Tổng quan về API nhúng Maps

Đặt bản đồ tương tác hoặc ảnh toàn cảnh của Chế độ xem phố trên trang web của bạn bằng API nhúng Maps. Sử dụng một yêu cầu HTTP đơn giản; không cần JavaScript.

Bạn có thể đặt URL của API Nhúng của Maps làm thuộc tính src của iframe. Khi định cấu hình một tài sản src, tham số q bắt buộc có thể hỗ trợ tên địa điểm, địa chỉ, mã bổ sung hoặc Mã địa điểm được thoát URL:

<iframe
  width="600"
  height="450"
  style="border:0"
  loading="lazy"
  allowfullscreen
  referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
  src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=API_KEY
    &q=Space+Needle,Seattle+WA">
</iframe>

Bắt đầu