Street View Publish API

Publikuje w Mapach Google zdjęcia sferyczne wraz z informacjami o położeniu, orientacji i metadanych połączeń. Aplikacje mogą udostępniać interfejs do pozycjonowania, łączenia i przesyłania zdjęć Street View utworzonych przez użytkowników.

Usługa: streetviewpublish.googleapis.com

Aby wywołać tę usługę, zalecamy użycie dostarczonych przez Google bibliotek klienta. Jeśli do wywoływania tej usługi aplikacja musi używać własnych bibliotek, podczas tworzenia żądań do interfejsu API użyj podanych niżej informacji.

Dokument opisujący

Dokument opisujący to czytelna dla komputera specyfikacja opisująca interfejsy API REST i korzystanie z nich. Służy do tworzenia bibliotek klienta, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współdziałają z interfejsami API Google. Jedna usługa może udostępniać wiele dokumentów opisujących. Ta usługa dostarcza następujący dokument opisujący interfejs API:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL, który określa adres sieciowy usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych. Ta usługa ma następujący punkt końcowy i wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do tego punktu końcowego:

  • https://streetviewpublish.googleapis.com

Zasób REST: v1.photo

Metody
create POST /v1/photo
Po zakończeniu przesyłania zdjęcia ze zwróconym obiektem UploadRef CreatePhoto publikuje przesłane Photo do Street View w Mapach Google.
delete DELETE /v1/photo/{photoId}
Usuwa element Photo i jego metadane.
get GET /v1/photo/{photoId}
Pobiera metadane określonego elementu Photo.
startUpload POST /v1/photo:startUpload
Tworzy sesję przesyłania, w ramach której rozpocznie się przesyłanie zdjęć w bajtach.
update PUT /v1/photo/{photo.photoId.id}
Aktualizuje metadane obiektu Photo, np. pozycję, powiązanie miejsca, połączenia itp.

Zasób REST: v1.photoSequence

Metody
create POST /v1/photoSequence
Gdy klient zakończy przesyłanie PhotoSequence ze zwróconym UploadRef, CreatePhotoSequence wyodrębnia sekwencję zdjęć sferycznych z filmu lub Extensible Device Metadata (XDM, http://www.xdm.org/), aby opublikować je w Street View w Mapach Google.
delete DELETE /v1/photoSequence/{sequenceId}
Usuwa element PhotoSequence i jego metadane.
get GET /v1/photoSequence/{sequenceId}
Pobiera metadane określonych elementów PhotoSequence przez interfejs Operation.
startUpload POST /v1/photoSequence:startUpload
Tworzy sesję przesyłania, aby rozpocząć przesyłanie danych sekwencji zdjęć.

Zasób REST: v1.photoSequences

Metody
list GET /v1/photoSequences
Wyświetla wszystkie elementy PhotoSequences należące do użytkownika w kolejności malejącej według sygnatury czasowej CreatePhotoSequence.

Zasób REST: v1.photos

Metody
batchDelete POST /v1/photos:batchDelete
Usuwa listę elementów Photos wraz z ich metadanymi.
batchGet GET /v1/photos:batchGet
Pobiera metadane określonego wsadu Photo.
batchUpdate POST /v1/photos:batchUpdate
Aktualizuje metadane obiektu Photos, np. pozycję, powiązanie miejsca, połączenia itp.
list GET /v1/photos
Wyświetla listę wszystkich obiektów Photos należących do użytkownika.