Bắt đầu

Giới thiệu

Khi sử dụng URL của Maps, bạn có thể tạo một URL chung, trên nhiều nền tảng để chạy Google Maps, tìm kiếm thông tin, xem đường đi và đi theo chỉ dẫn, cũng như hiển thị chế độ xem bản đồ và ảnh toàn cảnh. Cú pháp URL giống nhau bất kể nền tảng đang sử dụng là gì.

Bạn không cần khoá API của Google để sử dụng URL của Maps.

Cú pháp phổ biến cho nhiều nền tảng

Là nhà phát triển ứng dụng Android, ứng dụng iOS hoặc trang web, bạn có thể tạo một URL chung, và URL đó sẽ mở Google Maps và thực hiện hành động được yêu cầu, bất kể nền tảng đang sử dụng khi bản đồ mở ra.

 • Trên thiết bị Android:
  • Nếu ứng dụng Google Maps dành cho Android được cài đặt và đang hoạt động, thì URL sẽ khởi chạy Google Maps trong ứng dụng Maps và thực hiện hành động được yêu cầu.
  • Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng Google Maps hoặc đã tắt ứng dụng này, thì URL sẽ khởi chạy Google Maps trong trình duyệt và thực hiện hành động được yêu cầu.
 • Trên thiết bị iOS:
  • Nếu ứng dụng Google Maps dành cho iOS được cài đặt, thì URL sẽ khởi chạy Google Maps trong ứng dụng Maps và thực hiện hành động được yêu cầu.
  • Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng Google Maps, thì URL sẽ chạy Google Maps trong trình duyệt và thực hiện hành động được yêu cầu.
 • Trên mọi thiết bị khác, URL sẽ khởi chạy Google Maps trong trình duyệt và thực hiện hành động được yêu cầu.

Bạn nên dùng URL trên nhiều nền tảng để chạy Google Maps trên ứng dụng hoặc trang web của mình, vì các URL phổ quát này cho phép xử lý các yêu cầu bản đồ rộng hơn, bất kể nền tảng nào đang được sử dụng. Đối với những tính năng chỉ hoạt động trên nền tảng di động (ví dụ: chỉ đường từng chặng), bạn nên dùng một tuỳ chọn dành riêng cho nền tảng Android hoặc iOS. Hãy xem tài liệu sau:

Khởi chạy Google Maps và thực hiện một hành động cụ thể

Để chạy Google Maps và tuỳ ý thực hiện một trong các chức năng được hỗ trợ, hãy sử dụng lược đồ URL của một trong các dạng sau, tuỳ thuộc vào hành động được yêu cầu:

 • Tìm kiếm – chạy Google Map để hiển thị ghim cho một địa điểm cụ thể hoặc thực hiện tìm kiếm chung và chạy một bản đồ để hiển thị kết quả:
  https://www.google.com/maps/search/?api=1&parameters
 • Đường đi — yêu cầu chỉ đường và chạy Google Maps và nhận kết quả:
  https://www.google.com/maps/dir/?api=1&parameters
 • Hiển thị bản đồ — chạy Google Maps mà không cần điểm đánh dấu hoặc đường đi:
  https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&parameters
 • Hiển thị ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố — khởi chạy hình ảnh toàn cảnh tương tác:
  https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&parameters

Lưu ý quan trọng: Tham số api=1 xác định phiên bản của URL trên Maps dành cho URL này. Tham số này là bắt buộc trong mọi yêu cầu. Giá trị hợp lệ duy nhất là 1. Nếu api=1 KHÔNG xuất hiện trong URL, thì mọi tham số sẽ bị bỏ qua và ứng dụng Google Maps mặc định sẽ chạy trong trình duyệt hoặc ứng dụng Google Maps dành cho thiết bị di động, tuỳ thuộc vào nền tảng đang được sử dụng (ví dụ: https://www.google.com/maps).

Tạo URL hợp lệ

Bạn phải mã hoá đúng URL.

Ví dụ: một số thông số sử dụng ký tự gạch đứng (|) làm dấu phân tách và bạn phải mã hoá dưới dạng %7C trong URL cuối cùng. Các thông số khác sử dụng giá trị được phân tách bằng dấu phẩy, chẳng hạn như vĩ độ/kinh độ hoặc Thành phố, Tiểu bang. Bạn phải mã hoá dấu phẩy dưới dạng %2C. Mã hoá dấu cách bằng %20 hoặc thay thế bằng dấu cộng (+).

Ngoài ra, URL được giới hạn trong 2.048 ký tự cho mỗi yêu cầu. Hãy lưu ý đến giới hạn này khi xây dựng URL.

Số hành động trên bản đồ

Bạn có thể thực hiện các thao tác trên bản đồ như: tìm kiếm, chỉ đường, hiển thị bản đồ và hiển thị ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố. Bạn sẽ chỉ định thao tác trong URL yêu cầu, cùng với các tham số bắt buộc và không bắt buộc. Theo tiêu chuẩn trong URL, bạn phân tách các tham số bằng ký tự ký hiệu và (&). Đối với mỗi hành động, danh sách các thông số và giá trị có thể có được liệt kê trong phần Tham số tìm kiếm.

Tìm kiếm

Thao tác tìm kiếm sẽ hiển thị kết quả cho việc tìm kiếm trong khu vực bản đồ hiển thị. Khi tìm kiếm một địa điểm cụ thể, bản đồ thu được sẽ đặt một ghim vào vị trí được chỉ định và hiển thị thông tin chi tiết về địa điểm hiện có.

Tạo URL Tìm kiếm

https://www.google.com/maps/search/?api=1&parameters

Tham số

 • query (bắt buộc): Xác định(các) địa điểm cần đánh dấu trên bản đồ. Tham số truy vấn là bắt buộc cho tất cả các yêu cầu tìm kiếm.
  • Chỉ định các vị trí làm tên địa điểm, địa chỉ hoặc toạ độ vĩ độ/kinh độ được phân tách bằng dấu phẩy. Chuỗi phải được mã hoá URL. Vì vậy, bạn nên chuyển đổi địa chỉ như "City Hall, New York, NY" thành City+Hall%2C+New+York%2C+NY.
  • Hãy chỉ định cụm từ tìm kiếm chung dưới dạng chuỗi được mã hoá URL, chẳng hạn như grocery+stores hoặc restaurants+in+seattle+wa.
 • query_place_id (không bắt buộc): Mã địa điểm là giá trị nhận dạng dạng văn bản xác định duy nhất một địa điểm. Đối với thao tác search, bạn phải chỉ định query, nhưng cũng có thể chỉ định query_place_id. Nếu bạn chỉ định cả hai thông số, thì query chỉ được sử dụng nếu Google Maps không tìm thấy mã địa điểm. Nếu bạn đang cố gắng liên kết chắc chắn đến một cơ sở cụ thể, thì mã địa điểm là cách đảm bảo tốt nhất để bạn liên kết đến đúng địa điểm. Bạn cũng nên gửi query_place_id khi truy vấn một vị trí cụ thể bằng cách sử dụng vĩ độ/kinh độ.

Ví dụ tìm kiếm

Tìm kiếm vị trí

Trong lượt tìm kiếm vị trí, bạn tìm kiếm một vị trí cụ thể bằng cách sử dụng tên địa điểm, địa chỉ hoặc toạ độ vĩ độ/kinh độ được phân tách bằng dấu phẩy và bản đồ kết quả sẽ hiển thị một ghim tại vị trí đó. Ba ví dụ này minh hoạ các lượt tìm kiếm cho cùng một vị trí, CenturyLinkField (một sân vận động thể thao ở Seattle, WA), sử dụng các giá trị vị trí khác nhau.

Ví dụ 1: Tìm kiếm tên địa điểm "CenturyLinkField" (Trường CenturyLink) trong bản đồ sau:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=centurylink+field

Ví dụ 2: Tìm kiếm Trường CenturyLink bằng cách sử dụng toạ độ vĩ độ/kinh độ cũng như kết quả mã địa điểm trong bản đồ sau:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.5951518%2C-122.3316393&query_place_id=ChIJKxjxuaNqkFQR3CK6O1HNNqY

Ví dụ 3: Chỉ tìm kiếm Trường CenturyLink bằng vĩ độ/kinh độ trong bản đồ sau. Lưu ý rằng có một ghim trong bản đồ, nhưng không cung cấp thêm thông tin về địa điểm trên bản đồ hoặc trong bảng điều khiển bên:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.5951518%2C-122.3316393

Tìm kiếm theo danh mục

Khi tìm kiếm theo danh mục, bạn sẽ chuyển một cụm từ tìm kiếm chung. Khi đó, Google Maps sẽ cố gắng tìm các trang thông tin phù hợp với tiêu chí của bạn gần vị trí bạn chỉ định. Nếu bạn không chỉ định vị trí nào, Google Maps sẽ cố gắng tìm các trang thông tin ở gần vị trí hiện tại của bạn. Nếu bạn muốn cung cấp vị trí cho nội dung tìm kiếm theo danh mục, hãy đưa vị trí đó vào chuỗi tìm kiếm chung (ví dụ: pizza+seattle+wa).

Trong ví dụ này, khi tìm kiếm các nhà hàng pizza ở Seattle, WA, kết quả trong bản đồ sau:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=pizza+seattle+wa


Cách tìm

Thao tác chỉ đường hiển thị đường đi giữa hai hoặc nhiều điểm được chỉ định trên bản đồ, cũng như khoảng cách và thời gian di chuyển.

Tạo URL đường đi

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&parameters

Tham số

 • origin: Xác định điểm xuất phát để hiện thông tin đường đi. Giá trị mặc định là vị trí xuất phát phù hợp nhất, chẳng hạn như vị trí thiết bị, nếu có. Nếu không có, bản đồ thu được có thể cung cấp một biểu mẫu trống để cho phép người dùng nhập điểm khởi hành. Giá trị có thể là tên địa điểm, địa chỉ hoặc toạ độ vĩ độ/kinh độ được phân tách bằng dấu phẩy. Chuỗi phải được mã hoá URL, nên địa chỉ như "City Hall, New York, NY" sẽ được chuyển đổi thành City+Hall%2C+New+York%2C+NY.

  Lưu ý: Tham số này là không bắt buộc, trừ phi bạn chỉ định một origin_place_id trong URL. Nếu chọn chỉ định origin_place_id, bạn cũng phải đưa origin vào URL.

 • origin_place_id (không bắt buộc): Mã địa điểm là giá trị nhận dạng dạng văn bản xác định duy nhất một địa điểm. Nếu bạn đang cố gắng chỉ định rõ ràng một cơ sở, thì việc sử dụng mã địa điểm là cách đảm bảo tốt nhất rằng bạn sẽ liên kết đến đúng địa điểm. Các URL sử dụng tham số này cũng phải chứa origin.
 • destination: Xác định điểm cuối của chỉ đường. Nếu không có, bản đồ thu được có thể cung cấp một biểu mẫu trống để cho phép người dùng nhập điểm đến. Giá trị có thể là tên địa điểm, địa chỉ hoặc toạ độ vĩ độ/kinh độ được phân tách bằng dấu phẩy. Chuỗi phải được mã hoá URL, nên địa chỉ như "City Hall, New York, NY" sẽ được chuyển đổi thành City+Hall%2C+New+York%2C+NY.

  Lưu ý: Tham số này là không bắt buộc, trừ phi bạn chỉ định destination_place_id trong URL. Nếu chọn chỉ định destination_place_id, bạn cũng phải đưa destination vào URL.

 • destination_place_id (không bắt buộc): Mã địa điểm là giá trị nhận dạng dạng văn bản xác định duy nhất một địa điểm. Nếu bạn đang cố gắng chỉ định rõ ràng một cơ sở, thì việc sử dụng mã địa điểm là cách đảm bảo tốt nhất rằng bạn sẽ liên kết đến đúng địa điểm. Các URL sử dụng tham số này cũng phải chứa destination.
 • travelmode (không bắt buộc): Xác định phương thức di chuyển. Các lựa chọn là driving, walking (ưu tiên đường dành cho người đi bộ và vỉa hè, nếu có), bicycling (các tuyến đường thông qua đường dành cho xe đạp và đường phố được ưu tiên nếu có) hoặc transit. Nếu bạn không chỉ định travelmode, Google Maps sẽ hiển thị một hoặc nhiều chế độ phù hợp nhất với tuyến đường được chỉ định và/hoặc lựa chọn ưu tiên của người dùng.
 • dir_action=navigate (không bắt buộc): Chạy tính năng chỉ đường từng chặng hoặc xem trước tuyến đường đến một đích đến được chỉ định, tuỳ vào việc có điểm gốc hay không. Nếu người dùng chỉ định một điểm xuất phát và điểm đó không gần với vị trí hiện tại của người dùng hoặc không có vị trí hiện tại của thiết bị, thì bản đồ sẽ chạy bản xem trước tuyến đường. Nếu người dùng không chỉ định một điểm gốc (trong trường hợp này, điểm khởi hành sẽ mặc định là vị trí hiện tại của thiết bị) hoặc điểm gốc này gần với vị trí hiện tại của người dùng, thì bản đồ sẽ chạy tính năng chỉ đường từng chặng. Xin lưu ý rằng tính năng chỉ đường không hoạt động trên một số sản phẩm của Google Maps và/hoặc giữa tất cả các điểm đến. Trong những trường hợp đó, thông số này sẽ bị bỏ qua.
 • waypoints: Chỉ định một hoặc nhiều vị trí trung gian để định tuyến đường đi giữa origindestination. Bạn có thể chỉ định nhiều điểm tham chiếu bằng cách dùng ký tự gạch đứng (|) để phân tách các vị trí (ví dụ: Berlin,Germany|Paris,France). Số lượng điểm tham chiếu được phép sẽ khác nhau tuỳ theo nền tảng nơi đường liên kết mở ra, với tối đa 3 điểm tham chiếu được hỗ trợ trên các trình duyệt cho thiết bị di động và tối đa là 9 điểm tham chiếu được hỗ trợ nếu không có điểm tham chiếu. Điểm tham chiếu được hiển thị trên bản đồ theo thứ tự được liệt kê trong URL. Mỗi điểm tham chiếu có thể là một tên địa điểm, địa chỉ hoặc toạ độ (vĩ độ/kinh độ) được phân tách bằng dấu phẩy. Các chuỗi phải được mã hoá URL, nên các điểm tham chiếu như "Berlin,Đức|Paris,France" phải được chuyển đổi thành Berlin%2CGermany%7CParis%2CFrance.

  Notes:

  • Điểm tham chiếu không được hỗ trợ trên tất cả các sản phẩm của Google Maps; trong những trường hợp đó, tham số này sẽ bị bỏ qua.
  • Tham số này là không bắt buộc, trừ phi bạn chỉ định waypoint_place_ids trong URL. Nếu chọn chỉ định waypoint_place_ids, bạn cũng phải thêm waypoints vào URL.
 • waypoint_place_ids (không bắt buộc): Mã địa điểm là giá trị nhận dạng dạng văn bản xác định duy nhất một địa điểm. Waypoint_place_ids cho phép bạn cung cấp danh sách mã địa điểm khớp với danh sách waypoints. Mã địa điểm phải được liệt kê theo cùng thứ tự như các điểm tham chiếu và được phân tách bằng ký tự gạch đứng "|" ( URL được mã hoá dưới dạng %7C). Nếu bạn đang cố gắng chỉ định rõ ràng một số cơ sở nhất định, thì mã địa điểm là cách đảm bảo tốt nhất rằng bạn sẽ liên kết đến đúng địa điểm. Các URL sử dụng tham số này cũng phải bao gồm waypoints.
 • avoid (không bắt buộc): Đặt các đối tượng mà tuyến đường nên cố gắng tránh. Bạn có thể đặt chính sách này thành một hoặc nhiều tuỳ chọn sau, phân tách bằng ký tự dấu phẩy "," ( URL được mã hoá dưới dạng %2C):
  • ferries
  • highways
  • tolls

Ví dụ về đường đi

URL sau đây sẽ khởi chạy một bản đồ ở chế độ chỉ đường và cung cấp một biểu mẫu cho phép người dùng nhập điểm xuất phát và điểm đến.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1

Ví dụ sau đây khởi chạy một bản đồ có thông tin chỉ đường đi xe đạp từ khu Space Kim đến Chợ Pike Place, ở Seattle, Washington.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Space+Needle+Seattle+WA&destination=Pike+Place+Market+Seattle+WA&travelmode=bicycling

Ví dụ sau đây khởi chạy bản đồ kèm theo thông tin chỉ đường đi bộ từ Google ở Sydney, Úc đến Toà nhà Nữ hoàng Victoria.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Google+Pyrmont+NSW&destination=QVB&destination_place_id=ChIJISz8NjyuEmsRFTQ9Iw7Ear8&travelmode=walking


Đang hiển thị bản đồ

Hành động trên bản đồ trả về một bản đồ không có điểm đánh dấu hoặc chỉ đường.

Tạo URL của bản đồ

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&parameters

Tham số

 • map_action=map (bắt buộc): Chỉ định loại chế độ xem bản đồ cần hiển thị. Maps và Chế độ xem đường phố có cùng một điểm cuối. Để đảm bảo bản đồ hiển thị, bạn phải chỉ định map_actionmap.
 • center (không bắt buộc): Xác định tâm của cửa sổ bản đồ và chấp nhận toạ độ vĩ độ/kinh độ dưới dạng các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ: -33.8569,151.2152).
 • zoom (không bắt buộc): Đặt mức thu phóng ban đầu của bản đồ. Giá trị được chấp nhận là những số nguyên nằm trong khoảng từ 0 (toàn thế giới) đến 21 (các toà nhà riêng lẻ). Giới hạn trên có thể thay đổi tuỳ thuộc vào dữ liệu bản đồ có sẵn tại vị trí đã chọn. Giá trị mặc định là 15.
 • basemap (không bắt buộc): Xác định loại bản đồ cần hiển thị. Giá trị này có thể là roadmap (mặc định), satellite hoặc terrain.
 • layer (không bắt buộc): Xác định một lớp bổ sung để hiển thị trên bản đồ, nếu có. Giá trị có thể là một trong những giá trị sau: none (mặc định), transit, traffic hoặc bicycling.

Ví dụ về bản đồ

URL mẫu này khởi chạy Google Map mặc định, căn giữa vị trí hiện tại của người dùng.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map

Ví dụ sau đây hiển thị một bản đồ căn giữa Katoomba, NSW, Úc (tại -33.712206,150.311941) và đặt các tham số zoombasemap không bắt buộc.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=-33.712206%2C150.311941&zoom=12&basemap=terrain


Hiển thị ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố

Thao tác ảnh toàn cảnh cho phép bạn khởi chạy trình xem để hiển thị hình ảnh trong Chế độ xem đường phố dưới dạng ảnh toàn cảnh tương tác. Mỗi ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố cung cấp chế độ xem đầy đủ 360 độ từ một vị trí. Hình ảnh có chế độ xem 360 độ theo chiều ngang (toàn bộ xung quanh) và 180 độ chế độ xem dọc (từ thẳng lên đến thẳng xuống). Thao tác ảnh toàn cảnh sẽ khởi chạy một trình xem để kết xuất ảnh toàn cảnh thu được dưới dạng một hình cầu với một máy ảnh ở giữa. Bạn có thể điều khiển máy ảnh để điều chỉnh mức thu phóng và hướng của máy ảnh.

Chế độ xem đường phố của Google cung cấp chế độ xem toàn cảnh từ các vị trí được chỉ định trong toàn bộ khu vực phủ sóng của hình ảnh. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp Ảnh toàn cảnh do người dùng đóng gópBộ sưu tập đặc biệt của Chế độ xem đường phố.

Tạo URL Chế độ xem đường phố

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&parameters

Tham số

 • map_action=pano (bắt buộc): Chỉ định loại thành phần hiển thị cần hiển thị. Maps và Chế độ xem đường phố có cùng một điểm cuối. Để đảm bảo ảnh toàn cảnh hiển thị, bạn phải chỉ định actionpano.

Bạn cũng cần phải có một trong các tham số URL sau:

 • viewpoint: Trình xem sẽ hiển thị ảnh toàn cảnh được chụp gần vị trí viewpoint nhất, được chỉ định dưới dạng toạ độ vĩ độ/kinh độ được phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ: 46.414382,10.013988). Vì hình ảnh trong Chế độ xem đường phố được làm mới định kỳ và ảnh có thể được chụp từ những vị trí hơi khác nhau mỗi lần, nên có thể vị trí của bạn sẽ chuyển sang một ảnh toàn cảnh khác khi hình ảnh được cập nhật.
 • pano: Mã ảnh toàn cảnh cụ thể của hình ảnh cần hiển thị. Nếu chỉ định một pano, bạn cũng có thể chỉ định một viewpoint. viewpoint chỉ được dùng nếu Google Maps không tìm thấy mã ảnh toàn cảnh. Nếu bạn chỉ định pano nhưng không tìm thấy và viewpoint KHÔNG được chỉ định, thì sẽ không có hình ảnh toàn cảnh nào hiển thị. Thay vào đó, Google Maps sẽ mở ở chế độ mặc định và hiển thị một bản đồ căn giữa vị trí hiện tại của người dùng.

Các tham số URL sau đây là không bắt buộc:

 • heading: Cho biết hướng la bàn của máy ảnh theo độ theo chiều kim đồng hồ tính từ Bắc. Giá trị được chấp nhận là từ -180 độ đến 360 độ. Nếu bị bỏ qua, tiêu đề mặc định sẽ được chọn dựa trên điểm nhìn (nếu được chỉ định) của truy vấn và vị trí thực tế của hình ảnh.
 • pitch: Chỉ định góc lên hoặc xuống của máy ảnh. Độ cao được chỉ định bằng độ từ -90 đến 90. Giá trị dương sẽ nghiêng camera lên trên, còn giá trị âm sẽ nghiêng camera xuống dưới. Cao độ mặc định là 0 được đặt dựa trên vị trí của máy ảnh khi chụp ảnh. Do đó, độ cao bằng 0 thường, nhưng không phải lúc nào cũng là theo chiều ngang. Ví dụ: hình ảnh chụp trên một ngọn đồi có khả năng sẽ thể hiện độ cao mặc định không nằm ngang.
 • fov: Xác định trường nhìn theo chiều ngang của hình ảnh. Trường nhìn được biểu thị bằng độ, với phạm vi từ 10 đến 100. Giá trị mặc định là 90. Khi xử lý khung nhìn có kích thước cố định, trường nhìn được coi là mức thu phóng, với số nhỏ hơn cho biết mức thu phóng cao hơn.

Ví dụ về Chế độ xem đường phố

Hai ví dụ đầu tiên là ảnh toàn cảnh về Tháp Eiffel. Ví dụ 1 chỉ sử dụng viewpoint cho vị trí và đặt các tham số heading, pitchfov (không bắt buộc). Để so sánh, ví dụ 2 sử dụng mã nhận dạng pano cũng như các tham số được đặt trong ví dụ đầu tiên. Ví dụ thứ ba hiển thị hình ảnh toàn cảnh trong nhà.

Ví dụ 1: Chỉ sử dụng viewpoint để chỉ định vị trí.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&viewpoint=48.857832%2C2.295226&heading=-45&pitch=38&fov=80

Ví dụ 2: Sử dụng mã nhận dạng pano cũng như vị trí viewpoint. Mã pano sẽ được ưu tiên hơn viewpoint. Trong ví dụ này, mã nhận dạng ảnh toàn cảnh được tìm thấy, vì vậy, viewpoint sẽ bị bỏ qua. Lưu ý rằng hình ảnh toàn cảnh hiển thị cho mã nhận dạng pano hơi khác và mới hơn so với hình ảnh chỉ được tìm thấy bằng viewpoint.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=tu510ie_z4ptBZYo2BGEJg&viewpoint=48.857832%2C2.295226&heading=-45&pitch=38&fov=80

Ví dụ 3: Hiển thị ảnh toàn cảnh về nội thất của nhà hàng Sarastro ở London, Vương quốc Anh, được chỉ định bằng mã ảnh toàn cảnh.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=4U-oRQCNsC6u7r8gp02sLA

Tìm mã ảnh toàn cảnh

Để tìm mã nhận dạng của một hình ảnh toàn cảnh cụ thể, bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp.

Ví dụ khác

Ví dụ về chỉ đường bằng cách sử dụng điểm tham chiếu

Các ví dụ về đường đi sau đây chạy Google Maps và hiển thị thông tin chỉ đường lái xe từ Paris, Pháp đến Cherbourg, Pháp, định tuyến qua các điểm tham chiếu sau:

Thành phố, Quốc giaTên Địa điểmMã địa điểm
1. Versailles, Pháp Cung điện Versailles ChIJdUyx15R95kcRj85ZX8H8OAU
2. Chartres, Pháp Nhà thờ Chartres ChIJKzGHdEgM5EcR_OBTT3nQoEA
3. Le Mans, Pháp Nhà thờ Saint Julian of Le Mans ChIJG2LvQNCI4kcRKXNoAsPi1Mc
4. Caen, Pháp Lâu đài Caen ChIJ06tnGbxCCkgRsfNjEQMwUsc

Trong các URL ví dụ, điểm tham chiếu được xác định theo nhiều cách khác nhau để bạn có thể so sánh sự khác biệt về cách hiển thị các điểm tham chiếu trên bản đồ thu được.

Ví dụ 1: Điểm tham chiếu được xác định là Thành phố, Quốc gia:

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CChartres%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CCaen%2CFrance

Ví dụ 2: Điểm tham chiếu được xác định là tên địa điểm cụ thể:

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Palace+of+Versailles%7CChartres+Cathedral%7CCathedral+of+Saint+Julian+of+Le+Mans%7CCaen+Castle

Ví dụ 3: Điểm tham chiếu được xác định là Thành phố, Quốc gia và cũng cung cấp waypoint_place_ids cho một cơ sở cụ thể ở mỗi điểm tham chiếu:

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CChartres%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CCaen%2CFrance&waypoint_place_ids=ChIJdUyx15R95kcRj85ZX8H8OAU%7CChIJKzGHdEgM5EcR_OBTT3nQoEA%7CChIJG2LvQNCI4kcRKXNoAsPi1Mc%7CChIJ06tnGbxCCkgRsfNjEQMwUsc

Ví dụ 4: Xác định các điểm tham chiếu là Thành phố, Quốc gia, nhưng liệt kê các điểm tham chiếu theo thứ tự khác so với các ví dụ trước. Chứng minh rằng bản đồ hiển thị các điểm tham chiếu theo thứ tự được liệt kê trong URL.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CCaen%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CChartres%2CFrance

Ví dụ về bản đồ

Hiển thị bản đồ có basemap được chỉ định (vệ tinh) và layer (phương tiện công cộng).

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=37.7992940%2C-122.3976113&zoom=15&basemap=satellite&layer=transit

Ví dụ về Chế độ xem đường phố

Hiển thị ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố bằng cách sử dụng khoá hình ảnh FIFE làm mã nhận dạng pano. Xin lưu ý rằng mã pano được mở đầu bằng F:.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=F:-ud6AZSB-sQg/V0cfCSV3OWI/AAAAAAAAG1U/UQEoc5sXPQEIP7zzD6SWzmKb8Vbug47uQCLIB&heading=22&pitch=-5&fov=55