ZMLUVNÉ PODMIENKY SLUŽIEB GOOGLE PRE VÝVOJÁROV MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ

Tieto podmienky používania služieb Google pre vývojárov mobilných aplikácií, pravidlá služieb Google pre vývojárov mobilných aplikácií a zmluvné podmienky rozhrania Google API (ďalej len „dohoda“) sú uzatvorené medzi spoločnosťou Google Inc. (ďalej len „Google“) a právnickou osobou alebo jednotlivcom používajúcimi tieto služby (ďalej len „vy“). Touto dohodou sa riadi vaše používanie služieb Google pre vývojárov mobilných aplikácií (ďalej len „služba“). KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO „PRIJÍMAM“, DOKONČENÍM PROCESU REGISTRÁCIE ALEBO POUŽITÍM SLUŽBY POTVRDZUJETE, ŽE STE SA OBOZNÁMILI S TOUTO DOHODOU A PRIJÍMATE JU A STE OPRÁVNENÝ/-Á KONAŤ V MENE VLASTNÍKA TOHTO ÚČTU A ZAVIAZAŤ VLASTNÍKA TOHTO ÚČTU K TEJTO DOHODE. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti jednotlivé strany súhlasia s nasledujúcim:

1. Definície

„Účet“ označuje účet služby.

„Dôverné informácie“ zahŕňajú akékoľvek dôverné údaje a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré jedna strana písomne sprístupnila druhej a označila ich ako „dôverné“ alebo ich sprístupnila ústne a do piatich pracovných dní ich sformulovala do písomnej podoby a označila ako „dôverné“. Dôverné informácie však nezahŕňajú žiadne informácie, ktoré sú alebo sa stanú známe pre verejnosť, ktoré už má prijímajúca strana pred sprístupnením druhou stranou k dispozícii alebo ktoré sú prijímajúcou stranou získané nezávisle bez použitia dôverných informácií.

„Údaje o zákazníkoch“ sú údaje, ktoré pomocou služby zhromažďujete, spracovávate alebo ukladáte, a to údaje týkajúce sa charakteristík a aktivít návštevníkov.

„Dokumentácia“ znamená akúkoľvek sprievodnú dokumentáciu, ktorú vám spoločnosť Google sprístupní na účely používania softvéru na spracovanie vrátane dokumentácie dostupnej online.

„Súprava SDK“ označuje nástroj Software Development Kit služieb Google pre vývojárov mobilných aplikácií, ktorý sa používa alebo je integrovaný v rámci aplikácie na účely zhromažďovania údajov o zákazníkoch. Zahŕňa tiež všetky opravy, aktualizácie alebo inovácie, ktoré vám poskytujeme.

„Softvér na spracovanie“ znamená softvér na serveri Google a akékoľvek jeho inovácie, ktorý analyzuje údaje o zákazníkoch a vytvára prehľady.

„Aplikácia“ predstavuje akúkoľvek aplikáciu alebo iný zdroj odosielajúci údaje do služby. Každú aplikáciu musíte spravovať vy.

„Pravidlá ochrany osobných údajov“ znamenajú pravidlá ochrany osobných údajov aplikácie.

„Prehľad“ znamená výslednú analýzu, ktorú sme vám sprístupnili.

„Servery“ označujú servery spravované spoločnosťou Google (alebo jej plne vlastnenými dcérskymi spoločnosťami), na ktorých sa ukladá softvér na spracovanie a údaje o zákazníkoch.

„Softvér“ znamená súpravu SDK a softvér na spracovanie.

„Tretia strana“ znamená akúkoľvek tretiu stranu, (i) ktorej poskytnete prístup k svojmu účtu alebo (ii) za ktorú vy používate službu na účely získania informácii v jej mene a zastúpení.

„Používatelia“ znamenajú používateľov vašich aplikácií.

Slovo „vrátane“ znamená vrátane, ale bez obmedzenia.

2. Poplatky a služby

Spoločnosť Google môže z času na čas zmeniť svoje pravidlá v oblasti poplatkov a platieb za službu. Zmeny v pravidlách poplatkov a platieb sa stanú účinné na základe vašej akceptácie daných zmien, ktoré budú zverejnené na stránke https://developers.google.com/mobile/terms. Ak nie je uvedené inak, všetky poplatky sú uvedené v amerických dolároch. Každý nedoplatok je splatný okamžite pri ukončení tejto dohody, pričom všetky inkasné výdavky (vrátane nákladov na právne služby), ktoré spoločnosti Google vzniknú, budú zahrnuté do dlžnej sumy, a kde to bude možné, môžu byť zúčtované na ťarchu kreditnej karty alebo iným účtovacím spôsobom priradeným k vášmu účtu AdWords.

3. Členský účet, heslo a zabezpečenie

Ak sa chcete zaregistrovať do služby, musíte dokončiť registračný proces a spoločnosti Google podľa požiadaviek v registračnom formulári poskytnúť aktuálne, úplné a presné informácie vrátane svojej e-mailovej adresy (používateľského mena) a hesla. Budete chrániť dôvernosť svojich hesiel a preberáte úplnú zodpovednosť za používanie svojho účtu, či už vami alebo treťou stranou. Výlučne zodpovedáte za všetky aktivity, ku ktorým dôjde vo vašom účte. Okamžite upozorníte spoločnosť Google, ak sa dozviete o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu alebo inom porušení zabezpečenia. Pracovníci podpory spoločnosti Google (alebo jej plne vlastnených dcérskych spoločností) sa môžu príležitostne prihlásiť do služby pomocou vášho účtu, aby mohli vykonať údržbu alebo zlepšenie služby vrátane toho, že vám poskytnú pomoc pri technických problémoch alebo problémoch s fakturáciou.

4. Nevýhradná licencia

Na základe podmienok tejto dohody (a) vám spoločnosť Google udeľuje časovo obmedzenú, odvolateľnú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu na inštalovanie, kopírovanie a používanie súpravy SDK výlučne v rozsahu, ktorý je pre vás potrebný na používanie služby vo vašej aplikácii alebo aplikácii tretej strany, a (b) máte právo na diaľkový prístup, zobrazovanie a sťahovanie svojich prehľadov. Nebudete (a ani žiadnej tretej strane neumožníte) (i) kopírovať, meniť, upravovať, prekladať softvér ani dokumentáciu ani z nich inak vytvárať odvodené diela; (ii) robiť spätnú analýzu, dekompilovať, prevádzať zo zdrojového kódu ani sa inak pokúšať zistiť zdrojový kód softvéru s výnimkou rozsahu, ktorý výslovne umožňujú právne predpisy platné v jurisdikcii, v ktorej sa nachádzate; (iii) prenajímať, poskytovať sublicenciu, požičiavať na lízing, predávať, postupovať ani inak prevádzať práva v rámci softvéru, dokumentácie alebo služby ani práva na softvér, dokumentáciu alebo službu; (iv) odstraňovať oznámenia a označenia o vlastníctve zo softvéru alebo umiestnené službou; (v) používať, uverejňovať, prenášať ani zavádzať žiadne zariadenia, softvér alebo postupy, ktoré zasahujú alebo sa pokúšajú zasahovať do prevádzky služby alebo softvéru; alebo (vi) používať údaje označené ako vlastníctvo tretej strany v službe na iné účely ako generovanie, prehliadanie alebo sťahovanie prehľadov. Pri používaní dokumentácie, doftvéru, služby a prehľadov a prístupe k nim budete dodržiavať všetky platné zákony, predpisy a zmluvy s tretími stranami.

5. Dôvernosť informácií

Žiadna zo strán nepoužije ani nesprístupní dôverné informácie druhej strany bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany s výnimkou ich použitia alebo poskytnutia na účely splnenia svojich povinností podľa tejto dohody alebo ak to vyžadujú právne predpisy alebo súdny príkaz, pričom v takom prípade strana vyzvaná poskytnúť dôverné informácie upozorní druhú stranu s čo najväčším možným predstihom pred poskytnutím dôverných informácií.

6. Právo informovania a zverejňovania

Spoločnosť Google a jej plne vlastnené dcérske spoločnosti si môžu ponechať alebo použiť, za podmienok ich pravidiel na ochranu osobných údajov (na stránke www.google.sk/privacy.html), informácie zhromaždené na základe vášho používania služby. Spoločnosť Google nebude zdieľať vaše údaje o zákazníkoch alebo údaje o zákazníkoch akejkoľvek tretej strany, pokiaľ (i) nebude mať váš súhlas k akýmkoľvek údajom o zákazníkoch alebo súhlas tretej strany k údajom o zákazníkoch tretej strany; (ii) nedôjde k záveru, že to vyžadujú právne predpisy, alebo nebude v dobrej viere predpokladať, že prístup, uchovanie a sprístupnenie údajov o zákazníkoch je primerane potrebné na ochranu práv, majetku a bezpečnosti spoločnosti Google, jej používateľov alebo verejnosti alebo (iii) údaje o zákazníkoch neposkytne za určitých obmedzených podmienok tretím stranám, aby vykonali úlohy v mene spoločnosti Google (napr. fakturáciu alebo uchovávanie údajov), za prísnych podmienok, ktoré neumožňujú tieto údaje používať ani zdieľať inak ako podľa pokynov spoločnosti Google. Ak by k tomu došlo, použitie a zdieľanie údajov sa riadi dohodami, ktoré tieto strany zaväzujú k tomu, aby tieto údaje o zákazníkoch spracovávali iba podľa pokynov spoločnosti Google a v súlade s touto dohodou a príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti informácií a zabezpečenia.

7. Ochrana osobných údajov

Nebudete (ani nedovolíte tretej strane) používať službu na sledovanie, zhromažďovanie alebo nahrávanie akýchkoľvek údajov, ktoré umožňujú identifikáciu fyzickej osoby (ako napríklad mena, e-mailovej adresy alebo fakturačných údajov), ani iných údajov, ktoré môže spoločnosť Google opodstatnene spájať s takýmito údajmi. Budete mať a dodržiavať príslušné pravidlá ochrany osobných údajov a všetky platné zákony, právne predpisy a podmienky týkajúce sa zhromažďovania, používania a zdieľania údajov od používateľov. Príslušné pravidlá ochrany osobných údajov zverejníte a tieto pravidlá ochrany osobných údajov musia obsahovať upozornenie na vaše používanie súborov cookie, identifikátorov pre mobilné zariadenia (napr. reklamný identifikátor pre systém Android alebo reklamný identifikátor pre systém iOS) alebo podobných technológií využívaných na zhromažďovanie údajov. Musíte zverejniť informáciu o používaní služby a spôsobe, akým zhromažďuje a spracúva údaje. Môžete tak urobiť zreteľným uvedením odkazu na stránku „Ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie našich partnerov“ (na www.google.com/policies/privacy/partners/alebo na inej webovej adrese, ktorú môže spoločnosť Google z času na čas poskytnúť). Vynaložíte z obchodného hľadiska primerané úsilie na zaistenie toho, aby používateľ mal k dispozícii zrozumiteľné a úplné informácie o ukladaní súborov cookie a iných informácií v jeho zariadení a o ich pristupovaní k jeho zariadeniu a súhlasil s tým, a to v prípadoch, v ktorých táto činnosť prebieha v spojení so službou, ako aj v prípadoch, v ktorých poskytnutie týchto informácií alebo vyžiadanie súhlasu ukladá zákon.

Nesmiete obchádzať žiadne prvky ochrany údajov, ktoré sú súčasťou služby.

Váš prístup ku ktorejkoľvek inej službe DoubleClick alebo službe spoločnosti Google a ich používanie podlieha príslušným podmienkam medzi vami a spoločnosťou Google.

8. Odškodnenie

V rozsahu, ktorý je povolený príslušným právom, na svoje náklady odškodníte, ochránite a obránite spoločnosť Google a jej plne vlastnené dcérske spoločnosti pred akýmikoľvek nárokmi, konaním, žalobami a súdnymi spormi tretích strán vznesených proti spoločnosti Google alebo akýmkoľvek jej zástupcom, partnerom, riaditeľom, zamestnancom, úradníkom alebo spriazneným osobám a za všetky súvisiace zodpovednosti, straty, škody, pokuty, záväzky, náklady alebo výdavky (vrátane nákladov na právne služby a iných trov súdnych konaní), ktoré vzniknú spoločnosti Google alebo všetkým jej predstaviteľom, riaditeľom, zamestnancom, zástupcom alebo spriazneným osobám v dôsledku (i) vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia alebo podmienky tejto dohody, (ii) vášho použitia služby, (iii) vášho porušenia platných zákonov, pravidiel alebo právnych predpisov v spojitosti so službou alebo (iv) akýchkoľvek vyhlásení a záruk, ktoré ste urobili ohľadom akéhokoľvek aspektu služby, softvéru alebo prehľadov akejkoľvek tretej strane; (v) akýchkoľvek nárokov učinených treťou stranou, alebo v jej mene, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú vášho používania služby, softvéru alebo prehľadov; (vi) porušenia vašej povinnosti ochrany osobných údajov voči akejkoľvek tretej strane a (vii) akýchkoľvek nárokov s ohľadom na konanie alebo opomenutie akejkoľvek tretej strany v súvislosti so službami, softvérom a prehľadmi. Spoločnosť Google vás písomne upozorní na akýkoľvek nárok, súdne konanie alebo žalobu, za ktorú musíte spoločnosť Google odškodniť. V obrane proti takým nárokom budete spolupracovať tak, ako sa to bude primerane vyžadovať. Spoločnosť Google si vyhradzuje právo na svoje náklady prevziať výlučnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, ktorá je predmetom vášho odškodnenia.

9. Tretie strany

V prípade, že používate službu v mene tretej strany alebo tretia strana inak používa službu prostredníctvom vášho účtu, bez ohľadu na to, či máte k tomu oprávnenie od spoločnosti Google, vyhlasujete a zaručujete, že (a) máte oprávnenie konať v mene tretej strany a zaviazať ju touto dohodou ku všetkým povinnostiam, ktoré z tejto dohody vyplývajú pre vás, (b) spoločnosť Google môže s treťou stranou zdieľať akékoľvek údaje o zákazníkoch, ktoré sú špecifické pre aplikácie tretej strany, a že (c) nesprístupníte údaje o zákazníkoch tretej strany žiadnej inej strane bez súhlasu tretej strany.

10. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ZÁRUKY

V PLNOM ROZSAHU, KTORÝ JE POVOLENÝ PRÍSLUŠNÝM PRÁVOM, OKREM VÝSLOVNE UVEDENÉHO V TEJTO DOHODE, SPOLOČNOSŤ GOOGLE NEPOSKYTUJE ŽIADNU INÚ ZÁRUKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÚ, ALEBO IMPLICITNÚ, ZÁKONNÚ ALEBO INÚ VRÁTANE ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, ZÁRUKY VHODNOSTI NA KONKRÉTNE POUŽITIE A ZÁRUKY, ŽE NEDOCHÁDZA K PORUŠOVANIU PRÁV.

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

V ROZSAHU, KTORÝ JE POVOLENÝ PRÍSLUŠNÝM PRÁVOM, SPOLOČNOSŤ GOOGLE NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA VAŠU STRATU PRÍJMU ALEBO ZA NEPRIAME, MIMORIADNE, VEDĽAJŠIE, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE ŠKODY ANI ŠKODY NAD RÁMEC, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE BOLA SPOLOČNOSŤ GOOGLE A/ALEBO JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI A PARTNERI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD, ALEBO O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCH ŠKÔD VEDELI ALEBO VEDIEŤ MALI, A ANI V PRÍPADE, ŽE NÁHRADA PRIAMEJ ŠKODY NEPOSTAČUJE K NÁPRAVE. CELKOVÁ KUMULATÍVNA ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GOOGLE (A JEJ DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ V ÚPLNOM VLASTNÍCTVE) VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK STRATY ALEBO ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU NÁROKU, POŽIADAVKY ALEBO ŽALOBY NA ZÁKLADE TEJTO DOHODY ALEBO V JEJ SÚVISLOSTI, NEPRESIAHNE 500 $ (USD).

12. Oznámenie týkajúce sa majetkových práv

Služba, ktorej súčasťou je softvér, ako aj všetky práva na duševné vlastníctvo služby sú a zostávajú vlastníctvom spoločnosti Google (a jej plne vlastnených dcérskych spoločností). Všetky práva na softvér, ktoré vám neboli výslovne poskytnuté v tejto dohode, sú vyhradené a zostávajú spoločnosti Google a jej licenčným partnerom bez obmedzenia vrátane výhradných vlastníckych práv spoločnosti Google (a jej plne vlastnených dcérskych spoločností) na softvér a dokumentáciu. Bez obmedzenia toho, čo bolo uvedené, súhlasíte s tým (a neumožníte žiadnej tretej strane), že: (a) neposkytnete licenciu, nebudete distribuovať alebo používať službu alebo softvér mimo rozsahu licencie poskytnutej touto dohodou; (b) nebudete kopírovať, upravovať, meniť, prekladať, pripravovať odvodené diela, rozkladať alebo dekompilovať softvér alebo inak sa snažiť odhaliť zdrojový kód alebo obchodné tajomstvá týkajúce sa služby; (c) nebudete prenajímať, predávať, postupovať alebo inak prevádzať práva na softvér alebo službu; (d) nepoužijete, nezverejníte, neprenesiete alebo nepredstavíte žiaden prístroj, softvér alebo postup, ktorý zasahuje alebo sa snaží zasiahnuť do činnosti služby alebo softvéru; (e) nebudete používať ochranné známky, obchodné názvy, značky služieb, logá, názvy domén a iné charakteristické obchodné označenia, autorské diela ani iný materiál chránený právami na duševné vlastníctvo, ktoré sa vzťahujú na službu, na akýkoľvek účel bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Google; (f) nebudete registrovať, pokúšať sa zaregistrovať ani pomáhať niekomu inému pri registrácii ochrannej známky, obchodného názvu, značky služieb, loga, názvov domén a iných charakteristických obchodných označení ani iného materiálu chráneného autorskými právami alebo právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Google (alebo jej plne vlastnených dcérskych spoločností) iným spôsobom, než v mene spoločnosti Google (alebo jej plne vlastnených dcérskych spoločností); alebo (g) nebudete odstraňovať, zakrývať ani meniť žiadne oznámenie o autorských právach, ochrannej známke ani o inom práve na duševné vlastníctvo, ktoré sa objavuje v rámci služby alebo ktorejkoľvek jej časti; ani (h) nebudete napádať predbežným opatrením alebo obdobným mechanizmom iného práva žiadnu časť služby na základe patentových práv počas doby trvania tejto dohody a po dobu jedného roka po skončení jej trvania.

13. Práva vlády USA

Ak použitie služby vyžaduje vláda USA (priamo alebo v jej mene) alebo dodávateľ alebo subdodávateľ vlády USA (na ľubovoľnej úrovni) v súlade s 48 C.F.R. 227.7202-4 (pre akvizície Ministerstva obrany) a 48 C.F.R. 2.101 a 12.212 (pre akvizície bez Ministerstva obrany), práva vlády na softvér vrátane použitia, zmeny, reprodukcie, verzie, spúšťania, zobrazenia alebo likvidácie softvéru alebo dokumentácie bude predmetom obchodných licenčných práv a obmedzení stanovených v tejto dohode.

14. Trvanie dohody a jej ukončenie

Každá zo strán môže kedykoľvek ukončiť túto dohodu po oznámení. Po ukončení tejto dohody spoločnosť Google zastaví poskytovanie služby a vy prestanete službu používať. V prípade ukončenia (a) nemáte nárok na žiadnu kompenzáciu poplatkov za používanie ani iných poplatkov, (b) všetky nedoplatky za akúkoľvek časť služby poskytnutú odo dňa ukončenia sa stanú okamžite splatnými v plnej výške a (c) stratíte prístup ku všetkým historickým údajom zo svojich prehľadov.

15. Zmeny zmluvných podmienok a iných podmienok

Spoločnosť Google môže zmeniť tieto zmluvné podmienky alebo dodatočné podmienky, ktoré sú pre službu relevantné, napríklad s cieľom zohľadniť zmeny právnych predpisov alebo zmeny služby. Mali by ste pravidelne sledovať verziu podmienok. Spoločnosť Google uverejní upozornenie o zmene týchto podmienok na https://developers.google.com/mobile/terms, v pravidlách služieb Google pre vývojárov mobilných aplikácií na https://developers.google.com/mobile/policy alebo v ďalších pravidlách, na ktoré sa odkazuje v týchto podmienkach, na príslušnej webovej adrese. Zmeny nebudú platiť retroaktívne a nebudú účinné skôr, ako uplynie 14 dní od ich zverejnenia. V prípade vášho nesúhlasu so zmenenými podmienkami služby by ste mali prestať používať túto službu. Záväzné nebudú žiadne doplnky ani zmeny tejto dohody s výnimkou prípadov, (i) ak budú písomné a podpísané oprávneným zástupcom spoločnosti Google, (ii) ak prijmete aktualizované podmienky online alebo (iii) budete pokračovať v používaní služby po tom, ako spoločnosť Google zverejnila aktualizácie tejto dohody alebo akýchkoľvek podmienok vzťahujúcich sa na službu.

16. Rôzne ustanovenia, platné právne predpisy a miestna príslušnosť

Spoločnosť Google nebude ručiť za plnenie podľa tejto dohody v prípade, že je plneniu bránené, že je oneskorené alebo existujú prekážky v dôsledku príčin, ktoré sú mimo primeranej kontroly spoločnosti Google. Táto dohoda (vrátane akékoľvek dodatku, ktorý bol písomne odsúhlasený oboma stranami) predstavuje kompletnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Google týkajúcu sa predmetnej veci a nahrádza všetky predchádzajúce dohody a dohodnuté podmienky medzi stranami. Ak sa nejaké ustanovenie tejto dohody považuje z nejakého dôvodu za nevynútiteľné, také ustanovenie je nutné upraviť v takom rozsahu, aký je potrebný na to, aby bolo vynútiteľné v maximálnom možnom rozsahu, aby zachovávalo úmysel oboch strán a ostatné ustanovenia tejto dohodu zostanú v plnom rozsahu platné a účinné. Táto dohoda sa riadi a je vyhotovená podľa práva štátu Kalifornia s výnimkou príslušných kolíznych noriem. V prípade konfliktov medzi zahraničnými zákonmi, pravidlami a predpismi a zákonmi, pravidlami a predpismi štátu Kalifornia majú prednosť a budú platiť zákony, pravidlá a predpisy štátu Kalifornia. Každá strana súhlasí s výlučnou jurisdikciou súdov v okrese Santa Clara v Kalifornii. Konvencia Spojených národov o zmluvách pre medzinárodný obchod s tovarmi a zákon o jednotných informačných počítačových transakciách pre túto dohodu nie sú platné. Softvér sa riadi predpismi USA o exporte a nesmie sa vyvážať do alebo používať v krajinách alebo osobami, na ktoré je uvalené embargo. Všetky pripomienky spoločnosti Google musia byť odoslané na adresu: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View , CA 94043, USA, s kópiou právnemu oddeleniu poštou prvej triedy, leteckou poštou alebo prostredníctvom kuriérskych služieb a po prijatí sa považujú za odoslané. Vzdanie sa nároku z porušenia neznamená vzdanie sa akéhokoľvek následného nároku z porušenia. Nie ste oprávnený/-á postúpiť alebo inak previesť žiadne zo svojich práv z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Google a každý taký úkon je neplatný. Vzťah medzi spoločnosťou Google a vami nie je jedným zo zákonných partnerských vzťahov, ale je vzťahom nezávislých zmluvných partnerov. Táto dohoda bude záväzná a platná aj pre príslušných právnych nástupcov a postupníkov jednotlivých strán. Nasledujúce časti tejto dohody budú platné a účinné aj po jej ukončení: 1, 4, 5, 6 (s výnimkou posledných dvoch viet), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 a 16.

Naposledy aktualizované 2015-09-01