Method: urlNotifications.publish

แจ้งว่ามีการอัปเดตหรือลบ URL แล้ว

คำขอ HTTP

POST https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications:publish

URL ใช้ไวยากรณ์ข้อมูลเสริม HTTP ของ Google API

เนื้อความของคำขอ

เนื้อความของคำขอมีอินสแตนซ์ของ UrlNotification

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

เอาต์พุตของ urlNotifications.publish

การแสดง JSON
{
  "urlNotificationMetadata": {
    object(UrlNotificationMetadata)
  }
}
ช่อง
urlNotificationMetadata

object(UrlNotificationMetadata)

คำอธิบายของเหตุการณ์การแจ้งเตือนที่ได้รับสำหรับ URL นี้

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing

ลองใช้งาน