Tổng quan về API vị trí địa lý

API vị trí địa lý là một dịch vụ chấp nhận yêu cầu HTTPS với tháp phát sóng và điểm truy cập Wi-Fi mà ứng dụng trên thiết bị di động có thể phát hiện. Phương thức này trả về toạ độ vĩ độ/kinh độ và bán kính cho biết độ chính xác của kết quả đối với từng giá trị đầu vào hợp lệ.

Lý do nên sử dụng API vị trí địa lý

Sử dụng API vị trí địa lý để định vị thiết bị di động không cung cấp tính năng định vị vị trí gốc.

Những việc bạn có thể làm với API vị trí địa lý

Với API vị trí địa lý, bạn có thể sử dụng dữ liệu không gian địa lý từ các tháp phát sóng và nút Wi-Fi để lấy vị trí của thiết bị không có định vị vị trí gốc hoặc GPS.

Cách hoạt động của API vị trí địa lý

API Định vị vị trí sử dụng các trường dữ liệu thiết bị di động, dữ liệu tháp phát sóng và dữ liệu mảng điểm truy cập Wi-Fi để trả về toạ độ vĩ độ/kinh độ và bán kính chính xác. Phương thức này chấp nhận yêu cầu POST qua HTTPS đến điểm cuối cùng với nội dung yêu cầu có cấu trúc JSON. Ví dụ sau đây cho thấy URL yêu cầu và nội dung yêu cầu mẫu:

curl -X POST "https://www.googleapis.com/geolocation/v1/geolocate?key=YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d \
'{ "homeMobileCountryCode":310,
   "homeMobileNetworkCode":410,
   "radioType":"gsm",
   "carrier":"Vodafone",
   "considerIp":true
}'
API có thể trả về dữ liệu cho một số trường dữ liệu di động phổ biến như được chỉ ra bên dưới.

Tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các trường trong nội dung yêu cầu của lệnh gọi điểm cuối vị trí địa lý, cùng với loại dữ liệu được cung cấp từ các truy vấn đó.

Tài nguyên dữ liệu Dữ liệu được trả về Định dạng của yêu cầu trả lại hàng
Các trường dữ liệu thiết bị di động, chẳng hạn như nhà mạng, thiết bị và thông tin mạng. Vĩ độ/kinh độ và bán kính độ chính xác JSON
Dữ liệu tháp di động, chẳng hạn như mã vùng vị trí và mã di động quốc gia.
Dữ liệu về điểm truy cập Wi-Fi, chẳng hạn như địa chỉ MAC và cường độ tín hiệu.

Cách sử dụng API vị trí địa lý

1 Thiết lập Hãy bắt đầu từ việc Thiết lập dự án Google Cloud rồi hoàn tất phần hướng dẫn thiết lập sau đó.
2 Thử yêu cầu cung cấp thông tin vị trí địa lý Sau khi có khoá API, bạn có thể bắt đầu thử nghiệm API vị trí địa lý bằng cURL hoặc Postman. Hãy xem phần Yêu cầu mẫu trong hướng dẫn Yêu cầu về vị trí địa lý và phản hồi để biết thêm chi tiết.
3 Lấy mã nhận dạng điện thoại di động từ các tháp phát thanh khác nhau Xem bài viết Tính toán mã nhận dạng điện thoại di độngTính toán newRadioCellID để có quyền truy cập tương ứng vào các tháp cũ và mới.
4 Tìm hiểu thông tin cơ bản về câu trả lời Khám phá các phản hồi về dữ liệu vị trí địa lý để chuẩn bị sử dụng dữ liệu độ cao cho ứng dụng của bạn. Xem bài viết Phản hồi về vị trí địa lý để biết thông tin chi tiết.

Thư viện ứng dụng có sẵn

Hãy gọi API này bằng ngôn ngữ bạn chọn thông qua một trong các thư viện ứng dụng sau:

Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng khách Go và Ứng dụng Node.js cho Dịch vụ Google Maps là các thư viện ứng dụng được cộng đồng hỗ trợ, có nguồn mở theo Giấy phép Apache 2.0. Hãy tải các dự án này xuống từ GitHub. Tại đây, bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt và mã mẫu.

Các bước tiếp theo