MOBIILIKEHITTÄJILLE SUUNNATUN GOOGLE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Mobiilikehittäjille suunnatun Google-palvelun käyttöehdot, mobiilikehittäjille suunnatun Google-palvelun käytännöt ja Google-sovellusliittymän käyttöehdot (jäljempänä "Sopimus") on tehty Google Inc -yhtiön ("Google") ja palvelua käyttävän tahon ("Käyttäjä")välille. Tämä Sopimus koskee Mobiilikehittäjille suunnatun Google-palvelun "Palvelu")käyttöä. NAPSAUTTAMALLA HYVÄKSYN-PAINIKETTA, SUORITTAMALLA REKISTERÖITYMISEN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUA KÄYTTÄJÄ VAHVISTAA, ETTÄ HÄN ON LUKENUT JA HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN JA ETTÄ HÄN ON PÄTEVÄ SOLMIMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN GOOGLE ANALYTICS -TILIN OMISTAJAN PUOLESTA JA SITOMAAN GOOGLE ANALYTICS -TILIN OMISTAJAN TÄHÄN SOPIMUKSEEN. Sopimusosapuolet sopivat seuraavaa:

1. Määritelmät

"Asiakastiedot" tarkoittavat Sovellusten käyttäjien ominaisuuksiin ja toimintaan liittyvää tietoa, jota Käyttäjä kerää, käsittelee tai tallentaa palvelua käyttäessään.

"Dokumentaatio" tarkoittaa mitä tahansa mukana tulevaa dokumentaatiota, jonka Google antaa Käyttäjälle Käsittelyohjelmiston käyttöä varten, mukaan lukien verkossa olevan dokumentaation.

"Kolmas osapuoli" tarkoittaa mitä tahansa kolmatta osapuolta, (i) jolle Käyttäjä antaa oikeuden käyttää Tiliään tai (ii) jonka Käyttäjä käyttää palvelua kerätäkseen kolmannelle osapuolelle tietoa.

"Käsittelyohjelmisto" tarkoittaa Googlen palvelinohjelmistoa sekä mitä tahansa päivityksiä, jotka analysoivat Asiakastietoja sekä luovat Raportteja.

”Luottamukselliset tiedot” tarkoittaa kaikkia juridisesti suojattuja tietoja sekä muita yhden osapuolen toiselle osapuolelle kirjallisesti luovuttamia tietoja, joissa on merkintä ”luottamuksellinen”, tai suullisesti ilmoitettuja tietoja, jotka esitetään viiden arkipäivän kuluessa kirjallisina ja varustetaan ”luottamuksellinen”-merkinnällä. Edellä esitetystä huolimatta Luottamukselliset tiedot eivät kuitenkaan käsitä mitään sellaista tietoa, joka on julkista tai muuttuu julkiseksi, tietoa, joka on jo vastaanottavan osapuolen hallussa ennen toisen osapuolen toimesta tapahtuvaa luovuttamista, tai tietoa, jonka vastaanottava osapuoli on laatinut itsenäisesti ilman Luottamuksellisen tiedon käyttöä.

"Ohjelmisto" tarkoittaa SDK:ta ja Käsittelyohjelmistoa.

”Palvelimet” tarkoittaa Googlen (tai sen kokonaisuudessaan omistamien tytäryhtiöiden) hallinnoimia palvelimia, joille Käsittelyohjelmisto ja Asiakastiedot on tallennettu.

"Raportti" tarkoittaa Käyttäjälle näytettävää analyysia.

"SDK" tarkoittaa Mobiilikehittäjille suunnatun Google-palvelun ohjelmistokehityspakettia, jota käytetään Sovelluksessa tai joka sisältyy Sovellukseen, sekä mitä tahansa Käyttäjälle tarjottuja korjauksia, päivityksiä ja ohjelmistopäivityksiä.

"Sovellus" tarkoittaa mitä tahansa sovellusta tai muuta lähdettä, joka lähettää tietoja Palveluun. Jokaisen Sovelluksen on oltava Käyttäjän hallinnassa.

"Sovellusten käyttäjät" tarkoittavat Käyttäjän sovellusten käyttäjiä.

"Tietosuojakäytäntö" tarkoittaa Sovellusta koskevaa tietosuojakäytäntöä.

"Tili" viittaa Palveluun liittyvään tiliin.

Näissä käyttöehdoissa käytetyt ilmaisut "mukaan lukien" ja "kuten" tarkoittavat "mukaan lukien rajoituksetta".

2. Maksut ja palvelut

Google voi toisinaan muuttaa Palvelusta perimiään maksuja ja maksukäytäntöjä. Maksuja tai maksukäytäntöjä koskevat muutokset astuvat voimaan Käyttäjän hyväksyttyä tällaiset muutokset, jotka julkaistaan osoitteessa https://developers.google.com/mobile/terms. Mikäli toisin ei ilmoiteta, kaikki maksut esitetään Yhdysvaltain dollareina. Kaikki erääntyneet saatavat erääntyvät maksettaviksi välittömästi tämän Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä ja kaikki Googlelle aiheutuneet perintäkustannukset (mukaan lukien asianajopalkkiot) sisällytetään erääntyneeseen summaan ja voidaan veloittaa luottokortilta tai minkä tahansa muun Käyttäjän AdWords-tiliin liittyvän laskutustavan avulla.

3. Jäsentili, salasana ja turvallisuus

Rekisteröidyttyään Palvelun käyttäjäksi Käyttäjän on ensin suoritettava rekisteröityminen ilmoittamalla Googlelle ajan tasalla olevat, täydelliset ja tarkat tiedot, mukaan lukien Käyttäjän sähköpostiosoite (käyttäjätunnus) ja salasana rekisteröitymislomaketta täytettäessä. Käyttäjän tulee suojata salasanansa, ja käyttäjä on täysin vastuussa omasta ja kolmansien osapuolten toimesta tapahtuvasta Tilinsä käytöstä. Käyttäjä on yksinomaan vastuussa kaikesta ja mistä tahansa Tilillään tapahtuvasta toiminnasta. Käyttäjän tulee Ilmoittaa Googlelle välittömästi saatuaan tietää mistä tahansa luvattomasta Tilinsä käytöstä tai muusta turvallisuusrikkomuksesta. Googlen (tai sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden) tuen työntekijät voivat silloin tällöin kirjautua Palveluun Käyttäjän Tilillä palvelun ylläpitoa ja kehittämistä varten, mukaan lukien Käyttäjän avustaminen teknisissä tai laskutukseen liittyvissä asioissa.

4. Ei-yksinomainen lisenssi

Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti (a) Google myöntää Käyttäjälle rajoitetun, peruttavissa olevan, ei-yksinomaisen ja ei-alilisensoitavan lisenssin SDK:n asentamiseen, kopiointiin sekä käyttöön vain siltä osin kuin se on tarpeellista sen kannalta, että Käyttäjä voi käyttää Palvelua Sovellustensa tai Kolmannen osapuolen Sovellusten yhteydessä ja (b) Käyttäjä voi käyttää, tarkastella sekä ladata omia Raporttejaan etäyhteyden kautta. Käyttäjä ei saa itse (eikä saa antaa Kolmansien osapuolten) (i) kopioida, muokata, muuntaa tai kääntää Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota tai muulla tavoin luoda johdannaistöitä Ohjelmistosta tai Dokumentaatiosta; (ii) takaisinmallintaa, hajottaa, purkaa tai muulla tavoin yrittää selvittää Ohjelmiston lähdekoodia muutoin kuin sijaintinsa mukaisella lainkäyttöalueella voimassa olevan lainsäädännön nimenomaisesti sallimissa tapauksissa; (iii) antaa vuokralle tai liisata, myydä, luovuttaa tai muulla tavoin siirtää Ohjelmistoon, Dokumentaatioon tai Palveluun liittyviä tai siihen sisältyviä oikeuksia; (iv) poistaa mitään Ohjelmiston tai Palvelun omistusoikeuksiin viittaavia merkintöjä tai tarroja; (v) käyttää, julkaista, siirtää tai ottaa käyttöön mitään sellaista laitetta, ohjelmistoa tai aliohjelmaa, joka häiritsee tai voi häiritä Palvelun tai Ohjelmiston toimintaa; tai (vi) käyttää Palvelun Kolmannen osapuolen omistamaksi merkittyä tietoa muihin tarkoituksiin kuin Raporttien luomiseen, tarkasteluun ja lataamiseen. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä sekä Kolmansien osapuolten kanssa solmimiaan sopimuksia Dokumentaatioon, Ohjelmistoon, Palveluun ja Raportteihin liittyvässä käytössä ja niihin pääsyssä.

5. Salassapito

Kumpikaan osapuoli ei käytä tai luovuta toisen osapuolen Luottamuksellisia tietoja ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta muutoin kuin tästä Sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa suorittamiseksi tai lain, asetuksen tai tuomioistuimen päätöksen vaatimissa tapauksissa. Tällöin luovutukseen velvollinen osapuoli ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle etukäteen niin varhain kuin kohtuullisesti katsoen on mahdollista ennen tällaisten tietojen luovuttamista. Tämän Sopimuksen päättyessä molemmat osapuolet joko palauttavat tai tuhoavat viivyttelemättä kaikki Luottamukselliset tiedot ja todistavat tämän pyynnöstä kirjallisesti.

6. Oikeudet sisältöön ja julkisuus

Google ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt voivat säilyttää ja käyttää Palvelun käyttöön liittyvää kerättyä tietoa Tietosuojakäytännön www.google.com/intl/fi/policies/privacy), mukaisesti. Google ei jaa Käyttäjän Asiakastietoja tai Kolmannen osapuolen Asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa muutoin kuin silloin kun Google (i) on saanut Käyttäjän suostumuksen Asiakastietojen osalta tai Kolmannen osapuolen suostumuksen Kolmannen osapuolen Asiakastietojen osalta, (ii) katsoo lain näin edellyttävän tai toimii hyvässä uskossa sen suhteen, että Asiakastietoihin pääsy, niiden säilyttäminen tai luovuttaminen on kohtuudella katsoen tarpeellista Googlen, Googlen käyttäjien tai yleisön oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi tai (iii) esittää Asiakastietoja tietyissä rajoitetuissa olosuhteissa kolmansille osapuolille Googlen puolesta suoritettavien tehtävien suorittamiseksi (esim. laskutus tai tietojen tallentaminen) noudattaen tarkkoja määräyksiä, jotka estävät tietojen käyttämisen tai jakamisen muulla tavoin kuin Googlen antamien ohjeiden mukaisesti. Näissä tapauksissa noudatetaan sopimuksia, joiden nojalla tällaisten osapuolten on käsiteltävä Asiakastietoja ainoastaan Googlen ohjeita noudattaen ja tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti sekä asianmukaisia salassapito- ja turvallisuustoimenpiteitä noudattaen.

7. Tietosuoja

Käyttäjä ei saa käyttää (eikä saa antaa kenenkään Kolmannen osapuolen käyttää) Palvelua voidakseen jäljittää, kerätä tai lähettää henkilön yksilöiviä tietoja (kuten nimeä, sähköpostiosoitetta tai laskutustietoja) tai mitään muita tietoja, joita Google voi kohtuullisin tavoin yhdistää henkilötietoihin. Käyttäjällä on oltava asianmukainen Tietosuojakäytäntö, jota Käyttäjän on noudatettava. Käyttäjän on noudatettava myös kaikkia Sovellusten käyttäjien tietojen keräämiseen, käyttöön ja jakamiseen sovellettavia lakeja, käytäntöjä ja säädöksiä. Käyttäjän on julkaistava Tietosuojakäytäntö, jossa Käyttäjä kertoo evästeiden käytöstä, mobiililaitteiden tunnisteista ((esim. Androidin tai iOS:n mainostunnuksesta) tai muusta vastaavasta tekniikasta, jota käytetään tietojen keräämiseen. Käyttäjän on kerrottava Palvelun käytöstä ja siitä, miten se kerää ja käsittelee tietoja. Käyttäjä voi tehdä tämän tarjoamalla linkin sivustolle, jolla kerrotaan, miten Google käyttää tietoja, kun Käyttäjä käyttää yhteistyökumppanien sivustoja tai sovelluksia (esim. http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/partners/, tai mikä tahansa muu Googlen tarjoama URL-osoite). Käyttäjän on varmistettava kaupallisesti kohtuullisin keinoin, että Sovellusten käyttäjälle tarjotaan selkeät ja kattavat tiedot evästeiden tai muiden tietojen tallentamisesta Sovellusten käyttäjän laitteelle. Lisäksi Käyttäjän on varmistettava kaupallisesti kohtuullisin keinoin, että Sovellusten käyttäjä hyväksyy näiden evästeiden ja muiden tietojen tallentamisen, kun tallennus tapahtuu Palvelun yhteydessä ja kun laki edellyttää näiden tietojen tarjoamista ja tämän hyväksynnän saamista.

Käyttäjä ei saa kiertää mitään Palveluun kuuluvia tietosuojaominaisuuksia.

Minkä tahansa muun DoubleClick- tai Google-palvelun käyttöön sovelletaan kyseistä palvelua koskevia sopimuksia Käyttäjän ja Googlen välillä.

8. Vahingonkorvaukset

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Käyttäjä sitoutuu korvaamaan, suojaamaan kaikelta vahingolta sekä puolustamaan Googlea ja sen kokonaan omistamia tytäryhtiöitä omalla kustannuksellaan miltä tahansa ja kaikilta kolmansien osapuolten kanteilta, toimilta, toimenpiteiltä sekä haasteilta, joita esitetään Googlelle tai sen toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille, edustajille tai tytäryhtiöille, sekä kaikilta näihin liittyviltä vastuilta, vahingonkorvauksilta, maksuilta, sopimuskorvauksilta, sakoilta, kustannuksilta tai kuluilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot ja muut oikeudenkäyntikulut), joita Googlelle tai kenelle tahansa sen toimihenkilölle, johtajalle, työntekijälle, edustajalle tai tytäryhtiölle aiheutuu sen takia, että (i) Käyttäjä rikkoo mitä tahansa tämän Sopimuksen ehtoa, (ii) Käyttäjä käyttää Palvelua, (iii) Käyttäjä rikkoo sovellettavia lakeja, määräyksiä tai säädöksiä Palveluun liittyen, (iv) Käyttäjä antaa vahvistuksia tai vakuutuksia, jotka liittyvät mihin tahansa Palvelun, Ohjelmiston tai Kolmansille osapuolille esitettävien Raporttien osaan, (v) Kolmannet osapuolet esittävät tai heidän puolestaan esitetään kanteita, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti Käyttäjän Palvelun, Ohjelmiston tai Raporttien käyttöön, (vi) Käyttäjä on rikkonut Kolmansiin osapuoliin liittyvää tietosuojaa koskevia velvoitteitaan, tai (vii) Googlea vastaan nostetaan mitä tahansa kanteita, jotka liittyvät Kolmansien osapuolten toimintaan tai toimimatta jättämiseen Palveluun, Ohjelmistoon tai Raportteihin liittyen. Tällaisissa tapauksissa Google esittää kirjallisen, tällaista kannetta, haastetta tai toimea koskevan ilmoituksen. Käyttäjä sitoutuu tekemään yhteistyötä kohtuullisessa laajuudessa minkä tahansa kanteen puolustamisessa. Google pidättää oikeuden vastata omalla kustannuksellaan yksinomaisesti mihin tahansa Käyttäjän aiheuttamaan korvausvelvollisuuteen liittyvään asiaan ja ottaa sen hallintaansa.

9. Kolmannet osapuolet

Mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua tietojen keräämiseen Kolmannen osapuolen puolesta tai Kolmas osapuoli käyttää Palvelua Käyttäjän Tilin kautta riippumatta siitä, onko Käyttäjällä Googlen tai sen kokonaan omistaman tytäryhtiön myöntämät vastaavat valtuudet, Käyttäjä vahvistaa ja vakuuttaa, että (a) Käyttäjällä on oikeus toimia Kolmannen osapuolen puolesta sekä sitoa Kolmas osapuoli tähän Sopimukseen koskien Käyttäjää sitovia kaikkia tämän Sopimuksen velvollisuuksia, (b) Google voi jakaa Kolmannelle Osapuolelle mitä tahansa Kolmannen osapuolen Sovellukseen liittyviä Asiakastietoja, ja (c) Käyttäjä ei luovuta Kolmannen osapuolen Asiakastietoja kenellekään muulle osapuolelle ilman Kolmannen osapuolen suostumusta.

10. TAKUUTA KOSKEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMAN MAKSIMIMÄÄRÄN RAJOISSA, PAITSI SILLOIN KUN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA ON NIMENOMAISESTI TOISIN MAINITTU, GOOGLE EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA, IMPLISIITTISIÄ, LAKISÄÄTEISIÄ TAI MUUNLAISIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MYYNTIKELPOISUUTTA, TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT.

11. VASTUUNRAJOITUS

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA GOOGLE EI OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄN MENETTÄMISTÄ TULOISTA TAI EPÄSUORISTA, ERITYISLUONTEISISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, TYYPILLISISTÄ TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA GOOGLELLE TAI SEN TYTÄRYHTIÖILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ON KERROTTU, NE TIESIVÄT TAI NIIDEN OLISI PITÄNYT TIETÄÄ TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, JA VAIKKA VASTUU SUORISTA VAHINGOISTA EI KATA KAIKKIA VAHINKOJA. GOOGLEN (JA SEN KOKONAAN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN) YHTEEN LASKETTAVA KOKONAISVASTUU KÄYTTÄJÄLLE TAI KENELLE TAHANSA MUULLE OSAPUOLELLE MISTÄ TAHANSA MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA, JOTKA JOHTUVAT TÄHÄN SOPIMUKSEEN PERUSTUVISTA TAI SIIHEN LIITTYVISTÄ KANTEISTA, VAATEISTA TAI OIKEUSTOIMISTA, EI YLITÄ 500:AA YHDYSVALTAIN DOLLARIA.

12. Omistusoikeudet

Palvelu, mukaan lukien Ohjelmisto ja kaikki siihen liittyvät immateriaalioikeudet, on ja tulee olemaan Googlen (ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden) omaisuutta. Kaikki Ohjelmiston oikeudet sekä siihen liittyvät oikeudet, joita ei ole yksiselitteisesti myönnetty Käyttäjälle tässä Sopimuksessa, pidätetään, ja ne säilyvät täten Googlen ja sen lisensoijien omistuksessa rajoituksetta, mukaan lukien Googlen (ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden) oikeudet Ohjelmiston sekä Dokumentaation yksinomaiseen omistukseen. Edellä esitetyn yleisluontoisuutta rajoittamatta Käyttäjä lupaa, että ei (eikä myöskään anna kenenkään kolmannen osapuolen toimia kyseisellä tavalla): (a) alilisensoi, jaa tai käytä Palvelua tai Ohjelmistoa tässä Sopimuksessa myönnetyn lisenssin ylittävällä tavalla; (b) kopioi, muokkaa, mukaile, käännä, valmista johdannaistöitä, takaisinmallinna, pura tai hajota Ohjelmistoa tai muutoin yritä selvittää mitään Palveluun liittyvää lähdekoodia tai liikesalaisuutta; (c) anna vuokralle tai liisaa, myy, luovuta tai muulla tavoin siirrä Ohjelmistoon tai Palveluun liittyviä tai siihen sisältyviä oikeuksia; (d) käytä, julkaise, siirrä tai ota käyttöön mitään sellaista laitetta, ohjelmistoa tai aliohjelmaa, joka häiritsee tai voi häiritä Palvelun tai Ohjelmiston toimintaa; (e) käytä tavaramerkkejä, liiketunnuksia, palvelutunnuksia, logoja, verkkotunnuksia tai muita tunnistettavia brändin ominaisuuksia tai mitään Palveluun liittyviä tekijänoikeuksia tai yksinoikeuksia mihinkään tarkoitukseen ilman Googlen yksiselitteistä kirjallista suostumusta; (f) rekisteröi, yritä rekisteröidä tai auta ketään muuta rekisteröimään mitään Googleen (tai sen kokonaan omistamiin tytäryhtiöihin) liittyviä tavaramerkkejä, liiketunnuksia, palvelutunnuksia, logoja, verkkotunnuksia ja muita tunnistettavia brändin ominaisuuksia, tekijänoikeuksia tai muita yksinoikeuksia muutoin kuin Googlen (tai tapauksesta riippuen sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden) nimiin; tai (g) poista, peitä tai muokkaa mitään tekijänoikeuksiin, tavaramerkkiin tai muuhun yksinoikeuteen liittyvää merkintää, joka on kiinnitetty tai sisällytetty mihin tahansa Palvelun mukana tulevaan osaan.

13. Yhdysvaltain valtion oikeudet

Mikäli Yhdysvaltain valtio ryhtyy käyttämään Palvelua tai mikäli sitä ryhdytään käyttämään Yhdysvaltain valtion puolesta tai Yhdysvaltain valtion ensisijaisen hankkijan tai alihankkijan toimesta lain 48 C.F.R. 227.7202-4 (Yhdysvaltain puolustusministeriön (DOD) hankintoja varten) ja lain 48 C.F.R. 2.101 ja 12.212 (muita kuin Yhdysvaltain puolustusministeriön (DOD) hankintoja varten) nojalla, Yhdysvaltain valtion Ohjelmistoa koskeviin oikeuksiin, mukaan lukien oikeudet käyttää, muokata, toisintaa, julkaista, suorittaa, asettaa esille tai luovuttaa Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota, sovelletaan kaikilta osin tässä Sopimuksessa esitettyjä kaupallisia lisenssioikeuksia ja rajoituksia.

14. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen milloin tahansa ilmoituksella. Sopimuksen päättyessä Google lopettaa Palvelun tarjoamisen ja Käyttäjän on lopetettava Palvelun käyttäminen. Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä (a) Käyttäjällä ei ole oikeutta minkäänlaisiin käyttömaksujen tai muiden maksujen hyvityksiin, ja (b) mikä tahansa irtisanomispäivään mennessä maksamaton saatava Palvelusta erääntyy välittömästi maksettavaksi kokonaisuudessaan, ja (c) mitkään aiemmat Käyttäjän Raportteihin liittyvät tiedot eivät ole enää käytettävissä.

15. Käyttöehtojen ja muiden käytäntöjen muuttaminen

Google voi muokata näitä ehtoja tai mitä tahansa muita Palvelua koskevia ehtoja esimerkiksi vastatakseen muutoksiin lainsäädännössä tai Palvelussa. Käyttäjän tulee tarkistaa ehdot säännöllisesti. Google ilmoittaa näiden ehtojen mahdollisista muutoksista osoitteessa https://developers.google.com/mobile/terms, Mobiilikehittäjille suunnatun Google-palvelun käytännöissä osoitteessa https://developers.google.com/mobile/policy, tai näissä ehdoissa viitattuihin muihin käytäntöihin liittyvässä URL-osoitteessa. Muutoksia ei sovelleta takautuvasti, ja muutokset tulevat voimaan aikaisintaan 14 päivän kuluttua niiden julkaisemisesta. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muokattuja Palvelun ehtoja, Käyttäjän on lopetettava Google Analyticsin käyttö. Mitkään tähän Sopimukseen tehdyt lisäykset tai muutokset eivät ole sitovia muutoin kuin (i) kirjallisesti laadittuina ja Googlen asianmukaisesti valtuutetun edustajan toimesta allekirjoitettuna, (ii) Käyttäjän hyväksyessä päivitetyt ehdot verkossa tai (iii) Käyttäjän jatkaessa Palvelun käyttöä sen jälkeen, kun Google on julkaissut Sopimuksen tai minkä tahansa Palveluun sovellettavan käytännön päivitykset.

16. Muut ehdot, sovellettava laki ja oikeuspaikka

Google vapautuu Sopimuksen suorittamisesta siinä määrin kuin suorittaminen estyy, viivästyy tai sitä häiritsevät Googlen kohtuullisen vaikutusvallan ulottumattomiin jäävät tekijät. Tämä Sopimus (mukaan lukien kaikki osapuolten kirjallisesti laatimat lisäykset) muodostaa koko sopimuksen Googlen ja Käyttäjän välillä tähän aiheeseen liittyen sekä korvaa kaikki aiemmat sopimukset ja ilmoitukset osapuolten välillä. Mikäli mikä tahansa tämän Sopimuksen ehto katsotaan pätemättömäksi mistä tahansa syystä, tällainen ehto muotoillaan uudelleen tarpeellisessa laajuudessa siten, että se voidaan saattaa voimaan suurimmassa mahdollisessa sallitussa laajuudessa osapuolten aikomuksen toteuttamiseksi, ja muut sopimuksen kohdat ovat edelleen kokonaisuudessaan voimassa. Tähän Sopimukseen sovelletaan Kalifornian (Yhdysvallat) osavaltion lakeja, ja Sopimusta tulkitaan Kalifornian lakien mukaisesti lukuun ottamatta sen kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintasääntöjä. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa muiden maiden lakien, määräysten ja säädösten sekä Kalifornian lakien, määräysten ja säädösten välillä Kalifornian lakeja, määräyksiä ja säädöksiä pidetään ja sovelletaan ensisijaisina. Molemmat osapuolet hyväksyvät, että yksinomainen tuomiovalta Sopimukseen liittyvissä asioissa on Kaliforniassa sijaitsevan Santa Claran piirikunnan tuomioistuimilla. Tähän Sopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista eikä Uniform Computer Information Transactions Act -lakia. Ohjelmistoon sovelletaan Yhdysvaltain vientimääräyksiä, eikä Ohjelmistoa saa viedä kauppasaarron piiriin kuuluviin maihin eikä käyttää kauppasaarron piiriin kuuluvissa maissa tai kauppasaarron piiriin kuuluvien henkilöiden toimesta. Kaikki Googlelle lähetettävät ilmoitukset on lähetettävä lakiasiainosastolle (Legal Department) osoitteeseen: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ilmoitus on toimitettava 1. luokan kirjeenä tai lentopostina tai lähettipalvelulla ja katsotaan toimitetuksi vastaanottohetkellä. Mikäli Google jättää käyttämättä sille Sopimuksen mukaan kuuluvaa oikeuttaan tai ei vaadi Käyttäjää täyttämään Sopimuksen mukaista velvoitettaan, se ei tarkoita, että Google toimii samoin myös vastaisuudessa. Käyttäjä ei voi luovuttaa tai muulla tavoin siirtää mitään tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ilman Googlen etukäteistä kirjallista suostumusta ja kaikki tällaiset yritykset ovat pätemättömiä. Googlen ja Käyttäjän välille ei muodostu juridista kumppanuutta, vaan kyse on itsenäisistä sopimuskumppaneista. Tämä sopimus on sitova ja astuu voimaan kunkin osapuolen vastaavien oikeusseuraajien ja luovutuksensaajien eduksi. Tämän Sopimuksen seuraavat kohdat jäävät voimaan myös Sopimuksen millä tahansa tavalla tapahtuvan päättymisen jälkeen: 1, 4, 5, 6 (poissulkien kaksi viimeistä lausetta), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ja 16.

Päivitetty viimeksi 2015-09-01