Pollen API

API phấn hoa.

Dịch vụ: Pollen.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện riêng của bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi bạn thực hiện yêu cầu API.

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của một dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối dịch vụ này:

  • https://pollen.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1.backup

Phương thức
lookup GET /v1/forecast:lookup
Trả về thông tin phấn hoa hằng ngày lên đến 5 ngày tại hơn 65 quốc gia, độ phân giải lên đến 1km.

Tài nguyên REST: v1.mapTypes.heatmapTiles

Phương thức
lookupHeatmapTile GET /v1/mapTypes/{mapType}/heatmapTiles/{zoom}/{x}/{y}
Trả về một mảng byte chứa dữ liệu của hình ảnh hình xếp PNG.