Method: urlNotifications.getMetadata

รับข้อมูลเมตาเกี่ยวกับเอกสารในเว็บ เมธอดนี้ใช้เพื่อค้นหา URL ที่พบในการแจ้งเตือน Indexing API ที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้เท่านั้น รวมถึง UrlNotification ล่าสุดที่ได้รับผ่าน API นี้

คำขอ HTTP

GET https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications/metadata

URL ใช้ไวยากรณ์ข้อมูลเสริม HTTP ของ Google API

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
url

string

URL ที่ค้นหา

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ UrlNotificationMetadata

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing

ลองใช้งาน