ข้อกำหนดในการให้บริการด้านบริการจาก Google สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อกำหนดในการให้บริการด้านบริการจาก Google สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นโยบายบริการจาก Google สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และข้อกำหนดในการให้บริการ Google API ("ข้อตกลง" นี้) เข้าทำสัญญาโดย Google Inc.("Google") และนิติบุคคลหรือบุคคลผู้ใช้บริการ ("คุณ") ข้อตกลงนี้ควบคุมการใช้บริการจาก Google สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ("บริการ") เมื่อคุณคลิกปุ่ม "ข้าพเจ้ายอมรับ" เพื่อดำเนินขั้นตอนการลงทะเบียนหรือการใช้บริการ หมายความว่าคุณยอมรับว่าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ และยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนและมีอำนาจผูกพันข้อตกลงฉบับนี้กับเจ้าของบัญชีนี้ เมื่อได้พิจารณาข้อความข้างต้นแล้ว ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้

1. คำจำกัดความ

"บัญชี" อ้างถึงบัญชีสำหรับบริการ

"ข้อมูลลับ" ประกอบด้วยข้อมูลกรรมสิทธิ์และข้อมูลอื่นใดที่คู่ตกลงฝ่ายหนึ่งเปิดเผยแก่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรและกำกับว่า "ลับ" หรือเปิดเผยทางวาจาและมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายในห้าวันทำการแล้วกำกับว่า “ลับ” อย่างไรก็ตาม ข้อมูลลับจะไม่รวมถึงข้อมูลใดก็ตามที่เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไปแล้วซึ่งฝ่ายผู้รับข้อมูลมีไว้ในครอบครองอยู่ก่อนที่ฝ่ายนั้นๆ จะเปิดเผย หรือข้อมูลที่ฝ่ายรับข้อมูลหาข้อมูลดังกล่าวมาเองโดยไม่พึ่งข้อมูลลับ

"ข้อมูลลูกค้า" หมายถึงข้อมูลที่คุณเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือจัดเก็บโดยใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะและกิจกรรมของผู้ใช้

"เอกสาร" หมายถึงเอกสารประกอบใดๆ ที่ Google เปิดเผยแก่คุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ประมวลผล รวมถึงเอกสารใดๆ ที่สามารถดูได้ทางอินเทอร์เน็ต

"SDK" หมายถึงชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริการจาก Google สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้หรือรวมอยู่ในแอปซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่อง การอัปเดต และการอัปเกรดใดๆ ที่มีให้คุณ

"ซอฟต์แวร์ประมวลผล" หมายถึงซอฟต์แวร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Google และการอัปเกรดใดๆ ที่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและสร้างรายงาน

"แอป" หมายถึงแอปใดๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่ส่งข้อมูลไปยังบริการ แอปแต่ละแอปต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ

"นโยบายส่วนบุคคล" หมายถึงนโยบายส่วนบุคคลของแอปหนึ่งๆ

"รายงาน" หมายถึงผลจากการวิเคราะห์ที่ให้คุณใช้ได้

"เซิร์ฟเวอร์" หมายถึงเซิร์ฟเวอร์ภายใต้ความควบคุมของ Google (หรือบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว) ซึ่งจัดเก็บซอฟต์แวร์ประมวลผลและข้อมูลของลูกค้า

"ซอฟต์แวร์" หมายถึง SDK และซอฟต์แวร์ประมวลผล

"บุคคลที่สาม" หมายถึงบุคคลที่สามใดที่ (i) คุณให้สิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณ หรือ (ii) คุณใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในนามของบุคคลที่สามเพื่อบุคคลที่สาม

"ผู้ใช้" หมายถึงผู้ใช้แอปของคุณ

คำว่า "รวม" และ "รวมถึง" หมายความว่า "รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง"

2. ค่าธรรมเนียมและบริการ

Google อาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและนโยบายการชำระเงินสำหรับบริการเป็นระยะ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือนโยบายการชำระเงินจะมีผลด้วยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะโพสต์ไว้ที่ developers.google.com/mobile/terms ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ยอดค้างชำระใดๆ จะครบกำหนดจ่ายทันทีและต้องจ่ายเมื่อสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้ และค่าใช้จ่ายในการรวบรวมใดๆ (รวมทั้งค่าทนาย) ที่ Google ต้องชำระจะรวมอยู่ในในยอดค้างชำระ และอาจเรียกเก็บยอดดังกล่าวผ่านบัตรเครดิตหรือกลไกการเก็บเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชี AdWords ของคุณ

3. บัญชีสมาชิก รหัสผ่าน และความปลอดภัย

คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จเพื่อลงทะเบียนใช้บริการ โดยต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วนแก่ Google ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน รวมถึงที่อยู่อีเมล (ชื่อผู้ใช้) และรหัสผ่านของคุณ คุณจะต้องปกป้องรหัสผ่านของคุณและรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีทั้งโดยตัวคุณและบุคคลที่สามอย่างเต็มที่ คุณเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว และต้องแจ้ง Google ทันทีเมื่อทราบว่ามีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ Google(หรือบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว) อาจลงชื่อเข้าใช้บริการในบางครั้งโดยใช้ "บัญชี" ของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงบริการต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือปัญหาด้านเทคนิคหรือการเรียกเก็บเงินแก่คุณ

4. ใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาด

ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของข้อตกลงนี้ (ก) Google ให้สิทธิ์ที่จำกัด ยกเลิกได้ ไม่ผูกขาด ไม่สามารถให้อนุญาตช่วงแก่คุณสำหรับการติดตั้ง คัดลอกและการใช้งาน SDK เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้บริการบนแอปของคุณหรือแอปของบุคคลที่สาม และ (ข) คุณอาจเข้าถึง ดู และดาวน์โหลดรายงานจากระยะไกล คุณจะไม่ (และคุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใดๆ) (i) คัดลอก ดัดแปลง ปรับ แปลภาษา หรือสร้างงานลอกเลียนแบบซอฟต์แวร์หรือเอกสารประกอบด้วยประการอื่นใด (ii) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยก รื้อ หรือพยายามสำรวจซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ด้วยประการอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนโดยกฎหมายที่มีผลในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ (iii) เช่า ให้เช่า ขาย ให้สิทธิ์ หรือโอนสิทธิ์ในหรือไปยังซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ หรือบริการด้วยประการอื่นใด (iv) นำประกาศกรรมสิทธิ์หรือป้ายกำกับใดๆ บนซอฟต์แวร์หรือที่กำหนดโดยบริการออก (v) ใช้งาน โพสต์ ถ่ายทอด หรือใส่อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใดๆ ที่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของบริการหรือซอฟต์แวร์ หรือ (vi) ใช้ข้อมูลที่ระบุว่าเป็นของบุคคลที่สามในบริการเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกจากการสร้าง ดู และดาวน์โหลดรายงาน คุณจะปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และตามข้อตกลงของคุณกับบุคคลที่สามในการใช้งานและเข้าถึงเอกสารประกอบ ซอฟต์แวร์ บริการ และรายงาน

5. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลลับของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน เว้นแต่จะทำไปเพื่อทำหน้าที่ตามภาระของตนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้หรือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งศาล ซึ่งในกรณีดังกล่าว ฝ่ายที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลลับนั้นจะต้องแจ้งอีกฝ่ายให้ทราบอย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามสมควร ก่อนทำการเปิดเผยข้อมูลลับดังกล่าว

6. สิทธิ์และความเป็นสาธารณะของข้อมูล

Google และบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิ์เก็บรักษาและใช้งานข้อมูลที่รวบรวมได้ขณะที่คุณใช้บริการของ Google โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ใน www.google.com/intl/th/policies/privacy/) ทั้งนี้ Google จะไม่แชร์ "ข้อมูลลูกค้า" ของคุณหรือข้อมูลลูกค้าของบุคคลที่สามรายใดให้บุคคลที่สามรายอื่นทราบ เว้นแต่ว่า Google (i) จะได้รับคำยินยอมจากคุณให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือคำยินยอมของบุคคลที่สามให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้าของบุคคลที่สาม (ii) มีความเห็นว่าต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายหรือเชื่อโดยสุจริตว่าจำเป็นต้องมีการเข้าถึง รักษา หรือเปิดเผยข้อมูลลูกค้าตามสมควรเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Google ผู้ใช้งานของ Google หรือสาธารณชน หรือ (iii) จะให้ข้อมูลลูกค้าแก่บุคคลที่สามในบางสถานการณ์เพื่อทำงานบางอย่างแทน Google (เช่น การเรียกเก็บเงินหรือการเก็บข้อมูล) ภายใต้ข้อจำกัดที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้งานหรือแชร์ข้อมูล เว้นแต่ว่าจะได้รับคำสั่งจาก Google หลังจากทำงานดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่บังคับให้บุคคลที่สามเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลของลูกค้าตามคำแนะนำของ Google แต่เพียงผู้เดียวและเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งมาตรการด้านการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

7. ความเป็นส่วนตัว

คุณจะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใดๆ) ใช้บริการเพื่อติดตาม เก็บรวบรวม หรืออัปโหลดข้อมูลใดที่เป็นการชี้ตัวบุคคลโดยตรง (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงิน) หรือข้อมูลอื่นที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลโดย Google คุณจะต้องปฎิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและจะปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการแชร์ข้อมูลจากผู้ใช้ คุณต้องโพสต์นโยบายส่วนบุคคลและนโยบายส่วนบุคคลนั้นต้องแจ้งถึงการใช้คุกกี้ ตัวระบุสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น ตัวระบุโฆษณา Android หรือตัวระบุโฆณาสำหรับ iOS) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันที่ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล คุณต้องเปิดเผยการใช้บริการและวิธีที่บริการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ซึ่งสามารถทำได้โดยการแสดงลิงก์ที่ชัดเจนไปยังไซต์ "วิธีการที่ Google ใช้ข้อมูลเมื่อคุณใช้ไซต์หรือแอปของพาร์ทเนอร์ของเรา" (ที่ www.google.com/policies/privacy/partners/ หรือ URL อื่นใดที่ Google อาจจัดหาให้เป็นครั้งคราว) คุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับ และยินยอมให้มีการจัดเก็บและเข้าถึงคุกกี้หรือข้อมูลอื่นบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ซึ่งเป็นที่ที่กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากบริการ และเป็นที่ซึ่งการจัดหาข้อมูลดังกล่าวและการได้รับความยินยอมเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนด

คุณต้องไม่หลีกเลี่ยงคุณลักษณะความเป็นส่วนตัวใดที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ

การเข้าถึงและการใช้ DoubleClick หรือบริการ Google อื่นใดอยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับ Google ว่าด้วยบริการนั้นๆ

8. การให้ความคุ้มครอง

คุณจะต้องปกป้อง คุ้มครอง และป้องกัน Google และบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต โดยใช้ค่าใช้จ่ายของคุณเอง จากการเรียกร้องของบุคคลที่สามทุกรูปแบบ การฟ้องร้อง การดำเนินคดีและคดีความที่ฟ้องร้องต่อ Google หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือพาร์ทเนอร์ของ Google รวมทั้งความรับผิด ความเสียหาย การไกล่เกลี่ย การลงโทษ ค่าปรับ ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าทนายและค่าใช้จ่ายด้านคดีอื่นๆ ตามสมควร) ที่ตกเป็นภาระของ Google หรือของเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ (ii) การที่คุณใช้บริการนี้ (iii) การละเมิดกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของบริการนี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณ (iv) การรับรองและการรับประกันใดๆ ที่คุณทำและเกี่ยวข้องกับแง่มุมใดก็ตามของบริการ ซอฟต์แวร์ หรือรายงานไปยังบุคคลที่สาม (v) ข้อเรียกร้องใดๆ ที่ทำโดยหรือทำแทนบุคคลที่สามรายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกันทางตรงหรือทางอ้อมกับการใช้บริการ ซอฟต์แวร์ หรือรายงานของคุณ (vi) การที่คุณละเมิดภาระรับผิดชอบด้านความเป็นส่วนตัวต่อบุคคลที่สาม และ (vii) ข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการละเลยการกระทำของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซอฟต์แวร์ หรือรายงาน ทั้งนี้ Google จะจัดทำประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคุณเพื่อแจ้งข้อเรียกร้อง คดี หรือการกระทำใดๆ ซึ่งคุณทำเพื่อคุ้มครอง Google คุณต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เท่าที่ต้องทำตามสมควรเพื่อต่อสู้กับข้อเรียกร้องเหล่านี้ Google ขอสงวนสิทธิ์รับหน้าที่ต่อสู้และควบคุมเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองดังกล่าวของคุณเองแต่เพียงผู้เดียวและออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเอง

9. บุคคลที่สาม

หากคุณใช้บริการในนามของบุคคลที่สาม หรือบุคคลที่สามใช้บริการผ่านบัญชีคุณโดยประการอื่นใด ไม่ว่าคุณได้รับอนุญาตจาก Google เพื่อกระทำการดังกล่าวหรือไม่ เมื่อนั้นคุณรับรองและรับประกันว่า (ก) คุณได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนและผูกพันบุคคลที่สาม ซึ่งภาระหน้าที่ทั้งหมดที่มีตามข้อตกลงนี้ (ข) Google อาจแชร์ข้อมูลลูกค้าเฉพาะที่เกี่ยวกับแอปของบุคคลที่สามกับบุคคลที่สาม และ (ค) คุณจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าของบุคคลที่สามกับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากบุคคลที่สาม

10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

GOOGLE ไม่ให้การรับประกันใดๆ ตามกฎหมายหรือในลักษณะอื่นไม่ว่าโดยแจ้งหรือโดยนัย ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เว้นแต่ว่าได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ โดยรวมถึงการรับประกันคุณค่าความเป็นสินค้าแบบมีขอบเขต ความเหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์

11. ข้อจำกัดความรับผิด

ภายในขอบเขตที่กฎหมายหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต Google จะไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสียรายได้หรือความเสียหายโดยอ้อม กรณีพิเศษ เกิดขึ้นเอง เป็นผลของเหตุการณ์อื่น เป็นข้อยกเว้น หรือความเสียหายที่เป็นบทลงโทษ แม้ว่า Google หรือบริษัทในเครือและพาร์ทเนอร์จะได้รับข้อมูล รู้ หรือควรรู้ว่าความเสียหายนั้นๆ เป็นไปได้ และแม้ว่าค่าเสียหายโดยตรงจะไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ ความรับผิดสะสมทั้งหมดของ Google (และของบริษัทในเครือที่เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว) ต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลจากการอ้างสิทธิ์ การเรียกร้อง หรือการกระทำที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะไม่เกินกว่า $500 (USD)

12. ประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

บริการซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ Google (และบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของทั้งหมด) Google และผู้อนุญาตสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดในและต่อซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มอบให้แก่คุณโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิของ Google (และบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของทั้งหมด) ในการเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์และเอกสารแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ คุณตกลงที่จะไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใดๆ) (ก) ให้อนุญาตต่อ จัดจำหน่าย หรือใช้บริการหรือซอฟต์แวร์นอกขอบเขตของใบอนุญาตที่ระบุในข้อตกลงนี้ (ข) ทำสำเนา เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แปล จัดทำงานดัดแปลงจาก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือแยกซอฟต์แวร์ หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดหรือความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการ (ค) เช่า ให้เช่า ขาย มอบ หรือโอนสิทธิในหรือต่อซอฟต์แวร์หรือบริการ (ง) ใช้ โพสต์ ส่งต่อ หรือนำอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือการกระทำเป็นกิจวัตรใดๆ ที่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของบริการหรือซอฟต์แวร์ (จ) ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และคุณสมบัติทางตราสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะอื่นใด หรือลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก Google (ฉ) จดทะเบียน พยายามจดทะเบียน หรือช่วยเหลือผู้ใดในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และคุณสมบัติทางตราสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะอื่นใด ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ Google (หรือบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของทั้งหมด) นอกเหนือจากในนามของ Google (หรือบริษัทในเครือที่ Google เป็นเจ้าของทั้งหมด ตามแต่กรณี) (ช) ลบ ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงข้อความลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ที่ปรากฏในหรือบนรายการใดที่รวมอยู่ในบริการ หรือ (ซ) แสวงหาคำสั่งห้ามให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดซึ่งมาจากการละเมิดสิทธิบัตรในการดำเนินคดีที่ยื่นในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้หรือเป็นระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากเวลาดังกล่าว

13. สิทธิ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ

ถ้าผู้รับบริการนี้คือรัฐบาลสหรัฐฯ หรือตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ หรือคู่ตกลงหลักของรัฐบาลสหรัฐฯ (ไม่ว่าจะในลำดับชั้นใด) ตามมาตราที่ 48 C.F.R. 227.7202-4 (เรื่องการได้รับสิทธิ์โดยกระทรวงกลาโหม (DOD)) และมาตราที่ 48 C.F.R. 2.101 และ 12.212 (สำหรับการได้รับสิทธิ์ที่ไม่ใช่ DOD) สิทธิ์ของรัฐบาลที่มีในซอฟต์แวร์ รวมถึงสิทธิ์ในการใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ ปฏิบัติการ แสดง หรือเปิดเผยซอฟต์แวร์หรือเอกสารต่างๆ นั้นจะต้องเป็นไปตามสิทธิ์ใบอนุญาตทางการค้าและข้อจำกัดต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ทุกแง่มุม

14. ระยะเวลาและการยุติ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อพร้อมการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีการยุติข้อตกลงนี้ Google จะหยุดให้บริการและคุณจะต้องหยุดเข้าถึงบริการ ในกรณีที่มีการยุติข้อตกลง (ก) คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคืนเงินใดๆ สำหรับค่าธรรมเนียมการใช้งานหรือค่าธรรมเนียมอื่น และ (ข) ยอดคงค้างสำหรับบริการที่จัดให้จนถึงวันที่ยุติข้อตกลงจะครบกำหนดทันทีและต้องชำระเต็มจำนวน และ (ค) คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานที่ผ่านมาทั้งหมดได้อีกต่อไป

15. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายอื่นๆ

Google อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการเพื่อเป็นตัวอย่างเช่น ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือบริการ คุณจึงควรทบทวนข้อกำหนดนี้เป็นประจำ Google จะโพสต์ประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดไว้ที่ https://developers.google.com/mobile/terms, โพสต์ นโยบายบริการจาก Google สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่ https://developers.google.com/mobile/policy หรือนโยบายอื่นซึ่งอ้างอิงอยู่ในข้อกำหนดนี้ที่ URL ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลย้อนหลังและจะมีผลบังคับใช้ไม่เร็วกว่า 14 วันหลังการโพสต์ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่เปลี่ยนแปลง คุณควรยุติการใช้บริการ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้จะไม่มีผลผูกมัดใดๆ ยกเว้น (i) เมื่อมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนของ Google ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง (ii) คุณยอมรับในข้อกำหนดที่มีการปรับปรุงใหม่ที่เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ หรือ (iii) คุณยังคงใช้บริการต่อหลังจากที่ Google ได้โพสต์ข้อมูลข้อตกลงที่ได้มีการปรับปรุงหรือนโยบายใดๆ ที่ควบคุมบริการนี้

16. ข้อมูลเบ็ดเตล็ด กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเขตอำนาจของกฎหมาย

Google ไม่ต้องดำเนินการตามข้อตกลงนี้หากมีการขัดขวาง ทำให้ล่าช้า หรือกีดกันดำเนินการดังกล่าวจากสาเหตุที่เกินกว่าจะควบคุมได้ตามสมควร ข้อตกลงนี้ (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณและ Google ในเรื่องต่างๆ ที่ระบุอยู่ในข้อตกลงฉบับนั้นๆ และจะมีผลบังคับใช้แทนที่ข้อตกลงและการรับรองที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้ก่อนหน้านี้ทุกประการ นอกจากนี้ หากข้อกำหนดใดก็ตามของข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม สามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนดดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้ตามขอบเขตสูงสุดที่จะทำได้ เพื่อให้สื่อถึงเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย ส่วนข้อกำหนดอื่นที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับใช้และอำนาจอย่างเต็มที่ ให้ควบคุมและตีความข้อตกลงฉบับนี้ตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่ต้องอ้างอิงหลักความขัดแย้งทางกฎหมาย ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดก็ตามระหว่างกฎหมาย กฎ และระเบียบของประเทศอื่นกับกฎหมาย กฎ และระเบียบของแคลิฟอร์เนีย ให้ยึดตามกฎหมาย กฎ และระเบียบของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นหลัก แต่ละฝ่ายตกลงจะยื่นฟ้องต่อเขตอำนาจที่เป็นส่วนตัวและมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวของศาลแห่งซานตาคลาราเคาท์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้ อนุข้อตกลงของสหประชาชาติว่าด้วยข้อตกลงการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างเท่าเทียมกันจะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงฉบับนี้ ซอฟต์แวร์ในข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของระเบียบการส่งออกของประเทศสหรัฐฯ และห้ามส่งออกหรือใช้งานซอฟต์แวร์นี้ในประเทศหรือโดยบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรทางการค้า คุณจะต้องส่งจดหมายแจ้งทุกฉบับที่ส่งถึง Google ไปยังที่อยู่: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA พร้อมส่งสำเนาไปยังแผนกกฎหมาย (Legal Department) ของ Google ทางไปรษณีย์ชั้นหนึ่งหรือแอร์เมลหรือบริษัทส่งสินค้าข้ามคืน การส่งจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ Google ได้รับจดหมายดังกล่าวแล้ว การผ่อนปรนให้กับการผิดข้อตกลงครั้งหนึ่งครั้งใดนั้นไม่จัดว่าเป็นการผ่อนปรนให้กับการผิดข้อตกลงครั้งอื่นในอนาคต คุณจะต้องไม่โอนสิทธิ์หรือมอบสิทธิ์ใดๆ ในข้อตกลงนี้ด้วยวิธีการอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Google และความพยายามดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะทันที ความสัมพันธ์ระหว่าง Google กับคุณไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนทางกฎหมาย แต่เป็นความสัมพันธ์แบบคู่ตกลงอิสระ ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลผูกพันและให้ผลประโยชน์ต่อผู้สืบทอดและผู้รับสิทธิ์ของคู่ข้อตกลงแต่ละฝ่ายของข้อตกลงนี้ ข้อข้อตกลงต่อไปนี้จะยังคงมีผลต่อไป แม้ว่าข้อตกลงจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม กล่าวคือข้อ 1, 4, 5, 6 (ยกเว้นสองประโยคสุดท้าย), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, และ 16

อัปเดตครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 2015-09-01