Di chuyển quảng cáo hàng đầu xuống phía dưới trang

Tổng quan

Quá trình kiểm tra này đảm bảo rằng vị trí quảng cáo trên cùng không quá gần với đỉnh của khung nhìn ban đầu. Nhiều quảng cáo chưa hề được xem vì người dùng cuộn qua trước khi quảng cáo hiển thị để xem. Bằng cách di chuyển vùng quảng cáo ra khỏi vị trí cao nhất của khung nhìn, người dùng có nhiều khả năng nhìn thấy quảng cáo hơn trước khi cuộn qua.

Nội dung đề xuất

Di chuyển vị trí quảng cáo gần vị trí trên cùng của khung nhìn ban đầu xuống phía dưới trang. Theo nguyên tắc chung, phần giữa của vị trí quảng cáo trên cùng phải có kích thước tối thiểu là 100px tính từ phần trên cùng của khung nhìn.

Ngoài ra, hãy xem xét đặt quảng cáo gần cuối khung nhìn (ngay trong màn hình đầu tiên). Theo dữ liệu của chúng tôi, vị trí này đã cho thấy tỷ lệ khả năng xem cao nhất.

Xem thêm

5 yếu tố của khả năng xem quảng cáo hiển thị
Các phương pháp hay nhất về khả năng xem