ภาพรวม

Spectrum Access System (SAS) Portal API จะแสดงการดําเนินการด้านการดูแลระบบเพื่อช่วยจัดการทรัพยากร CBRS เช่น อุปกรณ์และรหัสผู้ใช้ ซึ่งควบคุมโดย SAS ของ Google

SAS Portal API ช่วยให้คุณทําสิ่งต่อไปนี้ได้

  • ช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนแบบหลายขั้นตอนของ CBSD ที่ต้องมีการติดตั้ง CPI
  • จัดการ CBSD จํานวนมาก

การใช้งาน API ทั้งหมดขึ้นอยู่กับกฎการให้สิทธิ์ตามบทบาทของผู้ใช้

CBSD จะสื่อสารกับ SAS ผ่าน SAS-CBSD API SAS Portal API ช่วยให้ลูกค้า SAS สามารถจัดการทรัพยากรและผู้ใช้ในระดับที่สูงกว่าได้

คําจํากัดความที่สําคัญ

คําจํากัดความต่อไปนี้จะใช้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมด

  • Citizens Broadband Radio Service Device (CBSD): อุปกรณ์จริงที่ส่งในย่าน CBRS ได้หลังจากได้รับอนุญาตจาก SAS เช่น สถานีฐานสําหรับโทรศัพท์มือถือหรือ eNodeB
  • ระบบการเข้าถึงสเปกตรัม (SAS): บริการระบบคลาวด์ที่ควบคุมพารามิเตอร์การดําเนินการของ CBSD เพื่อปกป้องผู้ใช้ที่มีความสําคัญสูงกว่า
  • ผู้ติดตั้งมืออาชีพที่ผ่านการรับรอง (CPI): ผู้ที่ตรวจสอบพารามิเตอร์การติดตั้งของ CBSD บางประเภทและนําส่งให้กับ SAS SAS จะตรวจสอบข้อมูลประจําตัวและการรับรอง CPI ของบุคคลนี้ก่อนอนุญาตให้ส่งพารามิเตอร์การติดตั้ง CBSD ได้
  • บัญชีลูกค้า (ลูกค้า): ทรัพยากรที่สร้างทรัพยากรอื่นๆ ทั้งหมดไว้ให้กับลูกค้า SAS ลูกค้า SAS คือบริษัทที่มีสัญญาเชิงพาณิชย์ โดยตรงกับ Google สําหรับบริการ SAS
  • รหัสผู้ใช้: ตัวระบุที่ไม่ซ้ํากันสําหรับเจ้าของ/โอเปอเรเตอร์ของ CBSD
  • รหัส FCC: ตัวระบุ FCC ที่เชื่อมโยงกับ CBSD ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับการรับรองจาก FCC
  • หมายเลขซีเรียล: ตัวระบุที่ไม่ซ้ํากันซึ่งผู้ผลิตกําหนดให้กับ CBSD ที่เฉพาะเจาะจง

เริ่มต้นใช้งาน

หากต้องการเริ่มต้นการผสานรวมกับ SAS Portal API ให้ใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้

เนื้อหาของหน้าเว็บนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตที่ต้องระบุที่มาของครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 และตัวอย่างโค้ดได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Apache 2.0 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดดูรายละเอียดที่นโยบายเว็บไซต์ Google Developers Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

อัปเดตล่าสุด 2022-09-26 UTC