سیاست های دسترسی به دستگاه

placeholder12-10n-placeholder13-10n l10n- l10n l10n-placeholder76

خط‌مشی‌های Device Access دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌های فنی SDM API را پوشش می‌دهد که محصولات، خدمات یا مواد شما باید با آن مطابقت داشته باشند، همانطور که در شرایط خدماتDevice Access Sandbox ذکر شده است.

مجموعه داده‌های مرتبط با دستگاه زیر از ممنوعیت نگهداری داده‌های به‌دست‌آمده از SDM API بیش از 10 روز آخر مستثنی هستند:

  • شناسه و نام ساختار
  • شناسه و نام اتاق
  • شناسه و نام دستگاه

مستندات فنی

اسناد فنی شامل تمام محتوای موجود در راهنمای API است.

دستورالعمل های محصول

ادغام های تجاری باید با دستورالعمل های بررسی محصول مطابقت داشته باشند.