Ra mắt Nền tảng Google Maps tại Ấn Độ: Câu hỏi thường gặp

Tổng quan

Phần Câu hỏi thường gặp này cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về việc di chuyển tài khoản thanh toán hiện có và gói giá trả tiền theo mức dùng của bạn.

Nền tảng Google Maps ra mắt ở Ấn Độ vào ngày 18 tháng 11 năm 2019. Bạn không thể tính phí các dịch vụ của Nền tảng Google Maps ở Ấn Độ qua cùng một tài khoản thanh toán với các dịch vụ của Google Cloud Platform. Những khách hàng chưa tạo tài khoản thanh toán mới có khả năng thanh toán cho Maps cần làm theo các bước trong hướng dẫn di chuyển để tiếp tục sử dụng Nền tảng Google Maps. Khách hàng sẽ thấy các lỗi OVER_QUERY_LIMIT nếu họ không di chuyển dự án hoặc mức sử dụng dịch vụ.

Google Asia Pacific Pte. Ltd. sẽ tiếp tục là nhà cung cấp dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Câu hỏi thường gặp về quá trình di chuyển thanh toán

Câu hỏi thường gặp về giáLàm cách nào để biết tài khoản thanh toán của tôi có tương thích với Maps hay không?

Những tài khoản thanh toán được tính phí bằng USD thông qua Google Asia Pacific tương thích với các dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Những tài khoản thanh toán được tính phí bằng INR thông qua Google Cloud India không tương thích với các dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Bạn có thể xem thông tin này trên hoá đơn của tài khoản thanh toán.

Những dự án được thanh toán thông qua tài khoản thanh toán không tương thích phải được chuyển sang một tài khoản thanh toán tương thích.

Tại sao tôi cần tạo tài khoản thanh toán mới cho Maps?

Bạn không thể thanh toán các dịch vụ của Nền tảng Google Maps bằng cùng một tài khoản thanh toán với các dịch vụ của Google Cloud Platform. Để tiếp tục sử dụng Nền tảng Google Maps, tất cả khách hàng có tài khoản thanh toán bằng INR cần phải tạo tài khoản thanh toán mới cho Maps, sau đó di chuyển các dự án Maps hiện có trong tài khoản mới này.

Cần thanh toán những API nào qua tài khoản thanh toán cho Maps?

Khi sử dụng API Nền tảng Google Maps, bạn phải thanh toán thông qua một tài khoản thanh toán mới cho Maps.

Khi nào tôi cần tạo tài khoản thanh toán mới cho Maps?

Ngày thực thi sẽ khác nhau tuỳ theo tài khoản thanh toán. Khách hàng sẽ được thực thi kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2022. Để kiểm tra thời điểm chúng tôi sẽ thực thi tài khoản thanh toán của bạn, vui lòng tham khảo thông báo được gửi vào tháng 5 năm 2022 cho quản trị viên thanh toán và chủ sở hữu dự án.

Nếu bạn không tạo tài khoản thanh toán và chuyển dự án của mình bằng cách sử dụng dịch vụ Nền tảng Google Maps trước ngày thực thi của tài khoản, thì bạn sẽ không thể sử dụng các dịch vụ đó. Hoạt động sử dụng Google Cloud Platform sẽ không bị ảnh hưởng nếu bạn không thực hiện hành động nào.

Làm cách nào để tạo tài khoản thanh toán mới cho Maps?

Cách tạo tài khoản thanh toán mới:

 1. Chuyển đến Google Cloud Console.
 2. Mở trình đơn bên trái rồi chọn Thanh toán.
 3. Chọn tên của tài khoản thanh toán hiện tại ở gần đầu trang, rồi chọn Quản lý tài khoản thanh toán.
 4. Chọn Tạo tài khoản.
 5. Nhập tên tài khoản thanh toán.
 6. Chọn doanh nghiệp mà tài khoản thanh toán sẽ thanh toán (trong trường hợp này là Nền tảng Google Maps).
 7. Chọn Gửi và bật tính năng thanh toán.

Theo mặc định, người tạo tài khoản thanh toán sẽ là quản trị viên thanh toán của tài khoản. Ngoài ra, xin lưu ý rằng việc sử dụng Nền tảng Google Maps được tính phí bằng USD.

Tôi đã tạo tài khoản thanh toán mới cho Maps. Làm cách nào để di chuyển các dự án Maps của tôi sang tài khoản mới này?

Để chuyển một dự án hiện có sang tài khoản thanh toán mới, bạn phải là chủ sở hữu của dự án đó và là Quản trị viên thanh toán hoặc Người quản lý dự án đối với tài khoản thanh toán đích.

Cách thay đổi tài khoản thanh toán:

 1. Truy cập vào Cloud Console.
 2. Mở trình đơn bên trái rồi chọn Thanh toán.
 3. Nếu bạn có nhiều tài khoản thanh toán, hãy chọn tài khoản thanh toán được liên kết với dự án hiện tại (Chuyển đến tài khoản thanh toán được liên kết) hoặc chọn một tài khoản thanh toán khác (Quản lý tài khoản thanh toán) rồi chọn tài khoản thanh toán (INR) hiện đang liên kết dự án.
 4. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Quản lý tài khoản ở cuối danh sách.
 5. Chọn dấu ba chấm trong mục Hành động cho dự án, sau đó chọn Tắt tính năng thanh toán để xoá dự án khỏi tài khoản thanh toán này.
 6. Sau khi xoá dự án khỏi tài khoản thanh toán, hãy chọn trình đơn thả xuống Billing Account (Tài khoản thanh toán) ở đầu trang rồi chọn Manage Billing Account (Quản lý tài khoản thanh toán).
 7. Chuyển đến phần Dự án của tôi. Chọn dấu ba chấm trong mục Actions (Thao tác) cho dự án, sau đó chọn Change Billing (Thay đổi thanh toán) rồi chọn tài khoản thanh toán mong muốn cho dự án.
 8. Chọn Đặt tài khoản.

Tôi không thể di chuyển tất cả dự án (tức là nếu chúng không còn quyền sở hữu). Tôi cần làm gì?

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Tài khoản thanh toán mới không thuộc tổ chức hiện tại của tôi. Làm cách nào để khắc phục sự cố này?

Cách di chuyển các tài khoản thanh toán mới vào tổ chức hiện tại của bạn:

 1. Truy cập vào Cloud Console.
 2. Mở trình đơn bên trái rồi chọn Thanh toán.
 3. Ở đầu trang, hãy chọn Tổ chức rồi chọn Không có tổ chức.
 4. Chọn tên của tài khoản thanh toán mới.
 5. Để chuyển tài khoản thanh toán vào tổ chức, hãy chọn Thay đổi tổ chức.

Chế độ xuất dữ liệu thanh toán của tôi có được di chuyển sang tài khoản mới không?

Không. Nếu muốn thiết lập tính năng xuất dữ liệu thanh toán trên tài khoản mới, trước tiên, bạn cần tạo một tập dữ liệu BigQuery mới hoặc bộ chứa Google Cloud Storage để xuất dữ liệu, sau đó truy cập vào thẻ Xuất dữ liệu thanh toán cho tài khoản thanh toán mới và thiết lập tính năng xuất dữ liệu thanh toán ở đó. Hãy xem instructions này.

Có cách nào để di chuyển ngân sách của tài khoản thanh toán hiện tại sang tài khoản thanh toán mới cho Maps không?

Không. Bạn sẽ cần tạo lại ngân sách và thông báo hiện có trong tài khoản thanh toán đích mới.

Cách tìm ngân sách và cảnh báo hiện tại:

 1. Truy cập vào Cloud Console.
 2. Mở trình đơn bên trái rồi chọn Thanh toán.
 3. Trong trình đơn bên trái, hãy chọn Ngân sách và cảnh báo.

Có cách nào để di chuyển vai trò IAM của tài khoản thanh toán hiện tại sang tài khoản thanh toán mới cho Maps không?

Không có cách nào dễ dàng để di chuyển các vai trò trong IAM sang tài khoản thanh toán mới. Bạn sẽ cần phải thêm chúng vào tài khoản mới theo cách thủ công. Để di chuyển các vai trò IAM, bạn cần tạo lại các vai trò hiện có trong tài khoản thanh toán đích mới.

Cách tìm các vai trò IAM hiện có:

 1. Truy cập vào Cloud Console.
 2. Mở trình đơn bên trái rồi chọn Thanh toán.
 3. Mở rộng danh sách tài khoản thanh toán ở gần đầu trang rồi chọn Quản lý tài khoản thanh toán.
 4. Trên trang Quản lý tài khoản thanh toán, hãy mở rộng danh sách Chỉ hiển thị các tài khoản đang hoạt động.
 5. Chọn Hiển thị tất cả tài khoản, sau đó chọn tài khoản thanh toán cũ để xem chi tiết của tài khoản đó.
 6. Khi xem tài khoản thanh toán cũ, Bảng thông tin ở bên phải trang sẽ cho thấy danh sách các vai trò IAM hiện tại. Tạo lại chính danh sách vai trò trong tài khoản thanh toán mới bằng cách sử dụng tính năng Thêm thành viên.

Tôi có thể giữ lại lịch sử thanh toán của mình không?

Không, lịch sử thanh toán của bạn sẽ luôn tách biệt cho mỗi tài khoản thanh toán.

Tôi có thể thanh toán bằng INR sau khi di chuyển không?

Mức sử dụng Nền tảng Google Maps được tính bằng USD. Nếu tài khoản thanh toán của bạn sử dụng đồng INR, thì bạn cần tạo một tài khoản thanh toán mới. Hãy xem instructions này.

Điều gì sẽ xảy ra với tài khoản thanh toán hiện tại của tôi?

Nếu tài khoản thanh toán cũ chỉ được dùng để sử dụng Maps, thì bạn nên đóng tài khoản thanh toán sau khi tất cả dự án của bạn đã được di chuyển. Hãy xem instructions này.

Khi nào việc thanh toán bắt đầu trên tài khoản thanh toán mới?

Các khoản phí sẽ bắt đầu tích lũy trên tài khoản mới ngay khi một dự án liên kết với tài khoản đó bắt đầu sử dụng dịch vụ Nền tảng Google Maps.

Tôi đã tạo tài khoản thanh toán mới cho Maps, nhưng tôi gặp một số vấn đề!

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.


Câu hỏi thường gặp về giá

Giá đã thay đổi như thế nào?

Gói trả tiền theo mức dùng đã bắt đầu có hiệu lực cho Maps, Tuyến đường và Địa điểm từ năm 2018 và bắt đầu áp dụng ở Ấn Độ vào năm 2019. Gói này mang đến cho bạn tính linh hoạt và quyền kiểm soát cao hơn đối với cách bạn sử dụng API của chúng tôi: Bạn có thể sử dụng bao nhiêu tuỳ ý và chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng mỗi tháng. Để biết thêm thông tin về những điểm khác biệt, bạn có thể xem sự khác biệt về thanh toán theo API cụ thểThanh toán trên Nền tảng Google Maps.

Tôi vẫn có thể sử dụng Nền tảng Google Maps mà không mất phí chứ?

Có. Khách hàng có tài khoản thanh toán hợp lệ được sử dụng miễn phí 200 USD mỗi tháng. Dựa trên hàng triệu người dùng đang sử dụng API của chúng tôi hiện nay, hầu hết họ có thể tiếp tục sử dụng Nền tảng Google Maps mà không mất phí trong cấp này.

Tôi có thể sử dụng những sản phẩm nào với bậc miễn phí hằng tháng trị giá 200 USD?

Bản đồ, tuyến đường, địa điểm và môi trường. Khoản tín dụng này không áp dụng cho các giải pháp dành cho ngành Chia sẻ chuyến đi hoặc Theo dõi tài sản của chúng tôi.

Giá sau khi tôi vượt quá khoản tín dụng không tính phí 200 USD hằng tháng là bao nhiêu?

Bạn chỉ phải thanh toán cho những nội dung mà bạn sử dụng. Bạn có thể xem lại giá và truy cập vào mức chi tiêu của mình bất cứ lúc nào trong Bảng điều khiển Google Cloud Platform. Tại đây, bạn cũng có thể đặt hạn mức hằng ngày để tránh các trường hợp tăng đột biến. Bạn cũng có thể thiết lập cảnh báo về ngân sách để nhận thông báo qua email khi khoản phí đạt đến ngưỡng đặt trước do bạn xác định.

Tôi gặp lỗi về giới hạn hạn mức đối với các dự án trên Nền tảng Google Maps. Điều này có nghĩa là gì?

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Khi nào tôi cần có tài khoản Enterprise?

Những doanh nghiệp có mức sử dụng lớn và đang tìm kiếm các chương trình chiết khấu giá theo số lượng lớn, dịch vụ hỗ trợ khách hàng cấp doanh nghiệp và/hoặc hợp đồng ngoại tuyến nên liên hệ với chúng tôi về việc thiết lập tài khoản Doanh nghiệp.

Các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các tổ chức khác hiện đã được Google tài trợ có tiếp tục nhận được các khoản tài trợ trên Nền tảng Google Maps không?

Không sao cả! Chúng tôi đang mở rộng phạm vi cung cấp Nền tảng Google Maps cho các chương trình công khai của Google nhằm hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, công ty khởi nghiệp, ứng phó với khủng hoảng và các tổ chức truyền thông tin tức. Những người dùng hiện tại của Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hiện đang nhận được các khoản tài trợ trên Nền tảng Google Maps sẽ được chuyển sang tín dụng của Nền tảng Google Maps. Tìm hiểu cách đăng ký nhận tín dụng của Nền tảng Google Maps.