Tổng quan về API nhúng Maps

Đặt bản đồ tương tác hoặc ảnh toàn cảnh Chế độ xem đường phố trên trang web của bạn bằng API Nhúng của Maps. Sử dụng yêu cầu HTTP đơn giản, không cần JavaScript.

Bạn có thể đặt URL của API nhúng Maps làm thuộc tính src của iframe. Khi định cấu hình một thuộc tính src, tham số q bắt buộc có thể hỗ trợ tên địa điểm, địa chỉ, mã cộng với mã địa điểm thoát khỏi URL hoặc Mã địa điểm:

<iframe
  width="600"
  height="450"
  style="border:0"
  loading="lazy"
  allowfullscreen
  referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
  src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=API_KEY
    &q=Space+Needle,Seattle+WA">
</iframe>

Bắt đầu