ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГИТЕ НА GOOGLE ЗА ПРОГРАМИСТИ НА МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Страни по настоящите Общи условия на услугите на Google за програмисти на мобилни приложения, правилата на тези услуги и Общите условия на приложния програмен интерфейс (API) на Google (настоящото „Споразумение“) са Google Inc. („Google“) и физическото или юридическото лице, използващо Услугата („Вие“). Това Споразумение урежда използването от Ваша страна на услугите на Google за програмисти на мобилни приложения (the „Услугата“). КАТО КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ БУТОНА „ПРИЕМАМ“ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РЕГИСТРАЦИЯ И/ИЛИ КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРЕГЛЕДАЛИ И ПРИЕЛИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И СТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ДЕЙСТВАТЕ ОТ ИМЕТО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ПРОФИЛА И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. С оглед на изложеното по-горе страните се споразумяват, както следва:

1. Определения

„Профил“ се отнася за профила за Услугата.

„Поверителна информация“ включва всички собствени данни и всяка друга информация, разкрита писмено от едната страна пред другата и обозначена като „поверителна“ или разкрита устно и, в рамките на пет работни дни, предоставена писмено и маркирана като „поверителна“. Въпреки това поверителната информация няма да включва информация, която е или става публично достояние, която вече е притежание на получаващата страна, преди разкриването й от другата страна, или която е независимо разработена от получаващата страна, без използване на поверителната информация.

„Потребителски данни“ означава данните, които събирате, обработвате или съхранявате, използвайки Услугата, и които се отнасят до характеристиките и дейностите на Потребителите.

„Документация“ означава всяка придружаваща документация, предоставена Ви от Google за ползване с Обработващия софтуер, включително всяка документация, налична онлайн.

„Комплект за разработване на софтуер (SDK)“ означава комплектът за разработване на софтуер за услугите на Google за програмисти на мобилни приложения, който се използва или внедрява в Приложение за целите на събиране на Потребителски данни, заедно с предоставяните Ви поправки, актуализации и надстройвания.

„Обработващ софтуер“ означава сървърният софтуер на Google и надстройванията му, който анализира Потребителските данни и генерира Отчетите.

„Приложение“ означава всяко приложение или друг ресурс, които изпращат данни до Услугата. Вие трябва да контролирате всяко приложение.

„Декларация за поверителност“ означава декларацията за поверителност на Приложение.

„Отчет“ означава полученият анализ, наличен за Вас.

„Сървъри“ означава сървърите, контролирани от Google (или изцяло притежавани от Google дъщерни дружества), в които се съхраняват Обработващият софтуер и Потребителските данни.

„Софтуер“ означава Комплектът за разработване на софтуер (SDK) и Обработващият софтуер.

„Трета страна“ означава всяка трета страна, (1) на която предоставяте достъп до Профила си или (2) за чиито цели събирате информация посредством Услугата.

„Потребители“ означава потребителите на Приложенията Ви.

Думите „включва“ и „включително“ означават „включително, но не само“.

2. Такси и Услуга

От време на време Google може да променя таксите и правилата за плащане за Услугата. Тези промени влизат в сила, след като ги приемете. Те ще бъдат публикувани на адрес https://developers.google.com/mobile/terms. Освен ако не е посочено друго, всички такси са посочени в щатски долари. Всички неизплатени суми стават незабавно дължими и платими при прекратяване на настоящото Споразумение и всички разходи за събирането на подобни суми (включително хонорари за адвокат), направени от Google, ще бъдат включвани към дължимата сума и могат да бъдат начислявани по кредитната карта или друг механизъм за таксуване, свързан с Вашия Профил в AdWords.

3. Членски профил, парола и сигурност

За да се регистрирате за Услугата, трябва да завършите процеса по регистрация, предоставяйки на Google актуална, пълна и точна информация съгласно изискванията на регистрационния формуляр, включително Вашите имейл адрес (потребителско име) и парола. Ваше е задължението да пазите своите пароли и Вие носите пълна отговорност за използването на Вашите профили от Вас или от трета страна. Единствено Вие носите отговорност за всички действия, извършвани във Вашия Профил. Вие ще уведомите незабавно Google, в случай че научите за каквото и да е неупълномощено използване на Вашия Профил, както и за каквито и да е други нарушения на сигурността. Членове на екипа за поддръжка от Google (или изцяло притежавани от Google дъщерни дружества) може понякога да влизат в Услугата, използвайки Вашия Профил, с цел извършване на поддръжка или подобрения, включително и да Ви предоставят помощ при технически затруднения или такива, свързани с таксуването.

4. Неизключителен лиценз

Съгласно условията на настоящото Споразумение (а) Google Ви предоставя ограничен, отменим, неизключителен и неподлежащ на подлицензиране лиценз да инсталирате, копирате и използвате Комплекта за разработване на софтуер (SDK) с цел да използвате Услугата в Приложенията си или в тези на Трети страни; и (б) имате право отдалечено да осъществявате достъп, преглеждате и изтегляте Отчетите си. Няма да извършвате следните действия (и няма да разрешавате на трети страни да го правят): (i) да копирате, променяте, адаптирате, превеждате или по друг начин да създавате производни творби на Софтуера или Документацията; (ii) да прилагате обратно инженерство, да декомпилирате или другояче да опитвате да откриете изходния код на Софтуера, освен когато това е изрично разрешено от действащото законодателство в юрисдикцията, където се намирате; (iii) да давате под наем, продавате, предоставяте или по друг начин да прехвърляте права за или върху Софтуера, Документацията или Услугата; (iv) да премахвате известия или означения за собственост в Софтуера или поставени от Услугата; (v) да използвате, публикувате, предавате или въвеждате устройство, софтуер или процедура, които възпрепятстват или правят опит да възпрепятстват работата на Услугата или Софтуера; (vi) да използвате в Услугата данни, означени като принадлежащи на трети страни, за цели, различни от генериране, преглеждане и изтегляне на Отчети. Докато използвате и осъществявате достъп до Документацията, Софтуера, Услугата и Отчетите, ще спазвате всички приложими закони и наредби.

5. Поверителност

Нито една от страните няма право да използва или разкрива Поверителната информация на другата страна без нейното предварително писмено съгласие, освен с цел изпълнение на задълженията си по настоящото Споразумение, или ако това се изисква от закон, наредба или съдебно разпореждане; в такъв случай страната, заставена да разкрие Поверителна информация, ще даде на другата Страна предизвестие в разумен срок, преди да разкрие Поверителната информация.

6. Информационни права и публичност

Google и изцяло притежаваните от Google дъщерни дружества могат, при спазване на условията на Декларацията за поверителност на Google (публикувана на www.google.bg/policies/privacy), да задържат и използват информацията, събрана по време на Вашето използване на Услугата. Google няма да споделя Вашите или на която и да е Трета страна Потребителски данни с никоя трета страна, освен ако Google (1) няма съгласието Ви за каквито и да е Потребителски данни или съгласието на която и да е Трета страна за Потребителските данни на тази страна; (2) не заключи, че това се изисква по закон или ако добросъвестно счита, че достъпът, предпазването или разкриването на Потребителски данни са наложителни в рамките на разумното, с оглед защита на правата, собствеността или безопасността на Google, неговите потребители или на обществото; или (3) не предоставя на трети страни Потребителски данни при определени ограничени обстоятелства, за извършването на задания от името на Google (напр. фактуриране или съхраняване на данни) под строги ограничения, които предотвратяват използването или споделянето на данните, освен според нарежданията на Google. Когато това бъде направено, то е предмет на споразумения, които задължават съответните страни да обработват Потребителски данни единствено според инструкциите на Google и в съответствие с настоящото Споразумение и при прилагане на подходящи мерки за осигуряване на поверителност и сигурност.

7. Поверителност

Няма да използвате Услугата (и няма да разрешавате на трети страни да го правят) за проследяване, събиране или качване на данни, които позволяват да се идентифицира дадено лице (като например име, имейл адрес или данни за плащане), или на други данни, които с основание биха могли да бъдат свързани с такава информация от страна на Google. Ще имате и ще се придържате към подходяща Декларация за поверителност и ще спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби относно събирането, използването и споделянето на информация от Потребителите. Трябва да публикувате Декларация за поверителност, която трябва да съобщава за използването от Ваша страна на „бисквитки“, на идентификатори за мобилни устройства (напр. идентификатора за рекламиране в Android или идентификатора за рекламиране за iOS) или подобни технологии, използвани за събиране на данни. Трябва да разкриете начина на използване на Услугата и как събира и обработва данни. Това може да стане, като покажете на явно място връзка към страницата „Как Google борави с данните, когато използвате сайтовете или приложенията на партньорите ни“ (на адрес www.google.com/intl/bg/policies/privacy/partners/, или друг URL адрес, който Google може да предоставя периодично). Ще положите усилия с грижата на добрия търговец на Потребителите да се предостави ясна и разбираема информация, както и да получите съгласието им по тези въпроси, относно съхраняването и осъществяването на достъп до „бисквитки“ или други данни на устройствата им, когато такава дейност се извършва във връзка с Услугата и когато осигуряването на такава информация и получаването на съответното съгласие се изискват от закона.

Не бива да заобикаляте никои функции за поверителност, които са част от Услугата.

Достъпът Ви и използването от Ваша страна на всяка друга услуга на Google или DoubleClick е предмет на приложимите условия между Вас и Google относно съответната услуга.

8. Обезщетение

До степента, позволена от приложимото законодателство, Вие ще обезщетите и ще пазите и защитавате Google и изцяло притежаваните от Google дъщерни дружества, за своя сметка, от всякакви искове, действия, процеси и съдебни дела от трети страни, заведени срещу Google или който и да било от неговите служители, директори, работници, агенти или партньори и за всички отговорности, щети, извънсъдебни споразумения, наказания, глоби, разходи или разноски (включително разумни разходи за адвокати и други процесуални разходи), понесени от Google или който и да било от неговите служители, директори, работници, агенти или партньори, произтичащи от или във връзка със (1) нарушаването от Ваша страна на което и да било от условията на настоящото Споразумение; (2) Вашето използване на Услугата; (3) нарушаването от Ваша страна на приложимото законодателство, правила или разпоредби във връзка с Услугата, (4) всякакви декларации и гаранции, дадени от Вас по отношение на която и да е част от Услугата, Софтуера или Отчетите на която и да е Трета страна; (5) каквито и да е искове от или от името на Трета страна, които се отнасят пряко или непряко до Вашето използване на Услугата; (6) неизпълнение от Ваша страна на задължението Ви за поверителност към която и да е Трета страна и (7) всякакви искове по отношение на действия или бездействия на Трета страна във връзка с Услугата, Софтуера или Отчетите. Ще получите писмено известие за всеки иск, дело или действие, за което трябва да обезщетите Google. Вие ще сътрудничите във възможно най-голяма степен, в рамките на разумното, за защитата при всеки иск. Google си запазва правото да поеме, за своя сметка, цялостната защита и контрол по всеки въпрос, предмет на обезщетение от Ваша страна.

9. Трети страни

Ако ползвате Услугата от името на Трета страна или Трета страна по друг начин използва Услугата през Вашия Профил, независимо дали сте упълномощени от Google за това, заявявате и гарантирате, че (а) Вие сте упълномощени да действате от името на тази Трета страна във връзка с настоящото Споразумение и всички задължения, които имате по него; (б) Google може да споделя с Третата страна всички Потребителски данни, които са конкретни за Приложенията й; и (в) без съгласието на Третата страна няма да разкривате Потребителските й данни на никоя друга страна.

10. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГАРАНЦИИ

ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, ОСВЕН КАКТО Е ИЗРИЧНО ПРЕДВИДЕНО В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, GOOGLE НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИЗРИЧНА, ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЛИ ДРУГА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА.

11. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ДО СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, GOOGLE НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШИТЕ ПРОПУСНАТИ ПРИХОДИ ИЛИ КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЪПЪТСТВАЩИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ДОРИ АКО GOOGLE ИЛИ НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА И ПАРТНЬОРИ СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЗНАЕЛИ СА ИЛИ Е ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЯТ, ЧЕ ТАКИВА ВРЕДИ СА ВЪЗМОЖНИ, И ДОРИ АКО ПРЕКИТЕ ВРЕДИ НЕ ВОДЯТ ДО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. ОБЩАТА КУМУЛАТИВНА ОТГОВОРНОСТ НА GOOGLE (И НА ИЗЦЯЛО ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ НЕЯ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА) КЪМ ВАС ИЛИ КОЯТО И ДА Е ДРУГА СТРАНА ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ПРЕТЕНЦИИ, ИСКОВЕ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, НЕ НАДВИШАВА 500 ЩАТСКИ ДОЛАРА.

12. Известие за права на собственост

Услугата, която включва Софтуера и всички Права на интелектуална собственост, съдържащи се в него, е и ще остане собственост на Google (и на изцяло притежавани от Google дъщерни дружества). Всички права, съдържащи се във и отнасящи се до Софтуера, които не са Ви предоставени изрично с настоящото Споразумение, са изрично запазени от Google и неговите лицензодатели, без ограничения, включително едноличното право на собственост на Google (и на изцяло притежавани от Google дъщерни дружества) над Софтуера и Документацията. Без ограничение на общоприложимостта на предходното, Вие се съгласявате да не извършвате (и да не позволявате на трета страна да извършва) следното: (а) предоставяне на производни лицензи, разпространяване или използване на Услугата или Софтуера извън обхвата на предоставения по силата на настоящото Споразумение лиценз; (б) копиране, изменение, приспособяване, превеждане, създаване на производни продукти, обратен инженеринг, декомпилиране, деасемблиране или опити по друг начин да се открие изходния код или търговските тайни, свързани с Услугата; (в) даване под наем, лизинг, продаване, преотстъпване или по друг начин прехвърляне на права във или към Софтуера или Услугата; (г) използване, публикуване, предаване или въвеждане на устройство, софтуер или практика, които пречат или се опитват да се намесват в работата на Услугата или на Софтуера; (д) използване на запазени марки, търговски наименования, марки на услуги, логотипи, имена на домейни и всякакви други характеристики на марката или други авторски права, свързани с Услугата, за каквито и да било цели, без изричното писмено съгласие на Google; (е) регистриране, опит за регистриране или помощ на трета страна да регистрира която и да било запазена марка, търговско наименование, марка на услуга, логотипи, имена на домейни, други характеристики на марката, авторски права или други права на собственост, свързани с Google (или с изцяло притежаваните от Google дъщерни дружества), освен от името на Google (или на изцяло притежаваните от Google дъщерни дружества, в зависимост от случая); или (ж) премахване, прикриване или променяне на уведомление за авторски права, запазени марки или други права на собственост, показвани в Услугата или върху който и да е елемент, включен в Услугата; или (з) в хода на производство, инициирано по време на срока на настоящото Споразумение или в рамките на една година след неговото изтичане, искане за постановяването на спиране на каквато и да било част от Услугата на основание нарушен патент.

13. Права на Правителството на САЩ

Според предвиденото в 48 C.F.R. 227.7202-4 (за придобивките на Военния Департамент (ВД) и 48 C.F.R. 2.101 и 12.212 (за придобивки на департаменти, различни от ВД), ако Услугата се ползва от или от името на Правителството на САЩ или от компания, притежаваща договор, сключен директно с Правителството на САЩ или компания, явяваща се подизпълнител на Правителството на САЩ (на каквото и да било ниво), то правата на Правителството по отношение на Софтуера, включително правата му на употреба, модифициране, възпроизвеждане, оповестяване, изпълнение, показване или разкриване на Софтуера или Документацията, ще бъде предмет във всички аспекти на търговско-лицензионните права и ограничения, предвидени в настоящото Споразумение.

14. Срокове и прекратяване

Всяка от страните може да прекрати настоящото Споразумение по всяко време след предизвестие. В случай на прекратяване на Споразумението Google ще престане да осигурява Услугата, а Вие ще престанете да осъществявате достъп до нея. В случай на прекратяване (а) няма да имате право на възстановяване на такси за използване или други такси; (б) неплатеното салдо за Услугата, натрупано до датата на прекратяване, ще стане изискуемо незабавно и в пълен размер; (в) повече няма да имате достъп до всички свои отчетни данни за минали периоди.

15. Промени в Общите условия и други правила

Google може да променя настоящите условия или допълнителните условия, които важат за Услугата, например за да отрази промени в законодателството или в Услугата. Трябва да преглеждате условията редовно. Google ще публикува известия за промените на настоящите условия на адрес https://developers.google.com/mobile/terms, в правилата на услугите на Google за програмисти на мобилни приложения на адрес https://developers.google.com/mobile/policy, или на приложимите URL адреси за други правила, споменавани в настоящите условия. Промените няма да важат със задна дата и ще влизат в сила не по-рано от 14 дни след публикуването. Ако не приемате променените условия на Услугата, трябва да престанете да я използвате. Поправките или промените на това Споразумение не са обвързващи, освен ако (1) са в писмен вид и подписани от надлежно упълномощен представител на Google, (2) приемете актуализираните условия онлайн или (3) продължите да използвате Услугата, след като Google публикува актуализации на Споразумението или на регламентиращи я правила.

16. Други, приложимо законодателство и компетентен съд

Google ще се освобождава от отговорност за изпълнение на задълженията по настоящото Споразумение, доколкото съответното изпълнение е невъзможно, забавено или възпрепятствано от обстоятелства извън разумния контрол. Това Споразумение (включително измененията, договорени в писмен вид между страните) представлява цялостен договор между Вас и Google по отношение на предмета му и отменя всички предходни споразумения и заявления между страните. Ако която и да било разпоредба от това Споразумение се окаже недействителна поради каквато и да е причина, то тази разпоредба ще бъде променена, доколкото е необходимо, за да бъде действителна, до максималната разрешена степен, така че да отразява намеренията на страните, а останалата част от настоящото Споразумение ще продължи да бъде изцяло приложима и в сила. Това Споразумение ще се урежда и тълкува в съответствие със законодателството на щата Калифорния, без позоваване на стълкновителните правни норми. В случай на конфликти между упоменатото по-горе чуждестранно законодателство, правила и наредби и закона, правилата и наредбите на щата Калифорния, превес и регулативна сила ще имат законодателството, правилата и наредбите на щата Калифорния. Всяка страна приема да се подчини на изключителната и лична компетентност на съдилищата на територията на окръг Санта Клара, Калифорния. Конвенцията на Обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки и Законът за транзакциите с единна компютърна информация няма да бъдат приложими по отношение на това Споразумение. Софтуерът се контролира от Експортното законодателство на САЩ и не може да бъде изнасян във или използван от държави или лица, на които е наложено ембарго. Всички известия до Google трябва да бъдат изпращани на адрес: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ, с копие до Правния отдел, чрез първокласна или въздушна поща или куриерска фирма и се считат за връчени при своето получаване. Отказът от отговорност по отношение на което и да било неизпълнение на задължения не представлява отказ от отговорност по отношение на което и да било последващо неизпълнение на задължения. Вие нямате право да предоставяте или по друг начин да прехвърляте правата си по настоящото Споразумение без предварителното писмено съгласие на Google, като всеки подобен опит ще се счита за нищожен. Отношенията между Google и Вас не представляват правно партньорство, а взаимоотношения между независими предприемачи. Това Споразумение е обвързващо и влиза в сила в полза на съответните правоприемници и приобретатели на страните по него. Следните раздели от Споразумението ще запазят действието си и след прекратяването му: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Последна актуализация: 2015-09-01