Giúp cải thiện Công cụ kiểm tra quảng cáo của nhà xuất bản cho Lighthouse. Chia sẻ suy nghĩ của bạn trong bản khảo sát của chúng tôi.

Giảm thời gian gửi yêu cầu giá thầu đầu tiên

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tổng quan

Thời gian cần thiết để thực hiện yêu cầu đặt giá thầu dựa vào tiêu đề đầu tiên. Đây là khoảng thời gian từ lúc tải trang đến khi phát hành yêu cầu đặt giá thầu dựa vào tiêu đề đầu tiên.

Nội dung đề xuất

Chỉ số này không biểu thị một vấn đề cụ thể. Bạn nên sử dụng chỉ số này để giúp xác định các khía cạnh cần cải thiện và theo dõi tác động của quá trình cải thiện đó theo thời gian.

Mục tiêu ở đây là giảm thời gian thực hiện yêu cầu đặt giá thầu dựa vào tiêu đề đầu tiên. Đảm bảo rằng các bước kiểm tra khác, cụ thể hơn được thông qua sẽ có tác động lớn đối với chỉ số này. Cụ thể, các hoạt động kiểm tra sau đây có khả năng ảnh hưởng tới khoảng thời gian này:

Xem thêm

Chỉ số này xác định "yêu cầu giá thầu đầu tiên" là yêu cầu được ghi lại sớm nhất đối với nền tảng trao đổi quảng cáo và bên cung được hỗ trợ.