Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng API Ma trận khoảng cách.
Tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Nhận khoảng cách và thời gian di chuyển cho ma trận điểm xuất phát và điểm đến.
Sử dụng thư viện ứng dụng Java, Python, Go hoặc Node.js để xử lý các dịch vụ của Google Maps trên máy chủ của bạn.
Nhận thông số kỹ thuật OpenAPI cho API ma trận khoảng cách, cũng có sẵn dưới dạng bộ sưu tập Postman.

Tính năng

Tìm hiểu các tính năng chính của API ma trận khoảng cách.
Tạo yêu cầu ma trận khoảng cách để tính thời gian di chuyển dựa trên tình trạng giao thông hiện tại.
Chỉ định xem một tuyến đường được tính toán có nên đi qua một phía cụ thể của đường hay không.

Ứng dụng mẫu

Chạy mã mẫu trực tiếp trên máy cục bộ và sân chơi mã yêu thích bằng API JavaScript của Maps.
Sử dụng đối tượng DistanceMatrixService để tìm nạp khoảng cách giữa một nhóm vị trí.

Trợ giúp

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.