VILKÅR FOR BRUK AV GOOGLE-TJENESTER FOR APPUTVIKLERE

Disse vilkårene for bruk av Google-tjenester for apputviklere, the retningslinjene for Google-tjenester for apputviklere og vilkårene for bruk av Google API (denne «Avtalen») inngås mellom Google Inc. («Google») og den juridiske enheten eller enkeltpersonen som bruker Tjenesten («Du/Deg»). Avtalen regulerer Din bruk av Google-tjenester for apputviklere («Tjenesten»). VED Å KLIKKE PÅ «JEG GODTAR»-KNAPPEN, FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN ELLER BRUKE TJENESTEN BEKREFTER DU AT DU HAR LEST OG AKSEPTERER DENNE AVTALEN, OG ER AUTORISERT TIL Å INNGÅ DENNE AVTALEN PÅ VEGNE AV EIEREN AV DENNE KONTOEN. I betraktning av det forutgående er partene enige om følgende::

1. Definisjoner.

«Konto» refererer til kontoen for Tjenesten.

«Konfidensielle opplysninger» omfatter alle proprietære data og all annen informasjon som bekjentgjøres av en part til den andre, som er skriftlig og merket «konfidensielt», eller bringes videre muntlig og, innen fem virkedager, gjøres skriftlig og merkes «konfidensielt». Konfidensielle opplysninger omfattes derimot ikke av opplysninger som er eller blir offentlig kjent, som den mottakende part allerede er i besittelse av før den bekjentgjøres av en av partene, eller som er uavhengig utviklet av den mottakende part uten bruk av Konfidensielle opplysninger.

«Kundedata» vil si data du samler inn, behandler og lagrer i forbindelse med Tjenesten, som er knyttet til Brukernes egenskaper og aktiviteter.

«Dokumentasjon» vil si medfølgende dokumentasjon som Google gjør tilgjengelig for Deg for at Du skal kunne bruke den sammen med behandlingsprogramvaren, inkludert all dokumentasjon som er tilgjengelig på nettet.

«SDK» vil si utviklersettet (SDK-en) for Google-tjenester for apputviklere, som brukes eller integreres i en App for innsamling av Kundedata, samt eventuelle rettelser, oppdateringer og oppgraderinger som gjøres tilgjengelig for Deg.

«Behandlingsprogramvare» vil si programvare og eventuelle oppgraderinger på Google-tjenersiden som inngår i analyse av Kundedata og generering av Rapporter.

«App» vil si en app eller en annen ressurs som brukes til overføring av data til Tjenesten. Hver enkelt App må være under Din kontroll.

«Personvernregler» vil si personvernreglene for en App.

«Rapport» vil si analyseresultatet som gjøres tilgjengelig for Deg.

«Tjenere» er tjenerne som kontrolleres fra Google (eller Googles heleide datterselskaper), og som Behandlingsprogramvaren og Kundedataene lagres på.

«Programvare» vil si SDK-en og Behandlingsprogramvaren.

«Tredjepart» vil si en hvilken som helst tredjepart (i) som Du gir tilgang til Kontoen Din eller (ii) som Du samler inn informasjon på vegne av ved hjelp av Tjenesten.

«Brukere» vil si brukere av Appene Dine.

Ordene «inkluderer» og «inkludert» betyr «inkludert, men ikke begrenset til».

2. Gebyrer for Tjenesten.

Google kan fra tid til annen endre gebyrene og betalingsvilkårene for Tjenesten. Endringer i gebyrene eller betalingsvilkårene trer i kraft når Du samtykker i endringene, som publiseres på https://developers.google.com/mobile/terms. Om ikke annet er nevnt, oppgis alle avgifter i USD. Alle utestående beløp forfaller umiddelbart til betaling ved oppsigelse av denne Avtalen, og alle utgifter til inndrivelse (inkludert advokathonorarer) som er påløpt Google, inkluderes i det skyldige beløpet, og kan bli belastet kredittkortet, eller eventuelle andre faktureringsmekanismer, som er forbundet med AdWords-kontoen Din.

3. Medlemskonto, passord og sikkerhet.

For å bli registrert for Tjenesten må Du fullføre registreringsprosessen og gi Google oppdaterte, fullstendige og nøyaktige opplysninger slik Du blir bedt om i registreringsskjemaet, inkludert e-postadressen (brukernavnet) og passordet Ditt. Du må beskytte passordene dine og påta Deg det fulle ansvaret for Din egen og tredjeparters bruk av kontoene dine. Du er ene og alene ansvarlig for alle aktiviteter som foregår på Kontoen Din. Du samtykker i å varsle Google umiddelbart straks Du får kjennskap til eventuell uautorisert bruk av Kontoen Din eller eventuelle andre sikkerhetsbrudd. Fra tid til annen kan Googles (eller Googles heleide datterselskapers) støtteteam logge på Tjenesten med Din Konto for å vedlikeholde eller forbedre Tjenesten, inkludert forå gi Deg hjelp med tekniske eller faktureringsmessige spørsmål.

4. Ikke-eksklusiv lisens.

I henhold til vilkårene i denne Avtalen (a) gir Google Deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv lisens som ikke kan viderelisensieres, til å installere, kopiere og bruke SDK-en utelukkende i den utstrekning det er nødvendig for Deg for å kunne bruke Tjenesten på Appene Dine eller Appene til Tredjeparter, og (b) Du kan få tilgang til, se på og laste ned Rapportene Dine eksternt. Du skal ikke (og skal ikke til å gi tredjeparter tillatelse til å) (i) kopiere, endre, tilpasse, oversette eller på annen måte lage avledninger av Programvaren eller Dokumentasjonen, (ii) foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere eller på andre måter forsøke å trekke ut kildekoden fra Programvaren, med mindre lovgivningen i virkekretsen der Du befinner deg, eksplisitt tillater det, (iii) leie ut, lease ut, overdra eller på andre måter overføre rettighetene til Programvaren, Dokumentasjonen eller Tjenesten, (iv) fjerne proprietære merknader eller etiketter som befinner seg på Programvaren eller som er plassert av Tjenesten, knyttet til rettighetsbeskyttelse, (v) bruke, publisere, overføre eller innføre enheter, programvare eller rutiner som forstyrrer eller forsøker å forstyrre funksjonaliteten i Tjenesten eller Programvaren, eller (vi) bruke data som er merket som en tredjeparts eiendom, i Tjenesten, til andre formål enn å generere, se på og laste ned Rapporter. Du skal overholde alle gjeldende lover og regler og avtalene Dine med tredjeparter i forbindelse med Din bruk av og tilgang til Dokumentasjonen, Programvaren, Tjenesten og Rapportene.

5. Konfidensialitet.

Ingen av partene skal bruke eller videreformidle den andre parts Konfidensielle opplysninger uten at det foreligger et klart og skriftlig samtykke til dette. Unntak kan likevel finne sted dersom dette gjøres for det formål å oppfylle partens forpliktelser etter denne Avtalen, eller dersom det er nødvendig som følge av lovpålagte påbud eller pålegg fra en domstol. I slike saker skal den parten som tvinges til å bekjentgjøre Konfidensielle opplysninger, gi den andre parten så mye kjennskap til dette som det er rimelig og praktisk mulig å gjøre før slike Konfidensielle opplysninger videreformidles.

6. Informasjonsrettigheter og publisitet.

Google og Googles heleide datterselskaper kan beholde og bruke, underlagt vilkårene i sine personvernregler (som du finner på www.google.com/intl/no/policies/privacy/)www.google.com/intl/no/policies/privacy/), opplysninger som er samlet inn under Din bruk av Tjenesten. Google vil ikke videreformidle til en Tredjepart Dine Kundedata eller Tredjeparters Kundedata, med mindre Google (i) har ditt samtykke for Kundedata eller Tredjeparters samtykke for Tredjeparters Kundedata, (ii) kommer frem til at det er påkrevd ved lov eller i god tro mener at slik tilgang, oppbevaring eller videreformidling av Kundedata med rimelighet er nødvendig for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Google, Brukere av Google eller allmennheten, eller (iii) gir slike Kundedata under visse begrensede omstendigheter til tredjeparter for å utføre oppgaver på vegne av Google (f.eks. fakturering eller datalagring), med strenge restriksjoner som forhindrer at data brukes eller formidles bortsett fra etter instruksjon fra Google. Når dette er gjort, er det i henhold til avtaler som forplikter disse partene til å behandle Kundedata bare i henhold til Googles instruksjoner og i samsvar med denne Avtalen og annen gjeldende taushetsplikt og andre sikkerhetstiltak.

7. Personvern.

Du skal ikke bruke (og skal heller ikke gi tredjeparter tillatelse til å bruke) Tjenesten til å spore, samle inn eller laste opp data som identifiserer enkeltpersoner (som f.eks. navn, e-postadresse eller faktureringsinformasjon), eller andre data som Google med rimelighet klarer å knytte til slik informasjon. Du skal implementere og overholde hensiktsmessige Personvernregler, og skal overholde alle gjeldende lover, retningslinjer og regler knyttet til innsamling, bruk og videreformidling av informasjon fra Brukere. Du må publisere egne Personvernregler, og disse må inneholde informasjon om Din bruk av informasjonskapsler, identifikatorer for mobilenheter (f.eks. annonseidentifikatoren for Android eller for iOS) eller tilsvarende teknologi for datainnsamling. Du må oppgi at Du bruker Tjenesten, og hvordan data samles inn og behandles i Tjenesten. Dette kan gjøres gjennom å legge ut en godt synlig link til artikkelen «Slik bruker Google data når du bruker Googles partnernettsteder eller apper», (som ligger på www.google.com/policies/privacy/partners/, eller eventuelle andre nettadresser som tilbys av Google fra tid til annen). Du skal også gjøre en innsats innen kommersielt rimelige grenser for å sørge for at Brukeren får klar og utfyllende informasjon om og samtykker i lagring av og tilgang til informasjonskapsler eller annen informasjon på Brukerens enhet i tilfeller der slik aktivitet forekommer i forbindelse med Tjenesten, og i tilfeller der lovgivningen krever at Du oppgir slik informasjon og innhenter slikt samtykke.

Du skal ikke omgå funksjonalitet for personvern knyttet til Tjenesten.

Din tilgang til og bruk av andre DoubleClick- og Google-tjenester er underlagt de gjeldende vilkårene mellom Deg og Google for den aktuelle Tjenesten.

8. Skadesløsholdelse.

I den grad gjeldende lover tillater det, vil Du beskytte, holde skadesløs og forsvare Google og Googles heleide datterselskaper for egen regning, mot alle tredjepartskrav, søksmål mot og rettsforfølgelser av Google eller Googles representanter, styremedlemmer, ansatte, agenter eller samarbeidspartnere, og alt relatert ansvar, skadeserstatninger, oppgjør, bøter, kostnader eller utgifter (inkludert, innen rimelighetens grenser, advokatsalærer og andre utgifter til rettstvister) pådratt av Google, eller noen av Googles representanter, styremedlemmer, ansatte, agenter eller samarbeidspartnere, som oppstår som følge av eller i forbindelse med (i) Dine brudd på noen av vilkårene i denne Avtalen, (ii) Din bruk av Tjenesten, (iii) Dine overtredelser av gjeldende lover, regler eller forskrifter i forbindelse med Tjenesten, (iv) fremstillinger og garantier forelagt av deg vedrørende noe aspekt av Tjenesten, Programvaren eller Rapporter til Tredjeparter, (v) hvilke som helst krav fra eller på vegne av noen Tredjepart som omfatter, direkte eller indirekte, Deg eller Din bruk av Tjenesten, Programvaren eller Rapportene, (vi) brudd på Dine forpliktelser med hensyn til personvern overfor en hvilken som helst Tredjepart, og (vii) eventuelle krav med hensyn til en hvilken som helst Tredjeparts handlinger eller unnlatelser i forbindelse med Tjenesten, Programvaren eller Rapportene. Google vil gi Deg skriftlig varsel om eventuelle krav, saker eller søksmål hvor Du skal holde Google skadesløs. Du skal samarbeide i det fulle omfang som med rimelighet er nødvendig i forsvaret av ethvert krav. Google forbeholder seg retten til, for egen regning, å påta seg eneforsvar og kontroll over enhver sak hvor Din plikt til skadesløsholdelse gjelder.

9. Tredjeparter.

Hvis Du bruker Tjenesten på vegne av en Tredjepart, eller en Tredjepart bruker Tjenesten via Kontoen Din, uavhengig av om Du har fått tillatelse til dette av Google, bekrefter og garanterer Du (a) at Du har fått tillatelse til å handle på vegne av Tredjeparten og binder Tredjeparten til alle forpliktelser Du har ifølge denne Avtalen, (b) at Google kan videreformidle Kundedata som er spesifikke for Tredjepartens Apper, til Tredjeparten, og (c) at Du ikke skal videreformidle Tredjepartens Kundedata til andre parter uten Tredjepartens samtykke

10. ANSVARSFRASKRIVELSE.

SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DET SOM UTTRYKKELIG ER ANGITT I DENNE AVTALEN, GIR GOOGLE INGEN ANDRE GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE, INDIREKTE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNINGER, GARANTI OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET.

11. ANSVARSBEGRENSNING.

I DEN GRAD DEN GJELDENDE LOVGIVNINGEN TILLATER DET, SKAL GOOGLE IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV INNTEKT ELLER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFFESKADER, SELV OM GOOGLE ELER GOOGLES DATTERSELSKAPER OG SAMARBEIDSPARTNERE ER BLITT UNDERRETTET OM, VISSTE OM ELLER BURDE HA VISST AT SLIKE SKADER KUNNE OPPSTÅ, OG SELV OM DIREKTE ERSTATNING IKKE ER TILSTREKKELIG. GOOGLES (OG GOOGLES HELEIDE DATTERSELSKAPERS) SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG ELLER ANDRE PARTER FOR TAP ELLER SKADER KNYTTET TIL KRAV ELLER SØKSMÅL SOM ER ET RESULTAT AV ELLER KNYTTET TIL DENNE AVTALEN, SKAL IKKE OVERSTIGE USD 500.

12. Merknad om eiendomsrett.

Tjenesten, som inkluderer Programvaren og alle immaterielle rettigheter til Tjenesten er, og skal forbli, Googles (og Googles heleide datterselskapers) eiendom. Alle rettigheter i og til Programvaren som ikke uttrykkelig er gitt Deg i denne Avtalen, er forbeholdt og innehas av Google og Googles lisenshavere uten begrensning, inkludert Googles (og Googles heleide datterselskapers) rett til eneeie av Programvaren og Dokumentasjonen. Uten at dette begrenser generaliteten av det forannevnte, samtykker Du i at Du ikke skal (og ikke tillater at noen tredjepart får): (a) underlisensiere, distribuere eller bruke Tjenesten eller Programvaren utover omfanget av lisensen som er gitt i denne Avtalen, (b) kopiere, endre, tilpasse, oversette, utarbeide avledninger fra, omgjøre, demontere eller dekompilere Programvaren eller på annen måte prøve å oppdage noen kildekode eller handelshemmeligheter knyttet til Tjenesten, (c) leie ut, lease, selge, overdra eller på annen måte overføre rettigheter i eller til Programvaren eller Tjenesten, (d) bruke, legge ut, overføre eller introdusere noen slags enhet, programvare eller rutine som hindrer eller forsøker å forstyrre driften av Tjenesten eller Programvaren, (e) bruke varemerkene, varemerkenavnene, servicemerkene, logoene, domenenavnene og andre særpregede trekk og egenskaper ved merket, eller noen som helst opphavsrett eller andre eierrettigheter forbundet med Tjenesten for noe formål uten uttrykkelig, skriftlig samtykke fra Google, (f) registrere, prøve å registrere eller bistå noen andre i å registrere noe som helst varemerke, varemerkenavn, servicemerker, logoer, domenenavn og andre særpregende trekk og egenskaper ved merket, opphavsrett eller andre eierrettigheter forbundet med Google (eller Googles heleide datterselskaper) i noe annet navn enn Googles (eller Googles heleide datterselskaper, alt etter som), eller (g) fjerne, skjule eller endre noen som helst notis om opphavsrett, varemerke eller annen eiendomsrettighet som står i eller på noen komponent som følger med Tjenesten, eller (h) søke å oppnå en kjennelse om brudd på patentrettigheter i et søksmål som anlegges i løpet av gyldighetstiden for denne Avtalen eller for en periode på ett år etter at gyldighetstiden for Avtalen har utløpt.

13. Amerikanske myndigheters rettigheter.

Hvis bruken av Tjenesten skaffes av eller på vegne av den amerikanske stat eller av en amerikansk statlig fremkontrahent eller underkontrahent (på alle nivåer), i samsvar med 48 C.F.R. 227.7202-4 (for anskaffelse for forsvarsdepartementet (DOD)) og 48 C.F.R. 2.101 og 12.212 (for anskaffelse for andre enn DOD), vil statens rettigheter til Programvaren, inkludert rettigheter til å bruke, endre, reprodusere, offentliggjøre, bruke, vise eller formidle Programvaren eller Dokumentasjonen, i alle forhold være underlagt kommersielle lisensrettigheter og restriksjoner som er oppført i denne Avtalen.

14. Gyldighetsperiode og oppsigelse.

Hver av partene kan si opp Avtalen gjennom skriftlig varsel. Når Avtalen sies opp, slutter Google å levere, og Du slutter å bruke, Tjenesten. Ved oppsigelse (a) har Du ikke krav på refusjon av gebyrer for bruk eller andre gebyrer, (b) forfaller en eventuell utestående saldo for Tjenesten frem til og med datoen for oppsigelsen umiddelbart, og skal betales i sin helhet, og (c) er ingen av de historiske Rapportdataene Dine lenger tilgjengelige for Deg..

15. Endringer i vilkårene for bruk og andre retningslinjer.

Google kan endre disse vilkårene og eventuelle andre vilkår som gjelder for Tjenesten, for eksempel for å gjenspeile endringer i lovgivningen eller Tjenesten. Derfor bør Du gjennomgå vilkårene med jevne mellomrom. Google skal varsle om endringer i vilkårene på https://developers.google.com/mobile/terms, i retningslinjene for Google-tjenester for apputviklerehttps://developers.google.com/mobile/policy, eller i andre retningslinjer som det henvises til i disse vilkårene, på nettadressen for de aktuelle retningslinjene. Endringer har ikke tilbakevirkende kraft, og trer tidligst i kraft 14 dager etter at de er publisert. Hvis Du ikke samtykker i de endrede vilkårene for Tjenesten, skal Du slutte å bruke Tjenesten. Endringer i og tilføyelser til denne Avtalen er bare bindende hvis (i) de skjer skriftlig og er signert av en autorisert representant for Google, (ii) Du samtykker i oppdaterte vilkår på nettet eller (iii) Du fortsetter å bruke Tjenesten etter at Google har publisert endringer i Avtalen eller retningslinjer som Tjenesten er underlagt.

16. Diverse, gjeldende lov og jurisdiksjon.

Google vil være fritatt for tjenester og ytelser etter denne avtalen i den grad tjenesten eller ytelsen er forhindret, forsinket eller blokkert av årsaker som med rimelighet må anses å ligge utenfor Googles kontroll. Denne Avtalen (inkludert enhver endring som partene har samtykket til skriftlig) representer hele avtalen mellom deg og Google vedrørende innholdet, og erstatter alle tidligere avtaler og fremstillinger mellom partene. Hvis noen som helst av retningslinjene for denne Avtalen holdes for å ikke være rettskraftige, uansett årsak, vil den relevante bestemmelsen omgjøres i den grad det er nødvendig for å gjøre den rettskraftig i maksimalt tillatt omfang, slik at partenes intensjon overholdes, og resten av denne Avtalen vill fortsette å være fullt ut gjeldende. Denne Avtalen er undergitt og skal tolkes i henhold til lovene i delstaten California, uten referanse til lovkonfliktprinsippene. Ved eventuelle konflikter mellom utenlandske lover, regler og forskrifter og Californias lover, regler og forskrifter, vil Californias lover, regler og forskrifter gjelde. Hver part samtykker i å underlegge seg den eksklusive og personlige jurisdiksjonen til domstolene i Santa Clara County, California. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer og loven om uniforme datainformasjonstransaksjoner vil ikke gjelde for denne Avtalen. Programvaren er underlagt amerikanske eksportforskrifter, og kan ikke eksporteres til eller brukes av land eller individer som er pålagt sanksjoner. Alle meddelelser til Google må sendes til: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View , CA 94043 , USA , med kopi til juridisk avdeling, med A-post eller flypost eller ekspress-kurér, og anses for å være overlevert når den mottas. En frasigelse av mislighold er ingen frasigelse av noen som helst påfølgende mislighold. Du kan ikke overdra eller på annen måte overføre noen av Dine rettigheter i denne Avtalen uten Googles skriftlige forhåndssamtykke, og ethvert forsøk på å gjøre dette er ugyldig. Forholdet mellom Google og Deg utgjør ikke et juridisk partnerskap, men er et forhold mellom uavhengige oppdragstakere. Denne Avtalen vil være bindende for og komme til anvendelse for de respektive etterfølgerne av partene i Avtalen. Følgende punkter i denne Avtalen vil overleve enhver oppsigelse av den: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 og 16.

Sist oppdatert 2015-09-01