Dokumentacja API tagu Google

Interfejs API tagu Google (gtag.js) składa się z 1 funkcji gtag() o takiej składni:

gtag(<command>, <command parameters>);
 • <command> to jedno z tych poleceń:
 • <command parameters> to parametry, które możesz przekazywać do usługi gtag(). Parametry polecenia różnią się w zależności od polecenia. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji polecenia poniżej.

Polecenia gtag() możesz wywoływać w dowolnym miejscu na stronie, o ile występują one pod fragmentem kodu tagu Google. Informacje o dodawaniu fragmentu kodu do strony znajdziesz w przewodniku instalacji.

Zakres parametru

Możesz ograniczać wartości parametrów do poszczególnych zdarzeń, wszystkich zdarzeń wysyłanych do określonego elementu <TARGET_ID> lub globalnie do wszystkich zdarzeń. Użyjesz do tego poleceń event, config i set.

Wartości parametrów ustawione w jednym zakresie nie zmieniają wartości ustawionych dla tego samego parametru w innym zakresie. W poniższym przykładzie polecenie config nie zmienia globalnej wartości parametru campaign_id przypisanej wcześniej za pomocą polecenia set. Po wykonaniu obu poleceń globalna wartość campaign_id nadal wynosi '1234'.

// Set global campaign ID
gtag('set', { 'campaign_id': '1234' });

// Set campaign ID for <TARGET_ID>
gtag('config','<TARGET_ID>', { 'campaign_id': 'ABCD' });

Pierwszeństwo parametrów

Jeśli do tego samego parametru w różnych zakresach są przypisane różne wartości, do przetwarzania zdarzeń jest używana tylko jedna wartość. Wartości parametrów z zakresu event mają pierwszeństwo przed parametrami z zakresu config, a parametry config mają pierwszeństwo przed parametrami z zakresu globalnego set.

// Set campaign information at the global scope
gtag('set', { 'campaign_name': 'Black Friday Sale' });

// Set currency for <TARGET_ID1> to 'USD'
gtag('config','<TARGET_ID1>', { 'currency': 'USD' });

// Process a conversion event with currency: 'GBP'
gtag('event','conversion', { 'currency': 'GBP', 'send_to': '<TARGET_ID1>' });

// Process a conversion event with currency: 'EUR'
gtag('event','conversion');

// Process a conversion event with currency: 'USD'
gtag('event','conversion', { 'send_to': '<TARGET_ID1>' });

config

Umożliwia dodanie do celów dodatkowych informacji o konfiguracji. Zwykle jest to konfiguracja związana z konkretną usługą, ale jeśli używasz zarówno Google Ads, jak i Google Analytics, wystarczy skonfigurować ją tylko raz.

gtag('config', '<TARGET_ID>', {<additional_config_info>});

<TARGET_ID> to identyfikator, który jednoznacznie identyfikuje cel działań, np. usługę w Google Analytics czy konto Google Ads. <additional_config_info> to co najmniej jedna para parametr–wartość.

Ten przykład pozwala skonfigurować tag do wysyłania danych na konto Google Ads:

gtag('config', 'TAG_ID');

gdzie „ID_TAGU” to identyfikator tagu tagu Google.

Aby zademonstrować, jak wysyłać dodatkowe informacje o konfiguracji, oto przykład konfigurowania tagu do wysyłania danych na konto Analytics z parametrem send_page_view, który przekazuje wartość false, oraz parametrem groups, który przekazuje wartość 'agency'.

gtag('config', 'TAG_ID', {
 'send_page_view': false,
 'groups': 'agency'
});

get

Umożliwia pobieranie różnych wartości z gtag.js, w tym wartości ustawionych za pomocą polecenia set.

gtag('get', '<target>', '<field_name>', callback)
Argument Typ Przykład Opis
<target> string G-XXXXXXXXXX

Miejsce docelowe, z którego mają być pobierane wartości.

<nazwa_pola> FieldName client_id Nazwa pola do pobrania.
wywołanie zwrotne Function (field) => console.log(field)

Funkcja, która zostanie wywołana z żądanym polem lub undefined, jeśli nie jest skonfigurowana.

FieldName

Nazwa pola może być nazwą pola niestandardowego ustawionego za pomocą polecenia gtag('set') lub jedną z tych wartości:

Nazwa pola Obsługiwane cele
client_id
 • Google Analytics 4
 • Google Analytics – Universal Analytics
session_id
 • Google Analytics 4
gclid
 • Google Ads
 • Floodlight

Przykłady

Korzyści z obietnicy

const gclidPromise = new Promise(resolve => {
 gtag('get', 'DC-XXXXXXXX', 'gclid', resolve)
});

gclidPromise.then((gclid) => {
 // Do something with gclid...
})

Wysyłanie zdarzenia do platformy Measurement Protocol

gtag('get', 'G-XXXXXXXXXX', 'client_id', (clientID) => {
 sendOfflineEvent(clientID, "tutorial_begin")
});

function sendOfflineEvent(clientID, eventName, eventData) {
 // Send necessary data to your server...
}

Uzyskiwanie określonej wartości

gtag('set', {campaign_name: 'Spring_Sale'});

gtag('get', 'G-XXXXXXXXXX', 'campaign_name', (campaign_name) => {
 // Do something with currency value you set earlier.
})

set

Polecenie set pozwala zdefiniować parametry, które będą powiązane z każdym kolejnym zdarzeniem na stronie.

gtag('set', {<parameter-value-pair>, <parameter-value-pair>});

Możesz np. udostępnić parametry campaign, aby wiele tagów na tej samej stronie miało do nich dostęp.

W przykładzie poniżej pokazujemy konfigurowanie nazwy i identyfikatora kampanii związanej z zakupami w Czarny Piątek. Ponieważ używasz metody set, wszystkie inne tagi, np. tagi zdarzeń GA4 i tagi remarketingowe Google Ads, mają dostęp do tych danych.

gtag('set', 'campaign', {
 'id': 'abc',
 'source': 'google',
 'name': 'black_friday_promotion',
 'term': 'running+shoes',
});

event

Aby wysłać dane zdarzenia, użyj polecenia event.

gtag('event', '<event_name>', {<event_params>});

<event_name> to:

<event_params> to co najmniej jedna para parametr–wartość. Każda para jest oddzielona przecinkiem.

To polecenie event uruchamia zalecane zdarzenie screen_view z 2 parametrami: app_name i screen_name.

gtag('event', 'screen_view', {
 'app_name': 'myAppName',
 'screen_name': 'Home'
});

Aby skonfigurować zgodę, użyj polecenia consent.

gtag('consent', {<consent_arg>}, {<consent_params>});

Więcej informacji o działaniu konfigurowanym przez te parametry znajdziesz w sekcji dotyczącej zgody w Centrum pomocy.

<consent_arg> jest jedną z wartości 'default' lub 'update'. Parametr 'default' służy do ustawiania domyślnych parametrów uzyskiwania zgody, a parametr 'update' służy do ich aktualizowania, gdy użytkownik wyrazi zgodę.

Obsługiwane są te komponenty typu <consent_params>:

Nazwa pola Dozwolone wartości Opis
ad_storage 'granted' | 'denied' Umożliwia przechowywanie danych powiązanych z reklamami, np. plików cookie (internet) lub identyfikatorów urządzeń (aplikacje).
ad_user_data 'granted' | 'denied' Wskazuje zgodę na wysyłanie danych użytkownika do Google w celach reklamowych.
ad_personalization 'granted' | 'denied' Określa stan zgody na reklamy spersonalizowane.
analytics_storage 'granted' | 'denied' Umożliwia przechowywanie danych, np.plików cookie (stron internetowych) lub identyfikatorów aplikacji (aplikacje), związanych z analityką, np. o czasie trwania wizyty.
wait_for_update dowolna dodatnia liczba całkowita Ustawia czas (w milisekundach) oczekiwania na wywołanie aktualizacji zgody.