REST Resource: otherContacts

משאב

אין נתונים קבועים שמשויכים למשאב הזה.

שיטות

copyOtherContactToMyContactsGroup

מעתיק איש קשר אחר לאיש קשר חדש בקבוצה "myContacts" של המשתמש

בקשות לשינוי עבור אותו משתמש צריכות להישלח ברצף כדי למנוע זמן אחזור ארוך יותר וכשלים.

list

הצגת רשימה של כל 'אנשי הקשר האחרים', כלומר אנשי קשר שלא נכללים בקבוצה של אנשי קשר.
מספקת רשימה של אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר האחרים של המשתמש המאומת שתואמים לשאילתת החיפוש.