Tổng quan về API ma trận khoảng cách

API ma trận khoảng cách là một dịch vụ chấp nhận yêu cầu HTTPS chứa các nguồn gốc và đích đến của một phương thức truyền tải nhất định. Đối với mỗi tổ hợp điểm gốc và điểm đến, hàm này sẽ trả về quãng đường và thời lượng di chuyển.

Tại sao nên sử dụng Distance Matrix API (API Ma trận khoảng cách)

Bạn có thể sử dụng Distance Matrix API (API Ma trận khoảng cách) để xác định tuyến đường đi lại hiệu quả nhất giữa nhiều điểm gốc và điểm đến có thể có. Ví dụ: nhân viên nào gửi đến trang web việc làm hoặc từ kho hàng nào để gửi gói.

Bạn có thể làm gì với Distance Matrix API (API Ma trận khoảng cách)

Với API ma trận khoảng cách, bạn có thể cung cấp quãng đường và thời gian đi lại cho một ma trận điểm gốc và điểm đến. Bạn có thể chỉ định một số lựa chọn, bao gồm cả phương thức di chuyển, chẳng hạn như lái xe, đi xe đạp, phương tiện công cộng hoặc đi bộ, cũng như các chế độ phương tiện công cộng, chẳng hạn như xe buýt, tàu điện ngầm, tàu hoả, xe điện hoặc đường sắt.

API ma trận khoảng cách cung cấp thông tin dựa trên tuyến đường đề xuất giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Bạn có thể yêu cầu các loại dữ liệu khoảng cách sau:

 • Quãng đường cho phương tiện đã chọn
 • Khoảng cách tính bằng kilômét hoặc dặm
 • Thời gian di chuyển ước tính khi giao thông

bản đồ hiển thị điểm khởi hành và điểm đến trên bản đồ và trong phản hồi của API

Cách thức hoạt động của Distance Matrix API (API Ma trận khoảng cách)

API ma trận khoảng cách sử dụng số lượng điểm gốc (điểm xuất phát) và điểm đến bất kỳ, đồng thời trả về khoảng cách và thời gian di chuyển giữa mỗi điểm gốc và tất cả điểm đến được yêu cầu, bắt đầu với điểm gốc đầu tiên trong yêu cầu và chuyển sang điểm gốc tiếp theo.

Ví dụ: nếu yêu cầu của bạn chỉ định A và B là điểm xuất phát, và C và D là điểm đến, thì yêu cầu sẽ trả về khoảng cách và thời gian di chuyển theo thứ tự sau:

 • A đến C
 • A đến D
 • B đến C
 • B đến D

Ví dụ sau đây cho thấy một yêu cầu cho hai nguồn gốc: Washington, DC và Boston, có một điểm đến duy nhất là Thành phố New York, NY, ở định dạng JSON:

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json
 ?destinations=New%20York%20City%2C%20NY
 &origins=Washington%2C%20DC%7CBoston
 &units=imperial
 &key=YOUR_API_KEY

Tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các tài nguyên có sẵn thông qua API Ma trận khoảng cách cùng với dữ liệu mà API này trả về.

Tài nguyên dữ liệu Dữ liệu được trả về Định dạng trả về
Ma trận khoảng cách

Cung cấp điểm bắt đầu và điểm đến dưới dạng mã địa điểm, địa chỉ hoặc toạ độ vĩ độ/kinh độ.

 • Khoảng cách và thời gian di chuyển giữa mỗi điểm khởi hành và mỗi điểm đến
 • Thời gian tham gia giao thông nếu bạn đã chỉ định chế độ lái xe và thời gian khởi hành
 • JSON
 • XML

Cách sử dụng Distance Matrix API (API Ma trận khoảng cách)

1 Thiết lập. Hãy bắt đầu từ bước Thiết lập dự án Google Cloud và hoàn thành các hướng dẫn thiết lập sau đó.
2 Thử yêu cầu ma trận khoảng cách Sau khi có khoá API, bạn có thể bắt đầu kiểm thử Distance Matrix API ngay trên trình duyệt. Xem phần Yêu cầu mẫu trong hướng dẫn Bắt đầu để tham khảo ví dụ.
3 Soạn một yêu cầu phức tạp hơn Thử một yêu cầu cung cấp nhiều điểm gốc và điểm đến. Tìm hiểu về các tham số không bắt buộc để ràng buộc các phép tính, chẳng hạn như thời gian khởi hành được chỉ định hoặc các quy định hạn chế về tuyến đường. Xem phần Tham số không bắt buộc trong hướng dẫn Yêu cầu và phản hồi ma trận khoảng cách.
4 Tìm hiểu thông tin cơ bản về cách phản hồi Khám phá các phản hồi cho dữ liệu để chuẩn bị sử dụng dữ liệu ma trận khoảng cách cho ứng dụng của bạn. Xem bài viết Phản hồi ma trận khoảng cách để biết thông tin chi tiết.
5 Kết hợp dữ liệu ma trận khoảng cách vào ứng dụng của riêng bạn! Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để tính khoảng cách và thời gian di chuyển.

Thư viện ứng dụng có sẵn

Hãy gọi API này bằng ngôn ngữ bạn chọn thông qua một trong các thư viện ứng dụng sau:

Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng khách Go và Ứng dụng Node.js cho Dịch vụ Google Maps là các thư viện ứng dụng được cộng đồng hỗ trợ, có nguồn mở theo Giấy phép Apache 2.0. Tải các tệp này xuống từ GitHub, tại đây bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt và mã mẫu.

Các bước tiếp theo