Sử dụng Nền tảng Google Maps trên các trang web WordPress

Nền tảng Google Maps cung cấp cho ứng dụng khả năng bao gồm các tính năng và chức năng của Google Maps, chẳng hạn như hiển thị bản đồ, truy xuất dữ liệu địa điểm, tạo chỉ đường, v.v.

Nhiều trình bổ trợ của WordPress sử dụng Nền tảng Google Maps để hỗ trợ các tính năng dựa trên vị trí. Một số ví dụ về các tính năng này bao gồm công cụ định vị cửa hàng, cung cấp thông tin đường đi giữa hai hoặc nhiều vị trí, đồng thời hiển thị các doanh nghiệp và địa danh lân cận.

Các trình bổ trợ WordPress có sẵn

Bạn có thể sử dụng nhiều trình bổ trợ WordPress để thêm các tính năng tận dụng Nền tảng Google Maps vào trang web WordPress, bao gồm cả bản đồ, công cụ định vị cửa hàng và nhiều tính năng khác.

Để xem danh sách đầy đủ, hãy duyệt qua các trình bổ trợ có sẵn trên wordpress.org.

Duyệt qua các trình bổ trợ

Tạo khóa API Nền tảng Google Maps

Khoá API là một thông tin xác thực duy nhất dùng để xác thực các yêu cầu được gửi đến Google Maps Platform để đảm bảo việc truy cập an toàn và lập hoá đơn cho tài khoản Google Cloud Platform.

Để sử dụng các tính năng của Nền tảng Google Maps, trình bổ trợ WordPress yêu cầu bạn cung cấp khoá API mà trình bổ trợ có thể sử dụng để thay mặt bạn thực hiện các yêu cầu này.

Để tạo khoá API, bạn cần làm như sau:

  • Tạo một tài khoản Google Cloud Platform nếu bạn chưa có tài khoản.
  • Tạo một dự án Google Cloud Platform mới.
  • Bật API Nền tảng Google Maps.
  • Tạo một khoá API.

Để giúp quá trình này trở nên dễ dàng, bạn có thể sử dụng Tiện ích bắt đầu nhanh trên Nền tảng Google Maps. Tiện ích này sẽ xử lý việc thiết lập tài khoản của bạn và tạo khóa API mà bạn có thể cung cấp cho trình bổ trợ WordPress.

Giá

Nền tảng Google Maps tự động cấp 200 đô la miễn phí mỗi tháng cho tài khoản thanh toán được liên kết với dự án Google Cloud của bạn.

Phí sử dụng được tính theo mỗi yêu cầu được gửi tới API Nền tảng Google Maps, chẳng hạn như yêu cầu tải bản đồ, chỉ đường và Thông tin địa điểm. Chi phí cho mỗi yêu cầu sẽ khác nhau tùy theo loại yêu cầu và tổng số yêu cầu hằng tháng. Để biết thêm thông tin, hãy xem công cụ tính giá của chúng tôi.

Chuyển đến công cụ tính giá