi i szczegółami Produktu) zgodnie z instrukcjami i metodami opisanymi w Zasadach programu.
 3. Przesyłanie i korzystanie z usługi Galerie przez Wykonawcę
  1. Z wyjątkiem praw licencyjnych udzielanych przez Programistę w punkcie 4 poniżej Google akceptuje, że na mocy niniejszej Umowy nie uzyskuje od Programisty (ani jego licencjodawców) żadnych praw, tytułów prawnych ani udziałów dotyczących jakiegokolwiek Produktu, w tym żadnych praw własności intelektualnej obejmujących aplikacje.
  2. Użytkownik zgadza się przesyłać i wspierać Produkty bądź w inny sposób korzystać z usługi Galerie wyłącznie w celach, na które zezwalają (a) niniejsza Umowa i wszelkie obowiązujące zasady usługi Galerie oraz (b) wszelkie obowiązujące prawa, przepisy oraz ogólnie przyjęte procedury i wytyczne w odpowiednich jurysdykcjach (w tym wszelkie prawa dotyczące eksportu i importu danych lub oprogramowania w Stanach Zjednoczonych i innych odpowiednich krajach).
  3. W przypadku korzystania z usługi Galerie w celu wyświetlania Produktu Użytkownik zobowiązuje się chronić prywatność i prawa użytkowników. Jeśli użytkownicy udostępniają Przesyłającemu nazwy użytkownika, hasła, inne informacje logowania lub dane osobowe bądź jego Produkt uzyskuje do nich dostęp lub ich używa, Przesyłający musi poinformować użytkowników, że takie informacje są dostępne dla Produktu, podać odpowiednie i zgodne z prawem informacje na temat ochrony prywatności oraz zapewnić ochronę użytkowników. Ponadto Produkt może używać tych informacji wyłącznie w ograniczonych celach, na które użytkownik udzielił zgody. Jeśli Produkt przechowuje dane osobowe lub poufne podane przez użytkowników, musi to robić w bezpieczny i jedyny okres, aż będzie to konieczne. Jeśli użytkownik zawarł z Przesyłającym odrębną umowę, która zezwala Przesyłającemu lub jego Produktowi na przechowywanie bądź używanie danych osobowych lub informacji poufnych bezpośrednio związanych z Produktem (bez uwzględniania innych produktów i aplikacji), użycie takich informacji przez Przesyłającego podlega warunkom takiej odrębnej umowy. Jeśli użytkownik poda w Produkcie informacje o koncie Google, Produkt może używać tych informacji wyłącznie do uzyskiwania dostępu do konta Google użytkownika w ograniczonych celach tylko wówczas, gdy użytkownik udzielił na to zezwolenia.
  4. Działania zakazane.
   1. Wykonawca zgadza się nie podejmować żadnych działań związanych z usługą Galerie, w tym tworzenia (i publikowania w nich informacji) ani dystrybucji Produktów lub innych materiałów (w tym żadnych linków przekazanych do Produktu lub witryn), które naruszają Zasady programu lub które: (1) w sposób świadomy naruszają warunki korzystania z usługi innej firmy; (2) naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa i regulacje dotyczące tej osoby (i publikują informacje o zdrowiu, przedstawiają informacje o charakterze osobistym bądź nie są ogólnodostępne, przedstawiają je w charakterze zniesławiającym lub nie podają ich w postaci fałszywej lub nie podają takich informacji w celu przedstawienia publicznie informacji o charakterze osobistym lub ich rozpowszechnianiu (w tym ich powielanie lub przedstawianie jako fałszywe bądź fałszywe) (w tym udawanie ich jako poufnych lub oszustw, w tym np. podszywanie się pod inne osoby, podszywanie się pod takie informacje bądź ich publikowanie, podszywanie się pod inne osoby i ich przedstawianie w postaci informacji o charakterze osobistym, takich jak przedstawianie ich w inny sposób (np. przez podanie ich jako informacji poufnych lub fałszowanie informacji) (w tym w postaci linków umieszczonych w Produkcie lub na stronach internetowych).
   2. Użytkownik zgadza się nie uzyskiwać dostępu (ani nie podejmować prób uzyskania dostępu) do usługi Galerie w żaden inny sposób niż za pomocą interfejsu lub zatwierdzonych metod udostępnionych przez Google, chyba że otrzymał na to wyraźne zezwolenie w odrębnej umowie z Google.
   3. Przesyłającemu nie wolno odsyłać użytkowników ani podawać linków do żadnej witryny, która naśladuje lub udaje usługę Galerie.
   4. Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (oraz że Google nie ponosi odpowiedzialności wobec niego ani żadnej osoby trzeciej) za wszelkie Produkty wyświetlane w usłudze Galerie (lub za wszelki wkład, jaki wniósł do Produktu w tej usłudze) oraz za konsekwencje swoich działań (w tym w szczególności za wszelką utratę lub uszkodzenie danych poniesione przez Google lub użytkownika).
   5. Przesyłający akceptuje, że jest w pełni odpowiedzialny (oraz że Google nie ponosi odpowiedzialności wobec Przesyłającego ani żadnej osoby trzeciej) za naruszenie wszelkich swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jakichkolwiek obowiązujących warunków korzystania z usług osób trzecich czy umów z osobami trzecimi oraz przepisów prawa i regulacji, a także za konsekwencje każdego takiego naruszenia (w tym dowolne możliwe straty lub szkody poniesione przez Google lub osobę trzecią).
   6. Należy pamiętać, że Google nie ma obowiązku wyświetlania przesłanego Produktu w usłudze Galerie i według własnego uznania: (1) może zdecydować o nieopublikowaniu Produktu; (2) zastrzega sobie prawo do usunięcia niektórych lub wszystkich opublikowanych Produktów; (3) zastrzega sobie prawo do prezentowania Produktów w wybranej przez siebie kolejności.
 4. Udzielanie licencji
  1. Użytkownik udziela firmie Google i jej podmiotom stowarzyszonym ważnej na całym świecie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na: (a) udostępnianie, udostępnianie linków, kopiowanie, tłumaczenie, publiczne wykonywanie, reprodukowanie, publiczne wyświetlanie, testowanie, rozpowszechnianie oraz w inny sposób korzystania z Produktów (w tym wszelkich treści, które zostały w nich wniesione przez Użytkownika, w odpowiednich przypadkach), oraz wszelkich treści, które się w nich znajdują, do których uzyskują one dostęp bądź które są przekazywane, oraz (b) kopiowanie, wykonywanie, wyświetlanie i wykorzystywanie Produktu w związku z prezentacjami i prezentacjami w związku z nimi, a także (w tym wszelkie stosowne opłaty w związku z prezentacjami) w związku z produktem.
  2. Deweloper udziela użytkownikowi niewyłącznej, ważnej na całym świecie i bezterminowej licencji uprawniającej do wykonywania, wyświetlania i używania Produktów (w tym odpowiednio dodawanych do nich treści) oraz wszelkich treści, które się w nich znajdują, do których uzyskują dostęp bądź które są za ich pośrednictwem przesyłane, zgodnie z warunkami licencji Apache w wersji 2.0 (dostępnej na stronie https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).
  3. Google może korzystać z usług konsultantów i innych kontrahentów w związku z wypełnianiem zobowiązań i egzekwowaniem praw wynikających z niniejszej Umowy, pod warunkiem że ci konsultanci i kontrahenci będą podlegać takim samym zobowiązaniom co Google. Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy Google nie będzie wyświetlać ani rozpowszechniać Produktu Przesyłającego w usłudze Galerie, ale może zachować kopie Produktu (w tym wszelkie zawarte w nim treści) i używać ich na potrzeby udzielania pomocy w ramach usługi Galerie.
  4. Deweloper oświadcza i zapewnia, że posiada i zapewnia wszelkie niezbędne prawa do udzielenia firmie Google, jej podmiotom stowarzyszonym i użytkownikom swoich Produktów licencji na swoje Produkty (w tym odpowiednio do nich wkładu) oraz wszelkich treści, które się w nich znajdują, do których uzyskują one dostęp bądź które są za ich pośrednictwem przesyłane.
  5. Z wyjątkiem praw licencyjnych udzielanych w niniejszej Umowie (a) Programista zachowuje wszystkie prawa do Produktów oraz (b) każda ze stron zachowuje wszystkie prawa posiadane niezależnie od niniejszej Umowy, w tym prawa na mocy ustawy o ochronie praw autorskich obowiązującej w Stanach Zjednoczonych oraz analogicznych przepisów w innych jurysdykcjach. Google przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że na mocy niniejszej Umowy nie uzyskuje od Przesyłającego (ani jego licencjodawców) żadnych praw, tytułów prawnych ani udziałów związanych z treściami przesyłanymi, publikowanymi, przekazywanymi lub wyświetlanymi przez Przesyłającego w Produktach lub za ich pośrednictwem, w tym jakichkolwiek praw własności intelektualnej dotyczących tychże treści (bez względu na to, czy prawa te zostały zastrzeżone i w którym miejscu na świecie obowiązują). Jeśli Przesyłający nie uzgodnił inaczej na piśmie z Google, Przesyłający akceptuje fakt, że ponosi odpowiedzialność za ochronę i egzekwowanie tych praw, a firma Google nie jest w żaden sposób zobowiązana do takich działań w imieniu Przesyłającego.
 5. Cechy marki i wizerunek
  1. „Cechy marki” oznaczają nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy domen i inne charakterystyczne cechy marki odpowiednio każdej ze stron, posiadane (lub licencjonowane) okresowo przez odpowiednią stronę.
  2. Każda ze stron ma wszystkie prawa, tytuły prawne i udziały, w tym w stopniu nieograniczonym wszystkie prawa własności intelektualnej związane z należącymi do niej Cechami marki. Z wyjątkiem ograniczonego zakresu wyraźnie określonego w niniejszej Umowie żadna ze stron nie udziela – a druga strona nie uzyskuje – żadnych praw, tytułów prawnych ani udziałów (w tym w stopniu nieograniczonym jakiejkolwiek dorozumianej licencji) dotyczących dowolnych Cech marki drugiej strony. Z uwzględnieniem warunków niniejszej Umowy Przesyłający na okres jej obowiązywania udziela firmie Google i jej podmiotom stowarzyszonym ograniczonej, niewyłącznej licencji uprawniającej do wyświetlania dostarczonych przez Przesyłającego firmie Google Cech marki Przesyłającego wyłącznie w celu stosowania w związku z usługą Galerie oraz w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Z uwzględnieniem punktu 5(c) żadne postanowienie niniejszej Umowy nie daje Przesyłającemu prawa do używania jakichkolwiek nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usług, logo, nazw domen ani innych charakterystycznych cech marki Google. Firma Google i jej podmioty stowarzyszone mogą wykorzystywać Cechy marki Przesyłającego dostarczone im przez Przesyłającego w ramach niniejszej Umowy w prezentacjach, materiałach marketingowych, informacjach prasowych oraz na listach klientów (co obejmuje w stopniu nieograniczonym listy klientów publikowane w witrynach należących do Google) w celu promowania usługi Galerie.
  3. Z uwzględnieniem warunków niniejszej Umowy na okres jej obowiązywania Google udziela Przesyłającemu ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, ważnej na całym świecie, bezpłatnej licencji na wyświetlanie Cech marki dostarczonych Przesyłającemu przez Google wyłącznie w celu promowania jego wkładu w realizację usługi Galerie. W kontekście korzystania przez Użytkownika z Cech marki Google, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących w danym czasie wytycznych dotyczących korzystania z Cech marki Google dostępnych pod adresem www.google.com/permissions.
 6. Usuwanie, sprawdzanie i aktualizowanie Produktów
  1. Deweloper może w każdej chwili usunąć swoje Produkty przesłane do wyświetlenia w usłudze Galerie, ale musi przestrzegać niniejszej Umowy w odniesieniu do wszelkich Produktów prezentowanych wcześniej w usłudze Galerie, do których użytkownicy mieli dostęp lub które pobrali. Usunięcie Produktów w celu uniemożliwienia ich wyświetlania w usłudze Galerie w przyszłości nie ma (a) wpływu na prawa licencyjne użytkowników, którzy wcześniej mieli dostęp do jego Produktów lub je pobrali, (b) nie usuwa Produktów z Menedżera tagów Google ani z innych miejsc, w których wcześniej uzyskiwali do nich dostęp lub je pobierali, ani (c) nie zmienia zobowiązania Programisty do obsługi Produktów, które wcześniej były otwierane lub pobrane przez użytkowników.
  2. Firma Google nie jest zobowiązana do monitorowania Produktów ani ich treści, ale może w dowolnym momencie sprawdzać lub testować Produkty i ich kod źródłowy pod kątem zgodności z niniejszą Umową, Zasadami programu oraz wszelkimi innymi obowiązującymi warunkami, zobowiązaniami, przepisami prawa i regulacjami. Google może w tym celu stosować zautomatyzowane metody. Google zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Produktu w usłudze Galerie według własnego uznania. Przesyłający zgadza się, by wszelkie informacje przekazywane przez niego firmie Google były zawsze dokładne, prawidłowe i aktualne. Google może poprosić Przesyłającego o umieszczenie w pliku dołączonym do jego Produktu takich informacji, jak imię i nazwisko lub nazwa oraz adres e-mail Przesyłającego jako elementu specyfikacji Produktu. Google może użyć tych informacji na potrzeby zaprezentowania Produktu w katalogu lub w innych celach. (w przypadku gdy Google otrzyma powiadomienie lub w inny sposób uzyska informacje i stwierdzi według własnego uznania, że dany Produkt lub jakakolwiek jego część albo jego Cechy marki są zmodyfikowane przez Google w związku z Galerią lub w jego imieniu; mogą powodować, że Produkt lub jakakolwiek jego część albo jego Cechy marki są zmodyfikowane; Google zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wykluczenia dowolnego Produktu z usługi Galerie według własnego uznania.
  3. Google może co pewien czas sprawdzać dostępność aktualizacji Produktów, w tym między innymi poprawek błędów i ulepszonych funkcji. Przesyłając aktualizację Produktu w celu wyświetlania jej w usłudze Galerie, Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne uzyskiwanie, pobieranie i instalowanie takiej aktualizacji bez kolejnego powiadomienia. Google nie gwarantuje terminowości takich aktualizacji. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości: aktualizacje Produktów podlegają tym samym zasadom i warunkom co Produkty, w tym w stopniu nieograniczonym postanowieniom punktu 6b niniejszej Umowy.
  4. Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności za późniejsze właściwe lub niewłaściwe używanie Produktu przez Użytkowników, którzy uzyskują do niego dostęp. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesłany Produkt (lub jakikolwiek jego wkład) do wyświetlania w usłudze Galerie może być dostępny lub wykorzystywany przez osoby trzecie, a także zgadza się na takie wykorzystywanie oraz wszelkie odpowiednie reprodukcje i dystrybucje Produktu (w tym odpowiedni wkład) lub jego dzieła pochodne, w jakimkolwiek nośniku, z modyfikacjami lub bez nich.
 7. Dane logowania Przesyłającego
  1. Google może ograniczyć liczbę Produktów, które Przesyłający lub firma, dla której pracuje Przesyłający, mogą publikować w usłudze Galerie. Google może zawiesić lub odebrać mu prawo do wyświetlania Produktów w usłudze Galerie : (1) z powodu naruszenia Umowy lub jakichkolwiek obowiązujących zasad usługi Galerie, (2) z powodu naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich; (3) jesteśmy do tego zobowiązani do spełnienia wymogów prawnych lub orzeczenia sądowego; lub (4) uważamy, że nasze działania powodują (lub mogłyby powstać) odpowiedzialność lub szkodę w związku z udziałem Użytkownika, innej osoby trzeciej lub Google;
 8. Rozwiązanie niniejszej Umowy
  1. Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu wypowiedzenia przez Przesyłającego lub firmę Google w sposób opisany poniżej.
  2. Deweloper może wypowiedzieć niniejszą Umowę, usuwając wszystkie swoje Produkty z usługi Galerie.
  3. Jeśli Produkt Dewelopera lub Produkt przesłany do Galerii (1) zostanie usunięty lub w inny sposób usunięty z repozytorium osoby trzeciej, w którym był przechowywany, utrzymywany lub hostowany na potrzeby usługi Galerie, lub (2) nie będzie już kwalifikować się do przesłania do usługi Galerie zgodnie z instrukcjami przesyłania określonymi w Zasadach programu, zostanie uznane za rozwiązanie niniejszej Umowy, w którym rozsądny czas zostanie usunięty z usługi Galerie w rozsądnym czasie.
  4. Jeśli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana, takie wypowiedzenie nie oznacza wycofania licencji udzielonych Google i użytkownikom zgodnie z artykułem 4 tej Umowy.
  5. Google może w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejszą Umowę z Przesyłającym, jeśli: (1) Przesyłający naruszy którekolwiek postanowienie Umowy, (2) firma Google zostanie do tego zobowiązana na mocy przepisów prawa lub (3) Google postanowi zaprzestać świadczenia usługi Galerie.
 9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI
  1. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE KORZYSTANIE Z GALERII I PRZESYŁANIE ICH PRZESYŁANIE STANOWIĄ NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA, ORAZ ŻE GALERIA UDOSTĘPNIO W JAKICH NINIEJSZYCH GWARANCJI
  2. PRZESYŁAJĄCY KORZYSTA Z USŁUGI GALERIE I WSZELKICH MATERIAŁÓW – POBRANYCH LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANYCH W RAMACH KORZYSTANIA Z TEJ USŁUGI – WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ JEST W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA WSZYSTKIE SZKODY POWSTAŁE NA JEGO KOMPUTERZE LUB INNYM URZĄDZENIU ORAZ UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z TEGO KORZYSTANIA.
  3. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA GOOGLE WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI JAKIEKOLWIEK WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, W TYM, ALE NIE OGRANICZONA DO DOROZUMIANEJ GWARANCJI I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI HANDLOWEJ,
 10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZESYŁAJĄCY DOKŁADNIE ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, ŻE FIRMA GOOGLE, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE I STOWARZYSZONE ORAZ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PRZESYŁAJĄCEGO NA PODSTAWIE ŻADNYCH ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE ANI MORALNE PONIESIONE PRZEZ PRZESYŁAJĄCEGO, W TYM UTRATĘ JAKICHKOLWIEK DANYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA GOOGLE LUB JEJ PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT BĄDŹ POWINNI MIEĆ TEGO ŚWIADOMOŚĆ.
 11. Odszkodowanie W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Uczestnik zgadza się bronić, zabezpieczać i zabezpieczać w związku z wszelkimi sprawami dotyczącymi własności intelektualnej, odpowiedzialnością, szkody, koszty i wydatki (w tym prawa i koszty, koszty i wydatki z tytułu korzystania z Galerii) wynikające z wszelkich roszczeń, działań, pozwów lub postępowań, a także w związku z wszelkimi stratami, odpowiedzialnością, kosztami i wydatkami (w tym z tytułu korzystania z usługi Galerie, praw autorskich, kosztów i wydatków związanych z korzystaniem z usługi Galerie, w związku z wszelkimi roszczeniami, działaniami, pozwami i postępowaniami, które naruszają prawa, koszty i wydatki Użytkownika, prawa autorskie i wydatki Użytkownika, jego podmioty stowarzyszone, dyrektorów, dyrektorów, kadrę kierowniczą, pracowników i przedstawicieli (a)
 12. Zmiany Umowy. Google może co pewien czas wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie. W przypadku dokonania zmian Google udostępni nową kopię Umowy, a także powiadomienie o jej zmianach w usłudze Galerie lub powiązanych witrynach. Jeśli Przesyłający nie wyraża zgody na zmienioną Umowę, powinien przestać korzystać z usługi Galerie. Zmiany zaczynają obowiązywać i są uznawane za zaakceptowane przez Uczestnika: (a) natychmiast w przypadku osób, które stały się Przesyłającymi po opublikowaniu powiadomienia, lub (b) w przypadku osób będących wcześniej Przesyłającymi zmieniona Umowa wchodzi w życie z chwilą zaakceptowania jej zmodyfikowanej Umowy (z wyjątkiem zmian wymaganych przez prawo, które zaczynają obowiązywać natychmiast) lub po 30 dniach od opublikowania powiadomienia w przypadku dalszego korzystania z usługi Galerie.
 13. Ogólne warunki prawne
  1. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy prawnej między Przesyłającym a firmą Google i reguluje korzystanie przez niego z usługi Galerie oraz całkowicie zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między Przesyłającym a firmą Google dotyczące usługi Galerie.
  2. Przesyłający akceptuje, że jeśli Google nie korzysta z któregokolwiek prawa lub świadczenia zawartego w niniejszej Umowie ani nie egzekwuje jego stosowania (lub z którego Google może korzystać na podstawie dowolnego obowiązującego przepisu prawa), nie jest to uznawane za formalne zrzeczenie się praw przez firmę Google, a te prawa i świadczenia nadal są dla niej dostępne.
  3. Jeśli sąd mający jurysdykcję w zakresie takich spraw wyda wyrok stwierdzający, że którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest nieważne, zostanie ono usunięte z Umowy bez wpływu na jej pozostałą część. Pozostałe postanowienia niniejszej Umowy nadal będą ważne i wiążące.
  4. Przesyłający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że każda firma zależna Google jest beneficjentem niniejszej Umowy będącym osobą trzecią oraz że firmy te są uprawnione do bezpośredniego stosowania i korzystania z wszelkich postanowień niniejszej Umowy, które zapewniają im korzyści (lub prawa). Oprócz tego żadna inna osoba ani firma nie jest beneficjentem niniejszej Umowy będącym osobą trzecią.
  5. OGRANICZENIA EKSPORTU. PRODUKTY W GALERIACH MOGĄ PODLEGAĆ KONTROLA LUB OGRANICZOM EKSPORTU STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB INNYCH KRAJÓW LUB terytoriów. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH WSZYSTKICH WSZYSTKICH WSZYSTKICH PRAW I PRZEPISÓW EKSPORTOWYCH USA I MIĘDZYNARODOWEGO. TE PRAWA OBEJMUJĄ OGRANICZENIA DOTYCZĄCE MIEJSC DOCELOWYCH, UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH I UŻYCIA KOŃCOWEGO.
  6. Żadna ze stron nie może scedować żadnej części niniejszej Umowy bez pisemnej zgody drugiej strony na nikogo innego oprócz podmiotu stowarzyszonego pod następującymi warunkami: (a) cesjonariusz wyrazi na piśmie zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy; (b) strona dokonująca cesji zachowa odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, jeśli cesjonariusz ich nie dotrzyma, oraz (c) strona dokonująca cesji powiadomi drugą stronę o takiej cesji. Każda inna próba cesji jest nieważna.
  7. Niniejsza Umowa oraz relacje Przesyłającego z firmą Google wynikające z niniejszej Umowy podlegają prawu stanu Kalifornia z wyłączeniem przyjętych w nim norm prawa kolizyjnego. Przesyłający i firma Google zgadzają się uznać wyłączną jurysdykcję sądów znajdujących się w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia w zakresie rozwiązywania wszelkich spraw prawnych powstałych w związku z niniejszą Umową. Niezależnie od tego Przesyłający akceptuje, że Google nadal może starać się o wydanie nakazu sądowego (lub równoważnego typu pilnego orzeczenia sądu) w dowolnej jurysdykcji. W zakresie, w jakim obowiązujące prawo lokalne uniemożliwia rozstrzygnięcie określonych sporów w sądzie w Kalifornii, użytkownik może je rozstrzygać w sądach lokalnych. Podobnie jeśli obowiązujące prawo lokalne uniemożliwia sądowi lokalnemu stosowanie prawa stanu Kalifornia w celu rozwiązania tych sporów, wówczas spory te podlegają prawu obowiązującemu w kraju, stanie lub innym miejscu zamieszkania użytkownika.
  8. Niezależnie od wypowiedzenia niniejszej Umowy wszelkie jej postanowienia, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać dalej, obowiązują po jej rozwiązaniu.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2023 r.