Tài liệu tham khảo về Bộ công cụ máy học cho iOS

Tài liệu tham khảo API cung cấp thông tin chi tiết về từng lớp và phương thức trong SDK Bộ công cụ máy học.