Tổng quan về API nhúng Maps

Đặt một bản đồ tương tác hoặc ảnh toàn cảnh Chế độ xem đường phố trên trang web của bạn bằng Maps Embedding API. Sử dụng yêu cầu HTTP đơn giản; không cần JavaScript.

Bạn có thể đặt URL của API Nhúng Maps làm thuộc tính src của iframe. Khi bạn định cấu hình một tài sản src, tham số q bắt buộc có thể hỗ trợ tên địa điểm, địa chỉ, mã cộng hoặc mã địa điểm được thoát khỏi URL:

<iframe
  width="600"
  height="450"
  style="border:0"
  loading="lazy"
  allowfullscreen
  referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
  src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=API_KEY
    &q=Space+Needle,Seattle+WA">
</iframe>

Bắt đầu