Mobile audits now simulate slow network and CPU speeds by default.

Di chuyển quảng cáo hàng đầu xuống phía dưới trang

Giải thích

Bạn cần đảm bảo rằng vùng trên cùng không ở quá gần với đỉnh của khung nhìn. Vùng ở vị trí quá cao trong khung nhìn có nhiều khả năng bị cuộn qua trước khi quảng cáo hiển thị.

Giải pháp

Di chuyển ra khỏi đỉnh của khung nhìn bất kỳ loại quảng cáo nào mà người dùng có thể cuộn qua.

Tìm hiểu thêm

Các phương pháp hay nhất giúp cải thiện khả năng xem