Bắt đầu

Giới thiệu

Bằng cách sử dụng URL trên Maps, bạn có thể tạo một URL chung, nhiều nền tảng để chạy Google Maps và tìm kiếm, xem đường đi và đi theo chỉ dẫn, hiển thị chế độ xem bản đồ và hình ảnh toàn cảnh. Cú pháp URL là như nhau bất kể nền tảng đang sử dụng.

Bạn không cần nhập khoá API Google để sử dụng URL Maps.

Cú pháp phổ biến trên nhiều nền tảng

Khi là nhà phát triển của một ứng dụng Android, một ứng dụng iOS hoặc một trang web, bạn có thể tạo một URL chung. Thao tác này sẽ mở Google Maps và thực hiện thao tác mà bạn yêu cầu, bất kể nền tảng bạn đang sử dụng khi mở bản đồ.

 • Trên thiết bị Android:
  • Nếu ứng dụng Google Maps cho Android được cài đặt và đang hoạt động, URL sẽ khởi chạy Google Maps trong ứng dụng Maps và thực hiện hành động được yêu cầu.
  • Nếu ứng dụng Google Maps chưa được cài đặt hoặc bị vô hiệu hóa, URL sẽ khởi chạy Google Maps trong trình duyệt và thực hiện hành động được yêu cầu.
 • Trên thiết bị iOS:
  • Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Google Maps dành cho iOS, URL đó sẽ chạy Google Maps trong ứng dụng Maps và thực hiện hành động được yêu cầu.
  • Nếu ứng dụng Google Maps chưa được cài đặt, URL sẽ chạy Google Maps trong trình duyệt và thực hiện hành động được yêu cầu.
 • Trên bất kỳ thiết bị nào khác, URL sẽ chạy Google Maps trong trình duyệt và thực hiện hành động được yêu cầu.

Bạn nên sử dụng URL trên nhiều nền tảng để chạy Google Maps từ ứng dụng hoặc trang web của mình, vì những URL chung này cho phép xử lý các yêu cầu trên bản đồ rộng hơn bất kể nền tảng đó đang sử dụng. Đối với những tính năng chỉ có thể hoạt động trên nền tảng di động (ví dụ: đi theo chỉ dẫn từng chặng), bạn nên sử dụng tuỳ chọn riêng theo nền tảng cho Android hoặc iOS. Hãy xem tài liệu sau:

Chạy Google Maps và thực hiện một hành động cụ thể

Để chạy Google Maps và tuỳ ý thực hiện một trong các chức năng được hỗ trợ, hãy dùng một trong các biểu mẫu URL sau đây, tuỳ thuộc vào thao tác mà bạn yêu cầu:

 • Tìm kiếm — chạy Google Maps hiển thị ghim cho một địa điểm cụ thể hoặc thực hiện tìm kiếm chung và khởi chạy bản đồ để hiển thị kết quả:
  https://www.google.com/maps/search/?api=1&parameters
 • Đường đi — yêu cầu chỉ đường và chạy Google Maps kèm theo kết quả:
  https://www.google.com/maps/dir/?api=1&parameters
 • Hiển thị bản đồ — chạy Google Maps mà không có điểm đánh dấu hoặc chỉ đường:
  https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&parameters
 • Hiển thị ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem phố — chạy ảnh toàn cảnh tương tác:
  https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&parameters

Lưu ý quan trọng: Tham số api=1 xác định phiên bản URL mà URL này dành cho. Bạn bắt buộc phải sử dụng tham số này trong mọi yêu cầu. Giá trị hợp lệ duy nhất là 1. Nếu api=1 KHÔNG có trong URL, thì mọi thông số sẽ bị bỏ qua và ứng dụng Google Maps mặc định sẽ chạy trong trình duyệt hoặc ứng dụng Google Maps, tùy thuộc vào nền tảng mà bạn sử dụng (ví dụ: https://www.google.com/maps).

Xây dựng các URL hợp lệ

Bạn phải mã hóa đúng cách URL.

Ví dụ: một số tham số sử dụng ký tự dấu gạch đứng (|) làm dấu phân tách mà bạn phải mã hóa dưới dạng %7C trong URL cuối cùng. Các tham số khác sử dụng giá trị được phân tách bằng dấu phẩy, chẳng hạn như toạ độ vĩ độ/kinh độ hoặc Thành phố, Tiểu bang. Bạn phải mã hoá dấu phẩy dưới dạng %2C. Mã hoá dấu cách bằng %20 hoặc thay thế chúng bằng dấu cộng (+).

Ngoài ra, URL được giới hạn trong 2.048 ký tự cho mỗi yêu cầu. Hãy chú ý đến giới hạn này khi tạo URL.

Số hành động trên bản đồ

Các hành động trên bản đồ hiện có là: tìm kiếm, chỉ đường, hiển thị bản đồ và hiển thị toàn cảnh ở Chế độ xem phố. Bạn chỉ định hành động trong URL yêu cầu, cùng với các tham số bắt buộc và không bắt buộc. Theo tiêu chuẩn trong URL, bạn phân tách các tham số bằng cách sử dụng ký tự dấu và (&). Đối với mỗi hành động, danh sách các tham số và giá trị có thể được liệt kê trong phần Thông số tìm kiếm.

Tìm kiếm

Thao tác tìm kiếm sẽ hiển thị kết quả cho một tìm kiếm trên khu vực bản đồ hiển thị. Khi tìm kiếm một địa điểm cụ thể, bản đồ thu được sẽ đặt một ghim ở vị trí đã chỉ định và hiển thị thông tin chi tiết về địa điểm có sẵn.

Hình thành URL tìm kiếm

https://www.google.com/maps/search/?api=1&parameters

Các tham số

 • query (bắt buộc): Xác định(các) địa điểm cần làm nổi bật trên bản đồ. Tham số truy vấn là bắt buộc đối với tất cả các yêu cầu tìm kiếm.
  • Hãy chỉ định các vị trí như tên địa chỉ, địa chỉ hoặc toạ độ vĩ độ/kinh độ được phân tách bằng dấu phẩy. Chuỗi phải được mã hoá URL, vì vậy địa chỉ như "Thành phố, New York, NY" phải được chuyển đổi thành City+Hall%2C+New+York%2C+NY.
  • Hãy chỉ định các cụm từ tìm kiếm chung dưới dạng chuỗi mã hóa URL, chẳng hạn như grocery+stores hoặc restaurants+in+seattle+wa.
 • query_place_id (không bắt buộc): Mã địa điểm là một giá trị nhận dạng văn bản giúp nhận dạng duy nhất một địa điểm. Đối với thao tác search, bạn phải chỉ định query, nhưng bạn cũng có thể chỉ định query_place_id. Nếu bạn chỉ định cả hai tham số, thì hệ thống sẽ chỉ sử dụng query nếu Google Maps không tìm thấy mã địa điểm. Nếu bạn đang cố gắng liên kết một cách cơ bản với một cơ sở cụ thể, thì mã địa điểm là cách đảm bảo tốt nhất để bạn có thể liên kết đến đúng địa điểm. Bạn cũng nên gửi query_place_id khi truy vấn một vị trí cụ thể bằng toạ độ vĩ độ/kinh độ.

Ví dụ tìm kiếm

Tìm kiếm vị trí

Trong phần tìm kiếm vị trí, bạn tìm kiếm một vị trí cụ thể bằng tên địa điểm, địa chỉ hoặc toạ độ kinh độ/vĩ độ được phân tách bằng dấu phẩy và bản đồ thu được sẽ hiển thị điểm ghim tại vị trí đó. Ba ví dụ này minh hoạ các tìm kiếm cho cùng một vị trí, CenturyLink (một sân vận động thể thao ở Seattle, Washington), sử dụng các giá trị vị trí khác nhau.

Ví dụ 1: Tìm kiếm tên địa điểm "CenturyLink Field" dẫn đến bản đồ sau:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=centurylink+field

Ví dụ 2: Tìm kiếm Trường CenturyLink bằng toạ độ vĩ độ/kinh độ cũng như mã địa điểm dẫn đến bản đồ sau:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.5951518%2C-122.3316393&query_place_id=ChIJKxjxuaNqkFQR3CK6O1HNNqY

Ví dụ 3: Tìm kiếm Trường CenturyLink chỉ bằng cách sử dụng toạ độ vĩ độ/kinh độ trong bản đồ sau. Hãy lưu ý rằng có một ghim trong bản đồ, nhưng thông tin địa điểm bổ sung không được cung cấp trên bản đồ hoặc trong bảng điều khiển bên:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.5951518%2C-122.3316393

Tìm kiếm theo danh mục

Khi tìm kiếm theo danh mục, bạn sẽ chuyển một cụm từ tìm kiếm chung và Google Maps sẽ cố gắng tìm những trang thông tin phù hợp với tiêu chí của bạn ở gần vị trí bạn chỉ định. Nếu bạn không chỉ định vị trí nào, Google Maps sẽ cố gắng tìm những trang thông tin ở gần vị trí hiện tại của bạn. Nếu bạn muốn cung cấp thông tin vị trí cho một lượt tìm kiếm theo danh mục, hãy đưa vị trí đó vào chuỗi tìm kiếm chung (ví dụ: pizza+seattle+wa).

Trong ví dụ này, tìm kiếm nhà hàng pizza ở Seattle, Washington, dẫn đến bản đồ sau:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=pizza+seattle+wa


Đường đi

Thao tác chỉ đường hiển thị đường đi giữa hai hoặc nhiều điểm được chỉ định trên bản đồ, cũng như khoảng cách và thời gian di chuyển.

Tạo URL chỉ đường

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&parameters

Các tham số

 • origin: Xác định điểm xuất phát để hiển thị thông tin đường đi. Giá trị mặc định là vị trí bắt đầu phù hợp nhất, chẳng hạn như vị trí thiết bị, nếu có. Nếu không có, bản đồ thu được có thể cung cấp một biểu mẫu trống để cho phép người dùng nhập điểm khởi hành. Giá trị này có thể là tên địa điểm, địa chỉ hoặc toạ độ vĩ độ/kinh độ được phân tách bằng dấu phẩy. Chuỗi phải được mã hoá URL, vì vậy địa chỉ như "Toà thị, New York, NY" phải được chuyển đổi thành City+Hall%2C+New+York%2C+NY.

  Lưu ý: Tham số này không bắt buộc trừ phi bạn chỉ định một origin_place_id trong URL. Nếu chọn chỉ định origin_place_id, thì bạn cũng phải chỉ định origin trong URL.

 • origin_place_id (không bắt buộc): Mã địa điểm là một giá trị nhận dạng văn bản giúp nhận dạng duy nhất một địa điểm. Nếu bạn đang cố gắng chỉ định một cơ sở một cách rõ ràng, thì việc sử dụng mã địa điểm là cách tốt nhất để đảm bảo bạn sẽ liên kết đến đúng địa điểm. Các URL sử dụng tham số này cũng phải có origin.
 • destination: Xác định điểm cuối của thông tin đường đi. Nếu không có, bản đồ thu được có thể cung cấp một biểu mẫu trống để cho phép người dùng nhập đích đến. Giá trị này có thể là tên địa điểm, địa chỉ hoặc toạ độ vĩ độ/kinh độ được phân tách bằng dấu phẩy. Chuỗi phải được mã hoá URL, vì vậy địa chỉ như "Toà thị, New York, NY" phải được chuyển đổi thành City+Hall%2C+New+York%2C+NY.

  Lưu ý: Bạn không bắt buộc phải sử dụng tham số này, trừ khi bạn chỉ định một destination_place_id trong URL. Nếu chọn chỉ định destination_place_id, thì bạn cũng phải chỉ định destination trong URL.

 • destination_place_id (không bắt buộc): Mã địa điểm là một giá trị nhận dạng văn bản giúp nhận dạng duy nhất một địa điểm. Nếu bạn đang cố gắng chỉ định một cơ sở một cách rõ ràng, thì việc sử dụng mã địa điểm là cách tốt nhất để đảm bảo bạn sẽ liên kết đến đúng địa điểm. Các URL sử dụng tham số này cũng phải có destination.
 • travelmode (không bắt buộc): Xác định phương thức đi lại. Các tùy chọn bao gồm driving, walking (ưu tiên đường dành cho người đi bộ và vỉa hè (nếu có), bicycling (tuyến đường này thông qua đường dành cho xe đạp và phố ưu tiên (nếu có)) hoặc transit. Nếu không chỉ định travelmode, Google Map sẽ hiển thị một hoặc nhiều chế độ liên quan nhất cho tuyến đường và/hoặc lựa chọn ưu tiên của người dùng.
 • dir_action=navigate (không bắt buộc): Khởi chạy tính năng chỉ đường từng chặng hoặc xem trước tuyến đường đến điểm đến được chỉ định, dựa trên việc có nguồn gốc hay không. Nếu người dùng chỉ định một nguồn gốc và không gần với vị trí hiện tại của người dùng, hoặc vị trí thiết bị hiện tại không có sẵn, bản đồ sẽ khởi chạy bản xem trước tuyến đường. Nếu người dùng không chỉ định nguồn gốc (trong trường hợp nguồn gốc mặc định là vị trí thiết bị hiện tại) hoặc nguồn gốc gần với vị trí hiện tại của người dùng, bản đồ sẽ khởi chạy điều hướng từng chặng. Xin lưu ý rằng thông tin chỉ đường không có sẵn trên tất cả sản phẩm của Google Maps và/hoặc giữa các đích đến; trong những trường hợp đó, thông số này sẽ bị bỏ qua.
 • waypoints: Chỉ định một hoặc nhiều địa điểm trung gian để chỉ đường đi qua origindestination. Bạn có thể chỉ định nhiều điểm tham chiếu bằng cách sử dụng ký tự dấu gạch đứng (|) để phân tách các vị trí (ví dụ: Berlin,Germany|Paris,France). Số lượng điểm tham chiếu được phép sử dụng sẽ khác nhau tùy theo nền tảng nơi đường liên kết mở ra, với tối đa 3 điểm tham chiếu được hỗ trợ trên các trình duyệt dành cho thiết bị di động và tối đa 9 điểm tham chiếu được hỗ trợ. Các điểm tham chiếu được hiển thị trên bản đồ theo cùng thứ tự mà chúng được liệt kê trong URL. Mỗi điểm tham chiếu có thể là tên địa điểm, địa chỉ hoặc toạ độ vĩ độ/kinh độ được phân tách bằng dấu phẩy. Chuỗi phải được mã hóa URL, vì vậy, các điểm tham chiếu như "Berlin, Đức|Paris,Pháp" phải được chuyển đổi thành Berlin%2CGermany%7CParis%2CFrance.

  Lưu ý:

  • Điểm tham chiếu không được hỗ trợ trên tất cả các sản phẩm của Google Maps; trong những trường hợp đó, thông số này sẽ bị bỏ qua.
  • Bạn không bắt buộc phải sử dụng tham số này, trừ khi bạn chỉ định waypoint_place_ids trong URL của mình. Nếu chọn chỉ định waypoint_place_ids, thì bạn cũng phải đưa waypoints vào URL.
 • waypoint_place_ids (không bắt buộc): Mã địa điểm là một giá trị nhận dạng văn bản giúp nhận dạng duy nhất một địa điểm. Waypoint_place_ids cho phép bạn cung cấp danh sách mã địa điểm để khớp với danh sách waypoints. Mã địa điểm phải được liệt kê theo cùng thứ tự như các điểm tham chiếu và được phân tách bằng ký tự dấu gạch dọc "|" ( được mã hóa URL dưới dạng %7C). Nếu bạn muốn chỉ định một số cơ sở nhất định, thì mã địa điểm là cách tốt nhất để đảm bảo bạn sẽ liên kết đến đúng địa điểm. Các URL sử dụng tham số này cũng phải bao gồm waypoints.

Ví dụ về đường đi

URL sau đây sẽ khởi chạy bản đồ ở chế độ chỉ đường và cung cấp một biểu mẫu để cho phép người dùng nhập điểm khởi hành và điểm đến.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1

Ví dụ sau đây cho ra mắt một bản đồ có chỉ đường đi xe đạp từ Space Needle đến Chợ Pike Place, ở Seattle, Washington.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Space+Needle+Seattle+WA&destination=Pike+Place+Market+Seattle+WA&travelmode=bicycling

Ví dụ sau đây cho thấy một bản đồ có chỉ đường đi bộ từ Google ở Sydney, Úc đến Tòa nhà Queen Victoria.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Google+Pyrmont+NSW&destination=QVB&destination_place_id=ChIJISz8NjyuEmsRFTQ9Iw7Ear8&travelmode=walking


Hiển thị bản đồ

Hành động trên bản đồ trả về bản đồ không có điểm đánh dấu hoặc chỉ đường.

Hình thành URL bản đồ

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&parameters

Các tham số

 • map_action=map (bắt buộc): Chỉ định loại chế độ xem bản đồ để hiển thị. Maps và Chế độ xem phố có cùng một điểm cuối. Để đảm bảo bản đồ hiển thị, map_action phải được chỉ định là map.
 • center (không bắt buộc): Xác định tâm của cửa sổ bản đồ và chấp nhận vĩ độ/kinh độ là các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ: -33.8569,151.2152).
 • zoom (không bắt buộc): Đặt mức thu phóng ban đầu của bản đồ. Các giá trị được chấp nhận là toàn bộ số nguyên từ 0 (cả thế giới) đến 21 (các toà nhà riêng lẻ). Giới hạn trên có thể thay đổi tuỳ thuộc vào dữ liệu bản đồ có tại vị trí đã chọn. Giá trị mặc định là 15.
 • basemap (không bắt buộc): Xác định loại bản đồ để hiển thị. Giá trị có thể là roadmap (mặc định), satellite hoặc terrain.
 • layer (không bắt buộc): Xác định thêm một lớp để hiển thị trên bản đồ, nếu có. Bạn có thể sử dụng các giá trị sau: none (mặc định), transit, traffic hoặc bicycling.

Ví dụ về bản đồ

URL mẫu này sẽ chạy Google Maps mặc định, tập trung vào vị trí hiện tại của người dùng.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map

Ví dụ sau đây cho thấy một bản đồ tập trung vào Katoomba, NSW, Úc (tại -33.712206,150.311941) và đặt các tham số zoombasemap không bắt buộc.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=-33.712206%2C150.311941&zoom=12&basemap=terrain


Hiển thị ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem phố

Thao tác Thiết bị toàn cảnh cho phép bạn chạy trình xem để hiển thị hình ảnh Chế độ xem phố dưới dạng ảnh toàn cảnh tương tác. Mỗi ảnh toàn cảnh của Chế độ xem phố cung cấp chế độ xem 360 độ đầy đủ từ một vị trí duy nhất. Hình ảnh chứa chế độ xem 360 độ theo chiều ngang (bao quanh toàn bộ) và 180 độ xem theo chiều dọc (từ thẳng lên đến thẳng xuống). Hành động đọc to hiển thị trình xem kết xuất ảnh toàn cảnh kết quả dưới dạng hình cầu có máy ảnh ở giữa. Bạn có thể thao tác với máy ảnh để điều khiển mức thu phóng và hướng của máy ảnh.

Chế độ xem phố của Google cung cấp chế độ xem toàn cảnh từ những vị trí được chỉ định trên toàn bộ khu vực phục vụ. Ngoài ra còn có Ảnh toàn cảnh 360 độ do người dùng đóng gópBộ sưu tập đặc biệt của Chế độ xem phố.

Hình thành URL Chế độ xem phố

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&parameters

Các tham số

 • map_action=pano (bắt buộc): Chỉ định loại thành phần hiển thị để hiển thị. Maps và Chế độ xem phố có cùng một điểm cuối. Để đảm bảo ảnh toàn cảnh được hiển thị, action phải được chỉ định là pano.

Bạn cũng cần phải có một trong các tham số URL sau:

 • viewpoint: Người xem hiển thị ảnh toàn cảnh được chụp ảnh gần nhất với vị trí viewpoint, được chỉ định là vĩ độ/kinh độ được phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ: 46.414382,10.013988). Do hình ảnh trong Chế độ xem đường phố được làm mới định kỳ và ảnh chụp có thể được chụp từ các vị trí hơi khác nhau mỗi lần, nên vị trí của bạn có thể được chụp lại một ảnh toàn cảnh khác khi hình ảnh được cập nhật.
 • pano: Mã nhận dạng toàn cảnh của hình ảnh cụ thể sẽ hiển thị. Nếu chỉ định một pano, bạn cũng có thể chỉ định viewpoint. viewpoint chỉ được sử dụng nếu Google Maps không tìm thấy mã ảnh toàn cảnh. Nếu pano được chỉ định nhưng không tìm thấy và viewpoint không được chỉ định, thì sẽ không có ảnh toàn cảnh nào được hiển thị. Thay vào đó, Google Maps sẽ mở ở chế độ mặc định, hiển thị bản đồ tập trung vào vị trí hiện tại của người dùng.

Các tham số URL sau đây là không bắt buộc:

 • heading: Cho biết hướng la bàn của máy ảnh theo độ kim đồng hồ từ Bắc. Giá trị được chấp nhận là từ -180 đến 360 độ. Nếu bỏ qua, một tiêu đề mặc định sẽ được chọn dựa trên điểm quan sát (nếu được chỉ định) của cụm từ tìm kiếm và vị trí thực tế của hình ảnh.
 • pitch: Chỉ định góc (lên hoặc xuống) của máy ảnh. Độ cao được chỉ định theo độ từ -90 đến 90. Giá trị dương sẽ giúp máy ảnh lên cao hơn, trong khi giá trị âm sẽ khiến máy ảnh hướng xuống dưới. Độ cao mặc định là 0 được đặt dựa trên vị trí của máy ảnh khi chụp ảnh. Do đó, cao độ 0 thường có, nhưng không phải lúc nào cũng ngang. Ví dụ: một hình ảnh được chụp trên đồi có thể cho thấy một độ cao mặc định không ngang.
 • fov: Xác định trường nhìn ngang của hình ảnh. Trường nhìn được biểu thị bằng độ, có phạm vi từ 10 đến 100. Giá trị mặc định là 90. Khi xử lý khung nhìn có kích thước cố định, trường xem được coi là mức thu phóng, với các số nhỏ hơn cho biết mức thu phóng cao hơn.

Ví dụ về Chế độ xem phố

Hai ví dụ đầu tiên cho thấy toàn cảnh Tháp Eiffel. Ví dụ một chỉ sử dụng viewpoint cho vị trí, và đặt các thông số heading, pitchfov (không bắt buộc). Để so sánh, ví dụ 2 sẽ sử dụng mã pano và các thông số đã đặt trong ví dụ đầu tiên. Ví dụ thứ ba hiển thị ảnh toàn cảnh trong nhà.

Ví dụ 1: Chỉ sử dụng viewpoint để chỉ định vị trí.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&viewpoint=48.857832%2C2.295226&heading=-45&pitch=38&fov=80

Ví dụ 2: Sử dụng mã pano cũng như vị trí viewpoint. Mã pano được ưu tiên hơn viewpoint. Trong ví dụ này, hệ thống tìm thấy mã ảnh toàn cảnh nên viewpoint bị bỏ qua. Vui lòng lưu ý hình ảnh toàn cảnh được hiển thị cho mã pano hơi khác và gần đây hơn so với hình ảnh chỉ tìm thấy bằng viewpoint.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=tu510ie_z4ptBZYo2BGEJg&viewpoint=48.857832%2C2.295226&heading=-45&pitch=38&fov=80

Ví dụ 3: Hiển thị toàn cảnh nội thất của nhà hàng Sarastro ở London, Vương quốc Anh, được chỉ định bằng ID toàn cảnh.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=4U-oRQCNsC6u7r8gp02sLA

Tìm mã ảnh toàn cảnh

Để tìm mã nhận dạng của một ảnh toàn cảnh cụ thể, bạn có thể sử dụng nhiều phương thức.

Ví dụ khác

Ví dụ về đường đi bằng cách sử dụng điểm tham chiếu

Những ví dụ về đường đi sau đây chạy Google Maps và hiển thị thông tin chỉ đường lái xe từ Paris, Pháp đến Cherbourg, Pháp và định tuyến qua các điểm tham chiếu sau:

Thành phố, Quốc giaTên Địa điểmMã địa điểm
1. Versailles, Pháp Cung điện Versailles ChIJdUyx15R95kcRj85XS8H8OAU
2. Chartres, Pháp Nhà thờ Chartres ChIJKzGHdEgM5EcR_OBTT3nQoEA
3. Le Mans, Pháp Nhà thờ Thánh Luis of Le Mans ChIJG2LvQNCI4kcRKXNoAsPi1Mc
4. Caen, Pháp Lâu đài Caen ChIJ06tnGbxCCkgRsfNjEQMwUsc

Trong URL mẫu, điểm tham chiếu được xác định theo nhiều cách để bạn có thể so sánh sự khác biệt trong cách hiển thị điểm tham chiếu trên bản đồ thu được.

Ví dụ 1: Điểm tham chiếu được xác định là Thành phố, Quốc gia:

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CChartres%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CCaen%2CFrance

Ví dụ 2: Điểm tham chiếu được xác định là tên địa điểm cụ thể:

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Palace+of+Versailles%7CChartres+Cathedral%7CCathedral+of+Saint+Julian+of+Le+Mans%7CCaen+Castle

Ví dụ 3: Điểm tham chiếu được xác định là Thành phố, Quốc gia, đồng thời cung cấp waypoint_place_ids cho một cơ sở cụ thể tại mỗi điểm tham chiếu:

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CChartres%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CCaen%2CFrance&waypoint_place_ids=ChIJdUyx15R95kcRj85ZX8H8OAU%7CChIJKzGHdEgM5EcR_OBTT3nQoEA%7CChIJG2LvQNCI4kcRKXNoAsPi1Mc%7CChIJ06tnGbxCCkgRsfNjEQMwUsc

Ví dụ 4: Xác định điểm tham chiếu là Thành phố, Quốc gia, nhưng liệt kê các điểm tham chiếu theo thứ tự khác so với các ví dụ trước. Chứng minh rằng bản đồ hiển thị các điểm tham chiếu theo thứ tự được liệt kê trong URL.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CCaen%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CChartres%2CFrance

Ví dụ về bản đồ

Hiển thị bản đồ có basemap (vệ tinh) và layer (phương tiện) được chỉ định.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=37.7992940%2C-122.3976113&zoom=15&basemap=satellite&layer=transit

Ví dụ về Chế độ xem phố

Hiển thị ảnh toàn cảnh của Chế độ xem phố bằng cách sử dụng khóa hình ảnh FIFE làm ID pano. Lưu ý rằng mã nhận dạng pano có tiền tố là F:.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=F:-ud6AZSB-sQg/V0cfCSV3OWI/AAAAAAAAG1U/UQEoc5sXPQEIP7zzD6SWzmKb8Vbug47uQCLIB&heading=22&pitch=-5&fov=55