Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng Distance Matrix API (API Ma trận khoảng cách).
Tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Xem quãng đường đi và thời lượng hành trình cho ma trận điểm xuất phát và điểm đến.
Sử dụng thư viện ứng dụng Java, Python, Go hoặc Node.js để làm việc với Dịch vụ Google Maps trên máy chủ của bạn.
Lấy thông số kỹ thuật OpenAPI cho API Ma trận khoảng cách, cũng có sẵn dưới dạng bộ sưu tập Postman.

Tính năng

Tìm hiểu về các tính năng cốt lõi của API Ma trận khoảng cách.
Tạo yêu cầu ma trận khoảng cách để tính toán thời gian di chuyển dựa trên điều kiện giao thông hiện tại.
Chỉ định xem tuyến đường được tính toán có phải đi qua một phía cụ thể của đường hay không.

Ứng dụng mẫu

Chạy các mẫu mã trực tiếp trên máy cục bộ và các sân chơi mã yêu thích của bạn bằng API JavaScript của Maps.
Sử dụng đối tượng DistanceMatrixService để tìm nạp khoảng cách giữa một nhóm vị trí.

Trợ giúp và hỗ trợ

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.