ทรัพยากร REST: urlNotifications

ทรัพยากร: UrlNotification

UrlNotification เป็นทรัพยากรที่ใช้ในการเรียก Indexing API ทั้งหมด โดยจะอธิบายเหตุการณ์หนึ่งในวงจรชีวิตของเอกสารในเว็บ

การแสดง JSON

{
  "url": string,
  "type": enum(UrlNotificationType),
  "notifyTime": string
}
ช่อง
url

string

ออบเจ็กต์ของการแจ้งเตือนนี้ URL ต้องเป็นของผู้เผยแพร่การแจ้งเตือนนี้และในกรณีที่เป็นการแจ้งเตือน URL_UPDATED Google จะต้องรวบรวมข้อมูลได้

type

enum(UrlNotificationType)

เหตุการณ์ในวงจรชีวิตของ URL ที่ Google ได้รับการแจ้งเตือน

notifyTime

string (Timestamp format)

การประทับเวลาการสร้างการแจ้งเตือนนี้ ผู้ใช้ไม่ควรระบุข้อมูลนี้ ระบบจะไม่สนใจช่องนี้ ณ เวลาที่ส่งคำขอ

การประทับเวลาจะอยู่ในรูปแบบ RFC3339 UTC "Zulu" ที่แม่นยำเป็นหน่วยนาโนวินาที ตัวอย่าง: "2014-10-02T15:01:23.045123456Z"

UrlNotificationType

ระบุเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ URL หนึ่งๆ

Enum
URL_NOTIFICATION_TYPE_UNSPECIFIED ไม่ระบุ
URL_UPDATED มีการอัปเดต URL ที่กำหนด (เอกสารในเว็บ)
URL_DELETED มีการลบ URL ที่กำหนด (เอกสารในเว็บ)

เมธอด

getMetadata

รับข้อมูลเมตาเกี่ยวกับเอกสารในเว็บ

publish

แจ้งว่ามีการอัปเดตหรือลบ URL