Nhóm điểm đánh dấu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Tổng quan

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách sử dụng các cụm điểm đánh dấu để hiển thị một số lượng lớn các điểm đánh dấu trên bản đồ. Bạn có thể sử dụng thư viện @googlemaps/markerclusterer kết hợp với API JavaScript của Maps để kết hợp các điểm đánh dấu khoảng cách gần với nhau thành các cụm, đồng thời đơn giản hoá việc hiển thị các điểm đánh dấu trên bản đồ.

Để biết cách hoạt động của việc phân nhóm điểm đánh dấu, hãy xem bản đồ bên dưới.

Số trên một cụm cho biết số điểm đánh dấu trên cụm đó. Lưu ý rằng khi bạn phóng to vào bất kỳ vị trí nào của cụm, số lượng điểm trên cụm sẽ giảm xuống và bạn bắt đầu thấy các điểm đánh dấu riêng lẻ trên bản đồ. Việc thu nhỏ bản đồ sẽ hợp nhất các điểm đánh dấu lại thành các cụm.

Mẫu bên dưới cho thấy toàn bộ mã bạn cần để tạo bản đồ này.

TypeScript

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map, InfoWindow } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 const { AdvancedMarkerElement, PinElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   zoom: 3,
   center: { lat: -28.024, lng: 140.887 },
   mapId: 'DEMO_MAP_ID',
  }
 );

 const infoWindow = new google.maps.InfoWindow({
  content: "",
  disableAutoPan: true,
 });

 // Create an array of alphabetical characters used to label the markers.
 const labels = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";

 // Add some markers to the map.
 const markers = locations.map((position, i) => {
  const label = labels[i % labels.length];
  const pinGlyph = new google.maps.marker.PinElement({
   glyph: label,
   glyphColor: "white",
  })
  const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
   position,
   content: pinGlyph.element,
  });

  // markers can only be keyboard focusable when they have click listeners
  // open info window when marker is clicked
  marker.addListener("click", () => {
   infoWindow.setContent(position.lat + ", " + position.lng);
   infoWindow.open(map, marker);
  });
  return marker;
 });

 // Add a marker clusterer to manage the markers.
 new MarkerClusterer({ markers, map });
}

const locations = [
 { lat: -31.56391, lng: 147.154312 },
 { lat: -33.718234, lng: 150.363181 },
 { lat: -33.727111, lng: 150.371124 },
 { lat: -33.848588, lng: 151.209834 },
 { lat: -33.851702, lng: 151.216968 },
 { lat: -34.671264, lng: 150.863657 },
 { lat: -35.304724, lng: 148.662905 },
 { lat: -36.817685, lng: 175.699196 },
 { lat: -36.828611, lng: 175.790222 },
 { lat: -37.75, lng: 145.116667 },
 { lat: -37.759859, lng: 145.128708 },
 { lat: -37.765015, lng: 145.133858 },
 { lat: -37.770104, lng: 145.143299 },
 { lat: -37.7737, lng: 145.145187 },
 { lat: -37.774785, lng: 145.137978 },
 { lat: -37.819616, lng: 144.968119 },
 { lat: -38.330766, lng: 144.695692 },
 { lat: -39.927193, lng: 175.053218 },
 { lat: -41.330162, lng: 174.865694 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.439506 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.501315 },
 { lat: -42.735258, lng: 147.438 },
 { lat: -43.999792, lng: 170.463352 },
];

initMap();

JavaScript

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map, InfoWindow } = await google.maps.importLibrary("maps");
 const { AdvancedMarkerElement, PinElement } = await google.maps.importLibrary(
  "marker",
 );
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 3,
  center: { lat: -28.024, lng: 140.887 },
  mapId: "DEMO_MAP_ID",
 });
 const infoWindow = new google.maps.InfoWindow({
  content: "",
  disableAutoPan: true,
 });
 // Create an array of alphabetical characters used to label the markers.
 const labels = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
 // Add some markers to the map.
 const markers = locations.map((position, i) => {
  const label = labels[i % labels.length];
  const pinGlyph = new google.maps.marker.PinElement({
   glyph: label,
   glyphColor: "white",
  });
  const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
   position,
   content: pinGlyph.element,
  });

  // markers can only be keyboard focusable when they have click listeners
  // open info window when marker is clicked
  marker.addListener("click", () => {
   infoWindow.setContent(position.lat + ", " + position.lng);
   infoWindow.open(map, marker);
  });
  return marker;
 });

 // Add a marker clusterer to manage the markers.
 new MarkerClusterer({ markers, map });
}

const locations = [
 { lat: -31.56391, lng: 147.154312 },
 { lat: -33.718234, lng: 150.363181 },
 { lat: -33.727111, lng: 150.371124 },
 { lat: -33.848588, lng: 151.209834 },
 { lat: -33.851702, lng: 151.216968 },
 { lat: -34.671264, lng: 150.863657 },
 { lat: -35.304724, lng: 148.662905 },
 { lat: -36.817685, lng: 175.699196 },
 { lat: -36.828611, lng: 175.790222 },
 { lat: -37.75, lng: 145.116667 },
 { lat: -37.759859, lng: 145.128708 },
 { lat: -37.765015, lng: 145.133858 },
 { lat: -37.770104, lng: 145.143299 },
 { lat: -37.7737, lng: 145.145187 },
 { lat: -37.774785, lng: 145.137978 },
 { lat: -37.819616, lng: 144.968119 },
 { lat: -38.330766, lng: 144.695692 },
 { lat: -39.927193, lng: 175.053218 },
 { lat: -41.330162, lng: 174.865694 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.439506 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.501315 },
 { lat: -42.735258, lng: 147.438 },
 { lat: -43.999792, lng: 170.463352 },
];

initMap();

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Marker Clustering</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "weekly"});</script>
 </body>
</html>

Thử mẫu

Để minh hoạ một cách đơn giản, hướng dẫn này sẽ thêm một tập hợp điểm đánh dấu vào bản đồ bằng cách sử dụng mảng locations. Bạn có thể sử dụng các nguồn khác để lấy điểm đánh dấu cho bản đồ của mình. Để biết thêm thông tin, hãy đọc hướng dẫn tạo điểm đánh dấu.

Thêm một cụm điểm đánh dấu

Làm theo các bước bên dưới để thêm một phân cụm điểm đánh dấu:

 1. Thêm thư viện phân cụm điểm đánh dấu vào trang hoặc ứng dụng của bạn. Thư viện này có trên Ví dụ: @googlemaps/markerclusterer và trong kho lưu trữ trên GitHub.

  Nhóm giải quyết vấn đề

  Cài đặt phiên bản mới nhất của thư viện @googlemaps/markerClusterer bằng cách sử dụng SSID.

  npm install @googlemaps/markerclusterer

  CDN (mạng phân phối nội dung)

  Tập lệnh bên dưới sẽ tải phiên bản 1.x.x mới nhất của thư viện từ unpkg.com CDN.

  <script src="https://unpkg.com/@googlemaps/markerclusterer/dist/index.min.js"></script>
 2. Thêm một cụm điểm đánh dấu trong ứng dụng của bạn.

  Mã bên dưới sẽ thêm một phân cụm điểm đánh dấu vào bản đồ.

  Nhóm giải quyết vấn đề

  import { MarkerClusterer } from "@googlemaps/markerclusterer";
  
  const markerCluster = new MarkerClusterer({ markers, map });

  CDN (mạng phân phối nội dung)

  Khi được truy cập bằng CDN, thư viện này sẽ có trong markerClusterer toàn cầu.

  const markerCluster = new markerClusterer.MarkerClusterer({ markers, map });

  Mẫu này sẽ truyền mảng markers đến MarkerClusterer.

 3. Tuỳ chỉnh công cụ phân cụm điểm đánh dấu.

Tìm hiểu thêm

Bạn có thể xem các ví dụ phức tạp hơn về việc phân cụm điểm đánh dấu trong kho lưu trữ trên GitHub và đọc tài liệu tham khảo về thư viện.