Tham số URL cho API JavaScript của Maps

Tài liệu này thảo luận về tất cả các thông số mà bạn có thể chỉ định trong chuỗi truy vấn của URL tải tập lệnh khi tải API JavaScript cho Maps. Bạn không nhất thiết phải sử dụng một số thông số nhất định. Theo tiêu chuẩn trong URL, tất cả các tham số đều được phân tách bằng ký tự dấu và (&).

URL mẫu sau đây có phần giữ chỗ cho tất cả tham số có thể có:

https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY
&callback=FUNCTION_NAME
&v=VERSION
&libraries="LIBRARIES"
&language="LANGUAGE"
&region="REGION"
&solution_channel="SOLUTION_IDENTIFIER"
&auth_referrer_policy="AUTH_REFERRER_POLICY"

URL trong thẻ script mẫu sau đây tải API JavaScript của Maps:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap">
</script>

Thông số bắt buộc

Bạn cần có các thông số sau đây khi tải API Maps JavaScript.

  • key: Khoá API của bạn. API JavaScript của Maps sẽ không tải trừ khi bạn chỉ định một khoá API hợp lệ.

  • callback: Tên của một hàm toàn cục được gọi sau khi API Maps JavaScript tải hoàn toàn.

Thông số tùy chọn

Hãy sử dụng các thông số này để yêu cầu phiên bản cụ thể của API Maps JavaScript, tải thêm thư viện, bản địa hoá bản đồ hoặc chỉ định chính sách kiểm tra liên kết giới thiệu HTTP

  • v: Phiên bản của API Maps JavaScript để sử dụng.

  • libraries: Danh sách được phân tách bằng dấu phẩy gồm các thư viện API JavaScript bổ sung để tải.

  • language: Ngôn ngữ cần sử dụng. Điều này ảnh hưởng đến tên của các chế độ điều khiển, thông báo bản quyền, đường lái xe và nhãn kiểm soát, cũng như phản hồi cho các yêu cầu dịch vụ. Hãy xem danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ.

  • region: Mã khu vực cần sử dụng. Điều này sẽ thay đổi hành vi của bản đồ dựa trên một quốc gia hoặc lãnh thổ nhất định.

  • solution_channel: Nền tảng Google Maps cung cấp nhiều loại mã mẫu để giúp bạn thiết lập và sử dụng nhanh chóng. Để theo dõi việc sử dụng mẫu mã phức tạp hơn và cải thiện chất lượng giải pháp, Google sẽ đưa tham số truy vấn solution_channel vào các lệnh gọi API trong mã mẫu của mình.

  • auth_referrer_policy: Khách hàng của Maps JS có thể định cấu hình các quy định hạn chế liên kết giới thiệu HTTP trong Cloud Console để giới hạn những URL được phép sử dụng khoá API cụ thể. Theo mặc định, các hạn chế này có thể được định cấu hình để chỉ cho phép một số đường dẫn sử dụng Khoá API. Nếu bất kỳ URL nào trên cùng một miền hoặc nguồn gốc đều có thể sử dụng Khoá API, bạn có thể đặt auth_referrer_policy=origin để giới hạn lượng dữ liệu được gửi khi cho phép các yêu cầu từ API Maps JavaScript. Tính năng này có trong phiên bản 3.46. Khi thông số này được chỉ định và Hạn chế liên kết giới thiệu HTTP được bật trên Cloud Console, API JavaScript cho Maps sẽ chỉ có thể tải nếu có Hạn chế liên kết giới thiệu HTTP khớp với miền của trang web hiện tại mà không được chỉ định đường dẫn.