REST Resource: forecast

משאב

אין נתונים קבועים המשויכים למשאב הזה.

שיטות

lookup

הפונקציה מחזירה מידע יומי על אבקנים של עד 5 ימים ביותר מ-65 מדינות, ברזולוציה של עד 1 ק"מ.