Tổng quan về API múi giờ

API múi giờ là một dịch vụ chấp nhận yêu cầu HTTP về toạ độ vĩ độ/kinh độ cũng như ngày giờ mong muốn. Phương thức này trả về dữ liệu múi giờ của vị trí, bao gồm cả giá trị chênh lệch cho giờ UTC và giờ mùa hè.

Tại sao nên sử dụng API múi giờ

Với API múi giờ, bạn có thể phát triển các ứng dụng cung cấp ID múi giờ và tên cho ngày và giờ tại các vị trí cụ thể trên bản đồ. Ví dụ: bạn có thể hiển thị dữ liệu múi giờ sau:

 • Tên múi giờ đã bản địa hoá cho các vị trí trên bản đồ từ Nền tảng Google Maps.
 • Chênh lệch múi giờ so với giờ UTC và theo giờ mùa hè.

Dữ liệu múi giờ có thể đặc biệt hữu ích khi bạn muốn trang web hoặc ứng dụng của mình hiển thị dữ liệu dựa trên thời gian có liên quan đến người dùng.

Bạn có thể làm gì với API múi giờ

Khi sử dụng API múi giờ, bạn có thể yêu cầu múi giờ cho các vị trí trên bề mặt trái đất, với độ lệch giờ theo UTC và giờ mùa hè cho mỗi vị trí trong số này.

Cách hoạt động của API múi giờ

API múi giờ chấp nhận yêu cầu HTTPS về toạ độ vĩ độ/kinh độ, ngày và giờ mong muốn dưới dạng dấu thời gian và mã ngôn ngữ (không bắt buộc). Nó trả về dữ liệu ở định dạng được yêu cầu chỉ định. Ví dụ sau đây cho thấy một yêu cầu cho Nevada, Hoa Kỳ, với một đầu ra được yêu cầu ở định dạng JSON.

 https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json
  ?location=39.6034810%2C-119.6822510
  &timestamp=1331161200
  &key=YOUR_API_KEY
 

Tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các tài nguyên có sẵn thông qua API múi giờ cùng với dữ liệu mà API trả về.

Tài nguyên dữ liệu Dữ liệu được trả về Định dạng trả về
Múi giờ

Bạn cung cấp yêu cầu của mình cùng với vị trí và dấu thời gian. Xem các thông số bắt buộc.

 • ID múi giờ.
 • Tên múi giờ, không bắt buộc được bản địa hoá
 • Chênh lệch so với giờ UTC, tính bằng giây
 • Chênh lệch cho DST, tính bằng giây
 • Hãy xem Múi giờ để biết các ví dụ về phản hồi cụ thể.
 • JSON
 • XML

Cách sử dụng API múi giờ

1 Thiết lập Hãy bắt đầu bằng việc Thiết lập dự án Google Cloud của bạn và hoàn thành những hướng dẫn thiết lập tiếp theo.
2 Thử yêu cầu múi giờ Sau khi có khoá API, bạn có thể bắt đầu thử nghiệm API múi giờ ngay trên trình duyệt của mình. Hãy xem Ví dụ về múi giờ trong hướng dẫn về Yêu cầu theo múi giờ và phản hồi để biết thông tin chi tiết.
3 Tìm hiểu kiến thức cơ bản về câu trả lời Khám phá cách sử dụng dữ liệu múi giờ trong ứng dụng hoặc trang web. Hãy xem bài viết Câu trả lời về múi giờ để biết thông tin chi tiết.
5 Tích hợp dữ liệu múi giờ vào ứng dụng! Bạn có thể sử dụng dữ liệu múi giờ để cải thiện ứng dụng và trang web cho người dùng theo nhiều ngôn ngữ dựa trên thời gian.

Thư viện ứng dụng có sẵn

Hãy gọi API này bằng ngôn ngữ mà bạn chọn thông qua một trong những thư viện ứng dụng sau:

Ứng dụng Java, ứng dụng Python, ứng dụng Go và ứng dụng Node.js của Google Maps là các thư viện ứng dụng được cộng đồng hỗ trợ, có nguồn mở theo Giấy phép Apache 2.0. Tải các chương trình này xuống từ GitHub. Tại đây, bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt và mã mẫu.

Các bước tiếp theo