A GOOGLE MOBILFEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Google mobilfejlesztési szolgáltatások jelen Általános Szerződési Feltételei, a Google mobilfejlesztési szolgáltatások irányelvei és a Google API Általános Szerződési Feltételek („Szerződés”) a Google Inc. vállalatra („Google”) és a Szolgáltatást használó jogi vagy természetes személyre („Ön”) vonatkozik. Jelen Szerződés a Google mobilfejlesztési szolgáltatások („Szolgáltatás”) használatáról rendelkezik. ÖN AZZAL, HOGY AZ „ELFOGADOM” GOMBRA KATTINT, ELVÉGZI A REGISZTRÁCIÓT VAGY HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁST, KIJELENTI, HOGY ELOLVASTA ÉS ELFOGADTA, MEGKÖTÖTTE A JELEN SZERZŐDÉST, TOVÁBBÁ JOGOSULT A JELEN FIÓK TULAJDONOSA NEVÉBEN ELJÁRNI ÉS A JELEN SZERZŐDÉST MEGKÖTNI. A fentiekre tekintettel a felek a következőkben állapodtak meg:

1. Meghatározások

A„Fiók” a Szolgáltatás használatához létrehozott fiókra utal.

„Bizalmas Információ” minden olyan védett adat és egyéb információ, amelyet az egyik fél a másiknak írásban és „bizalmas”-ként megjelölve ad át, vagy szóban közöl úgy, hogy öt munkanapon belül „bizalmas” jelöléssel írásban is átadja. A fentiekkel szemben, a Bizalmas Információk nem foglalják magukban azokat az információkat, amelyek nyilvánosak vagy nyilvánossá válnak, már a fogadó fél birtokában vannak a másik fél általi közlést megelőzően, vagy amelyet a fogadó fél önállóan hozott létre a Bizalmas Információk felhasználása nélkül.

Az„Ügyféladatok” a Szolgáltatás használata közben Ön által a felhasználók jellemzőiről és tevékenységeiről összegyűjtött, feldolgozott és tárolt adatok.

A„Dokumentáció” minden, a Google által az Ön részére a Feldolgozó Szoftverrel való felhasználásra elérhetővé tett kísérő dokumentumot jelenti, beleértve minden online dokumentációt is.

Az„SDK” a Google mobilfejlesztési szolgáltatások szoftverfejlesztői csomagjára utal, amely egy alkalmazással vagy egy alkalmazásba épülve Ügyféladatokat, és az Ön számára elérhető javításokat és frissítéseket gyűjt.

A„Feldolgozószoftver” a Google szerveroldali szoftvereire és frissítéseire utal, amelyek az ügyféladatokat elemzik, és létrehozzák a jelentéseket.

Az„Alkalmazás” bármilyen olyan alkalmazást vagy egyéb forrást jelent, amely adatot küld a Szolgáltatásnak. Minden alkalmazásnak az Ön irányítása alatt kell állnia.

Az„Adatvédelmi irányelvek” az adott alkalmazás adatvédelmi irányelveit jelentik.

A„Jelentés” az Ön rendelkezésére bocsátott kész elemzésre utal.

A„Szerverek” a Google (vagy a Google kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatai) által ellenőrzött szervereket jelenti, amelyekben a Feldolgozási Szoftver és az Ügyféladatok tárolásra kerülnek.

A„Szoftver” az SDK-ra és a feldolgozószoftverre utal.

A„Harmadik fél” bármilyen harmadik félre utalhat, (i) amely számára Ön hozzáférést biztosít a Fiókjához, vagy (ii) amelynek nevében a Szolgáltatás segítségével információt gyűjt.

A„Felhasználók” az Ön Alkalmazásainak felhasználói.

A „beleértve” és „ideértve” szavak egyben „többek között” jelentéssel is bírnak.

2. Díjak és szolgáltatás

A Google bármikor megváltoztathatja a Szolgáltatás díjait és fizetési irányelveit. A Szolgáltatás díjainak és a fizetési irányelveknek a változásai azután lépnek érvénybe, hogy Ön azokat elfogadta a https://developers.google.com/mobile/terms webhelyen. Eltérő rendelkezés hiányában minden díj USA-dollárban kerül meghatározásra. A jelen Szerződés megszűnésével a meg nem fizetett díjak azonnal esedékessé válnak és megfizetendők; továbbá a Google-t terhelő behajtási költségek (beleértve az ügyvédi díjakat) hozzáadásra kerülnek a tartozás összegéhez, és azzal megterhelésre kerül az Ön AdWords-fiókjához rendelt hitelkártya vagy egyéb fizetési eszköz, mód.

3. Tag fiókja, jelszó és biztonság

A Szolgáltatásra történő jelentkezés, regisztráció feltétele az, hogy Ön a regisztrációs folyamatot teljesítse, amelynek során megadja a Google részére a regisztrációs űrlapon kért aktuális, teljes és pontos információkat, ideértve az e-mail címét (felhasználói név) és jelszavát. Ön köteles megvédeni az Ön jelszavait, és teljes körű felelősséggel tartozik az Ön fiókjának Ön, vagy harmadik fél által történő felhasználásáért. Kizárólag Ön felelős a Fiókja alatt történt minden egyes tevékenységért. Ön vállalja, hogy a Google-t azonnal értesíti, ha tudomást szerez arról, hogy az Ön Fiókját engedély nélkül használták, vagy a biztonsági előírásokat valamely egyéb módon megsértették. A Google (vagy a Google kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatai) támogatást nyújtó munkatársai időről időre a Szolgáltatás karbantartása vagy fejlesztése céljából, valamint annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak Önnek technikai vagy számlázási kérdésekben, az Ön Fiókjával jelentkeznek be a Szolgáltatásba.

4. Nem kizárólagos licenc

A Google a jelen Szerződés feltételei alapján, (a) korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos, allicencbe nem adható engedélyt biztosít Önnek arra, hogy telepítse, másolja és használja az SDK-t, kizárólag mint a Szolgáltatás alkalmazásai, illetve a harmadik fél alkalmazásai használatához szükséges elemet; és (b) távolról hozzáférhet a jelentésekhez, valamint megtekintheti és letöltheti azokat. Tilos (Önnek és bármelyik harmadik félnek) (i) a Szoftvert vagy a Dokumentációt lemásolni, módosítani, átdolgozni, lefordítani vagy bármilyen egyéb módon a Szoftverből vagy annak Dokumentációjából származó munkát készíteni; (ii) a Szoftvert visszafordítani, dekódolni, visszafejteni vagy a Szoftver forráskódját bármilyen módszerrel kinyerni, kivéve ha azt a tartózkodási helyének megfelelő jogszabályok kifejezetten engedélyezik; (iii) a Szoftverre, a Szolgáltatásra vagy a Dokumentációra vonatkozó jogokat kikölcsönözni, lízingelni, eladni, átadni vagy bármilyen egyéb módon átruházni; (iv) eltávolítani bármilyen tulajdonjogi jelölést vagy címkét a Szoftverről és bárhonnan, ahol a Szolgáltatás elhelyezi azokat; (v) használni, közzétenni, sugározni vagy létrehozni bármilyen eszközt, szoftvert vagy eljárást, amely a Szolgáltatás vagy a Szoftver üzemelését zavarja vagy zavarni próbálja; vagy (vi) Jelentések létrehozásán, megtekintésén és letöltésén kívül egyéb célokra harmadik félhez tartozó adatokat felhasználni a Szolgáltatásban. A Dokumentáció, a Szoftver, a Szolgáltatás és a Jelentések használatakor és hozzáférésekor be kell tartania minden vonatkozó törvényt és jogszabályt, illetve a harmadik felekkel kötött szerződéseket is.

5. Titoktartás

Egyik fél sem használja fel vagy teszi közzé a másik fél Bizalmas Információit annak előzetes írásos hozzájárulása nélkül, kivéve, ha az a jelen Szerződés szerinti kötelességeinek a teljesítését szolgálja, vagy azt jogszabály vagy bírósági határozat előírja. Ilyen esetben az a fél, akinek a Bizalmas Információt fel kell tárnia, a másik felet a Bizalmas Információk átadása előtt ésszerű időben értesíti.

6. Adatvédelmi jogok és nyilvánosság

Google és a Google kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatok az adatvédelmi szabályzattal összhangban (amely a www.google.com/intl/hu/policies/privacy/oldalon található), gyűjthetik és használhatják a Szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatos adatokat. A Google nem osztja meg az Ön Ügyféladatait vagy Harmadik fél Ügyféladatai semmilyen harmadik személlyel, kivéve, ha Google (i) ehhez az Ön Ügyféladatai tekintetében megszerezte az Ön hozzájárulását, illetve bármely Harmadik fél hozzájárulását az ilyen Harmadik fél Ügyféladatai tekintetében; (ii) úgy véli, hogy a törvény azt előírja, vagy jóhiszeműen úgy gondolja, hogy az Ügyféladatokhoz való hozzáférés, azok megőrzése vagy továbbítása ésszerű és szükséges a Google és felhasználói jogainak, tulajdonának és biztonságának, valamint a nyilvánosság megóvása érdekében, vagy (iii) harmadik személyeknek kizárólag korlátozott mértékben azért továbbít Ügyféladatokat, hogy az a Google nevében, javára elvégzendő feladatokat (pl. számlázás, adattárolás) teljesítse, olyan szigorú feltételek mellett, amelyek megakadályozzák, hogy az Ügyféladatokat a Google által adott utasításoktól eltérően használják fel, vagy osszák meg. Ilyen esetben megállapodások kötelezik az adott feleket arra, hogy ezeket az Ügyféladatokat kizárólag a Google utasításai alapján és a jelen Szerződéssel összhangban, megfelelő titoktartási és biztonsági intézkedések mellett dolgozzák fel.

7. Adatvédelem

Tilos (Önnek és bármelyik harmadik félnek) a Szolgáltatást olyan adatok (például név, e-mail cím vagy számlázási adatok) nyomon követésére, gyűjtésére vagy feltöltésére felhasználni, amelyekkel pontosan beazonosíthatóvá válik egy személy, illetve olyan adatokéra, amelyeket a Google könnyedén ilyen információkhoz köthet. Létre kell hoznia és be kell tartania a saját megfelelő adatvédelmi irányelveit, és be kell tartania a Felhasználókkal kapcsolatos információk gyűjtésére, használatára és megosztására vonatkozó törvényeket, irányelveket és jogszabályokat. Közzé kell tennie a saját adatvédelmi irányelveit, amelyeknek tartalmazniuk kell a cookie-k, a mobileszköz-azonosítók (például Android hirdetési azonosító vagy iOS hirdetési azonosító), valamint egyéb, adatgyűjtésre használt technológiák használatával kapcsolatos értesítést. Fel kell hívnia a figyelmet arra, hogy használja a Szolgáltatást, és tájékoztatnia kell az adatgyűjtés és -feldolgozás módjáról is. Ezt egy feltűnő hivatkozás elhelyezésével is megteheti, amely a „Hogyan használja fel a Google az Ön adatait, amikor a partnereink webhelyeit vagy alkalmazásait használja?” webhelyre mutat (a www.google.com/policies/privacy/partners/címen, vagy a Google által időről időre megadott bármely más URL-címen). Gazdaságilag ésszerű eszközökkel köteles biztosítani, hogy a Felhasználók teljes körű és érthető tájékoztatáshoz jussanak, és hozzájáruljanak az eszközük cookie-jainak és egyéb információinak tárolásához és eléréséhez, amennyiben az a Szolgáltatással kapcsolatosan történik, és az ilyen jellegű információk közlését, valamint a beleegyezés megszerzését a törvény előírja.

Tilos a Szolgáltatás bármilyen adatvédelmi funkciójának kijátszása.

Bármilyen egyéb DoubleClick- vagy Google-szolgáltatás elérésére vagy használatára az adott szolgáltatásra vonatkozó, Ön és a Google között fennálló feltételek érvényesek.

8. Kártalanítás

Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben, Ön saját költségén köteles kártalanítani, mentesíteni, vagy megvédeni a Google-t, valamint annak a kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatait, minden és bármely olyan harmadik fél által előterjesztett igény, követelés, eljárás, per vonatkozásában, amelyet a Google, vagy bármely tisztségviselője, igazgatója, munkavállalója, ügynöke vagy leányvállalata ellen indítottak, illetve ezekkel szemben terjesztettek elő, továbbá minden olyan ezzel összefüggő felelősség, kár, egyezség, büntetés, bírság, költség vagy kiadás tekintetében (beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket és más perlési költséget is), amely a Google, vagy bármely tisztségviselője, igazgatója, munkavállalója, ügynöke vagy leányvállalata vonatkozásában felmerült, és amely azzal kapcsolatban vagy azzal összefüggésben keletkezett, hogy (i) Ön megsértette a jelen Szerződés bármely rendelkezését, (ii) a Szolgáltatás Ön általi használata; (iii) az alkalmazandó jogszabályok, előírások és szabályok Ön általi, a Szolgáltatással összefüggő megsértése; (iv) a Szolgáltatás, a Szoftver, vagy Harmadik feleknek adott Jelentések bármely aspektusa vonatkozásában Ön által tett kijelentés vagy vállalt szavatosság; (v) bármely olyan igény, amelyet Harmadik fél terjesztett elő, vagy Harmadik fél nevében terjesztik elő a Szolgáltatás, Szoftver, vagy a Jelentések Ön általi közvetlen vagy közvetett használata vonatkozásában; (vi) az Ön magánélet védelmére, adatvédelemre vonatkozó kötelezettségének a megszegése bármely Harmadik féllel szemben; vagy (vii) bármely Harmadik fél Szolgáltatásával, Szoftverével vagy Jelentéseikkel összefüggő magatartása vagy mulasztása tekintetében felmerült igény esetén. A Google írásban értesíti Önt az olyan követelésről, perről vagy eljárásról, amelynek vonatkozásában Ön köteles mentesíteni a Google-t. Ön köteles teljes mértékben és ésszerűen együttműködni bármely igény esetén a védelem érdekében. A Google fenntartja a jogot, hogy saját költéségére átvegye bármely olyan ügy kizárólagos kezelését és ellenőrzését, amelyre egyébként az Ön kártalanítási kötelezettsége kiterjed.

9. Harmadik felek

Ha Ön egy Harmadik fél nevében használja a Szolgáltatást, vagy egy Harmadik fél az Ön Fiókján keresztül használja a Szolgáltatást (függetlenül attól, hogy Ön kapott-e engedélyt erre a Google-tól), akkor Ön állítja és szavatolja, hogy (a) jogosult a Harmadik fél nevében eljárni, és a Harmadik felet kötelezni az Ön és a Google között fennálló Szerződés betartására, (b) a Google a Harmadik féllel megoszthat minden olyan Ügyféladatot, amely a Harmadik fél Alkalmazásaira vonatkozik, és (c) Ön a Harmadik fél beleegyezése nélkül nem adja ki egyéb félnek a Harmadik fél Ügyféladatait.

10. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, KIVÉVE, HA A JELEN SZERZŐDÉS KIFEJEZETTEN MÁSKÉNT RENDELKEZIK, A GOOGLE SEMMILYEN MÁS SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ VAGY EGYÉB SZAVATOSSÁG, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A FORGALOMBA HOZATALRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, VAGY JOGSÉRTÉS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT.

11. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A GOOGLE SEMMILYEN ESETBEN NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE ELMARADT BEVÉTELEKÉRT, ILLETVE A KÖZVETETT, RENDKÍVÜLI, ALKALOMSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES, JELZÉSÉRTÉKŰ VAGY BÜNTETŐJOGI KÁROKÉRT. EZ ABBAN AZ ESETBEN IS ÉRVÉNYES, HA A GOOGLE VAGY BÁRMELY LEÁNYVÁLLALATA TUDOTT VAGY TUDHATOTT VOLNA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ILLETVE HA A KÖZVETLEN KÁRTÉRÍTÉS NEM JELENT JOGORVOSLATOT. A GOOGLE (ÉS KIZÁRÓLAGOS TULAJDONBAN LÉVŐ LEÁNYVÁLLALATAI) FELHALMOZOTT FELELŐSSÉGE ÖN ÉS MÁS FELEK FELÉ A JELEN SZERZŐDÉSHEZ KÖTHETŐ KÖVETELÉSEKBŐL VAGY LÉPÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ BÁRMILYEN VESZTESÉG VAGY KÁR ESETÉN SEM HALADJA MEG AZ 500 USD (VAGY ANNAK HELYI VALUTÁBAN MEGFELELŐ) ÖSSZEGET.

12. Tájékoztatás tulajdonjogról és felhasználási jogosultságról

A Szolgáltatás, amely magába foglalja a Szoftvert, és az annak tekintetében fennálló valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog jogosultja, illetve tulajdonosa a Google (és a kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatai). A Szoftver vonatkozásában fennálló minden és bármely olyan jog, amelyet kifejezetten nem biztosít Önnek a jelen Szerződés, a Google és licencbe adói jogosultsága, és számukra van fenntartva, korlátozás nélkül beleértve a Google (és a kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatai) kizárólagos tulajdonjogát a Szoftver és a Dokumentáció vonatkozásában. A fentiek általánosságának korlátozása nélkül, Ön vállalja, hogy tartózkodik attól (és nem engedélyezi azt harmadik felek számára), hogy: (a) a jelen Szerződésben megadott felhasználási jogot átadja, megosztja, vagy a Szolgáltatás Szoftverét a szerződésben biztosított engedélyt meghaladóan használja; (b) lemásolja, módosítja, adaptálja, lefordítja a Szoftvert, származékos művet készít a Szoftver alapján, vagy azt visszafejti, szétszedi, dekompilálja, vagy más módon megkíséreli bármilyen, a Szolgáltatással összefüggő forráskód vagy üzleti titok megismerését, felfedését; (c) bérbe adja, lízingbe adja, értékesíti, engedményezi vagy más módon átruházza a Szoftver vagy a Szolgáltatás vonatkozásában fennálló jogokat; (d) bármilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást használjon, megjelenítsen, küldjön, közvetítsen vagy bevezessen, amely zavarja, vagy megkísérli zavarni a Szolgáltatás vagy a Szoftver működését; (e) felhasználjon védjegyeket, kereskedelmi neveket, szolgáltatási védjegyeket, logókat, domain neveket és más megkülönböztető márkajelzéseket, vagy bármilyen szerzői jogot vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogot, amely a Szolgáltatással összefüggésben áll, bármilyen olyan célra, amelyet a Google kifejezetten írásban nem engedélyezett; (f) bejegyeztessen, megkíséreljen bejegyeztetni, vagy harmadik félnek segítséget nyújtson abban, hogy az bejegyeztessen vagy megkíséreljen bejegyeztetni bármely védjegyet, kereskedelmi nevet, szolgáltatási védjegyet, logót, domainnevet és más megkülönböztető márkajelzést, vagy bármilyen szerzői jogot vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogot, amely a Google-t illeti meg, illetve a Google-hoz kapcsolható (vagy a Google kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatait illeti meg), kivéve, ha arra a Google nevében/javára kerül sor; (g) eltávolítson, elfedjen vagy megváltoztasson bármilyen szerzői jogra, védjegyre, vagy tulajdonosi jogra vonatkozó közleményt, amely a Szolgáltatásban, vagy a Szolgáltatáshoz tartozó bármely dolgon megjelenik; vagy (h) keresetet nyújtson be az Szerződés időtartama alatt és azt követően egy évig, amelyben a Szolgáltatáson alapuló szabadalmi jogok megsértése iránti intézkedést kíván foganatosítani.

13. Az Egyesült Államok kormányának jogai

Ha a Szolgáltatás felhasználási jogát az Egyesült Államok kormánya vagy annak részére szerezték meg, vagy azt az Egyesült Államok kormányának fő vagy alvállalkozója szerezte meg (függetlenül a kapcsolati szintektől), akkor a 48 C.F.R. 227.7202-4 (Védelmi Minisztérium (DOD) beszerzései) és a 48 C.F.R. 2.101 és 12.212 (Nem Védelmi Minisztériumi beszerzések) értelmében a kormány Szoftverrel kapcsolatos jogaira, beleértve a Szoftver és a Dokumentáció használatára, módosítására, reprodukálására, közzétételére, nyilvánosságra hozatalára vagy megjelenítésére vonatkozó jogokat, minden esetben a jelen Szerződés kereskedelmi felhasználási jogokról és korlátozásokról szóló rendelkezései az irányadók.

14. Tartam és felmondás

A jelen Szerződést bármelyik fél előzetes értesítéssel felmondhatja. A Szerződés felmondását követően a Google nem biztosítja tovább, Ön pedig nem használja tovább a Szolgáltatást. Felmondás esetén (a) Önt nem illeti meg semmilyen visszatérítés a használati díj vagy egyéb díjak után, és (b) a Szolgáltatás igénybevételéhez köthető, és a felmondáskor fennálló minden fennmaradó tartozás azonnali hatállyal teljes összegben fizetendő, és (c) a korábbi jelentésadatok többé nem érhetők el az Ön számára.

15. Az Általános Szerződési Feltételek és egyéb irányelvek módosítása

A Google bármikor módosíthatja a jelen feltételeket és a Szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb feltételeket például azért, hogy azok megfeleljenek a törvényi változásoknak vagy a Szolgáltatásban bekövetkező változásoknak. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a szerződési feltételeket. A feltételekben bekövetkező módosításokat a Google a https://developers.google.com/mobile/terms webhelyen, a Google mobilfejlesztési szolgáltatások irányelveit a https://developers.google.com/mobile/policy webhelyen, míg az egyéb hivatkozott feltételeket az irányelvnek megfelelő URL-en teszi közzé. A módosítások nem visszamenő hatályúak, és legkorábban tizennégy nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, ne használja tovább a Szolgáltatást. A Szerződés kiegészítései és módosításai csak akkor lépnek érvénybe, ha (i) a Google hivatalos képviselője írásba adja és aláírja, (ii) Ön online módon elfogadja az aktuális feltételeket, vagy (iii) folytatja a Szolgáltatás használatát, miután a Google közzétette a Szerződés vagy a Szolgáltatást szabályozó irányelvek frissítését.

16. Vegyes rendelkezések, irányadó jog és eljáró bíróság

Ha a Google-t valamely ésszerű ellenőrzésén kívül álló ok hátráltatja, késlelteti vagy akadályozza a jelen Szerződés teljesítésében, akkor a Google ennek megfelelően mentesül teljesítési kötelezettsége alól. A jelen Szerződés (beleértve a felek által írásban elfogadott bármely módosítást) a Google és Ön között létrejött teljes megállapodást képezi annak tárgyára vonatkozóan, és ebben a tekintetben felülírja a felek közötti korábbi megállapodást és kötelezettségvállalásokat. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése bármely okból érvénytelen, akkor az ilyen rendelkezés úgy és olyan mértékben módosul, hogy az a felek eredeti szándékának megfelelő legteljesebb megengedett módon érvényes legyen; a Szerződés nem érintett része továbbra is változatlanul hatályban marad. A jelen Szerződésre Kalifornia Állam joga irányadó, az annak megfelelően került megalkotásra, figyelmen kívül hagyva annak kollíziós jogi szabályait. Ha Kalifornia Állam joga, valamint bármely külföldi jog, jogszabály, vagy rendelkezés között ellentét van, Kalifornia Állam joga, jogszabályai és rendelkezései irányadók. Mindkét fél aláveti magát Kalifornia állam, Santa Clara County-i bíróságai kizárólagos és személyes joghatóságának. Az Egyesült Nemzetek Áruk Nemzetközi Adásvételére Vonatkozó Egyezménye és az úgynevezett „Uniform Computer Information Transactions Act” című jogszabály nem alkalmazandó a jelen Szerződésre. A Szoftverre vonatkoznak az Egyesült Államok Export Szabályai, és az nem exportálható vagy használható embargó alatti államokban vagy személyek által. A Google-nak szánt valamennyi értesítést az alábbi címre kell megküldeni: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, azzal, hogy másolatot kell küldeni a Legal Department (jogi osztály) részére is; az értesítést első osztályú levél vagy légiposta, illetve futárszolgálat útján kell megküldeni; az értesítés a kézhezvételkor tekintendő közöltnek. A joglemondás valamely szerződésszegés tekintetében nem minősül joglemondásnak valamilyen későbbi szerződésszegés tekintetében. Ön nem jogosult a Google előzetes írásbeli engedélye nélkül engedményezni vagy bármilyen más módon átruházni az Ön jelen Szerződés alapján fennálló semmilyen jogát, és minden ilyen kísérlet semmis. A Google és az Ön jogviszonya független szerződő felek kapcsolata, és nem hoz létre a felek között semmilyen társaságot. A jelen Szerződés köti majd, illetve a jogokat gyakorolhatják majd a felek megfelelő jövőbeni jogutódai és engedményesei. A jelen Szerződés következő pontja annak bármely okból történő megszűnése esetén továbbra is alkalmazandóak (túlélő rendelkezések): 1, 4, 5, 6 (az utolsó két mondat kivételével), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 és 16.

Utolsó frissítés: 2015-09-01.