รูปหลายเหลี่ยมและรูปหลายเหลี่ยมเพื่อแสดงเส้นทางและพื้นที่

บทแนะนำนี้จะแสดงวิธีเพิ่มแผนที่ Google ลงในแอป Android และใช้เส้นประกอบและรูปหลายเหลี่ยมเพื่อแสดงเส้นทางและพื้นที่บนแผนที่

ทำตามบทแนะนำเพื่อสร้างแอป Android โดยใช้ Maps SDK สำหรับ Android สภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่แนะนำคือ Android Studio

รับโค้ด

โคลนหรือดาวน์โหลดที่เก็บตัวอย่าง Google Maps สำหรับ Android API v2 จาก GitHub

ดูกิจกรรมในเวอร์ชัน Java

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.polygons;

import android.os.Bundle;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory;
import com.google.android.gms.maps.model.CustomCap;
import com.google.android.gms.maps.model.Dash;
import com.google.android.gms.maps.model.Dot;
import com.google.android.gms.maps.model.Gap;
import com.google.android.gms.maps.model.JointType;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.PatternItem;
import com.google.android.gms.maps.model.Polygon;
import com.google.android.gms.maps.model.PolygonOptions;
import com.google.android.gms.maps.model.Polyline;
import com.google.android.gms.maps.model.PolylineOptions;
import com.google.android.gms.maps.model.RoundCap;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;


/**
 * An activity that displays a Google map with polylines to represent paths or routes,
 * and polygons to represent areas.
 */
public class PolyActivity extends AppCompatActivity
    implements
        OnMapReadyCallback,
        GoogleMap.OnPolylineClickListener,
        GoogleMap.OnPolygonClickListener {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);

    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  /**
   * Manipulates the map when it's available.
   * The API invokes this callback when the map is ready to be used.
   * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera.
   * In this tutorial, we add polylines and polygons to represent routes and areas on the map.
   */
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {

    // Add polylines to the map.
    // Polylines are useful to show a route or some other connection between points.
    Polyline polyline1 = googleMap.addPolyline(new PolylineOptions()
        .clickable(true)
        .add(
            new LatLng(-35.016, 143.321),
            new LatLng(-34.747, 145.592),
            new LatLng(-34.364, 147.891),
            new LatLng(-33.501, 150.217),
            new LatLng(-32.306, 149.248),
            new LatLng(-32.491, 147.309)));
    // Store a data object with the polyline, used here to indicate an arbitrary type.
    polyline1.setTag("A");
    // Style the polyline.
    stylePolyline(polyline1);

    Polyline polyline2 = googleMap.addPolyline(new PolylineOptions()
        .clickable(true)
        .add(
            new LatLng(-29.501, 119.700),
            new LatLng(-27.456, 119.672),
            new LatLng(-25.971, 124.187),
            new LatLng(-28.081, 126.555),
            new LatLng(-28.848, 124.229),
            new LatLng(-28.215, 123.938)));
    polyline2.setTag("B");
    stylePolyline(polyline2);

    // Add polygons to indicate areas on the map.
    Polygon polygon1 = googleMap.addPolygon(new PolygonOptions()
        .clickable(true)
        .add(
            new LatLng(-27.457, 153.040),
            new LatLng(-33.852, 151.211),
            new LatLng(-37.813, 144.962),
            new LatLng(-34.928, 138.599)));
    // Store a data object with the polygon, used here to indicate an arbitrary type.
    polygon1.setTag("alpha");
    // Style the polygon.
    stylePolygon(polygon1);

    Polygon polygon2 = googleMap.addPolygon(new PolygonOptions()
        .clickable(true)
        .add(
            new LatLng(-31.673, 128.892),
            new LatLng(-31.952, 115.857),
            new LatLng(-17.785, 122.258),
            new LatLng(-12.4258, 130.7932)));
    polygon2.setTag("beta");
    stylePolygon(polygon2);

    // Position the map's camera near Alice Springs in the center of Australia,
    // and set the zoom factor so most of Australia shows on the screen.
    googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(new LatLng(-23.684, 133.903), 4));

    // Set listeners for click events.
    googleMap.setOnPolylineClickListener(this);
    googleMap.setOnPolygonClickListener(this);
  }

  private static final int COLOR_BLACK_ARGB = 0xff000000;
  private static final int POLYLINE_STROKE_WIDTH_PX = 12;

  /**
   * Styles the polyline, based on type.
   * @param polyline The polyline object that needs styling.
   */
  private void stylePolyline(Polyline polyline) {
    String type = "";
    // Get the data object stored with the polyline.
    if (polyline.getTag() != null) {
      type = polyline.getTag().toString();
    }

    switch (type) {
      // If no type is given, allow the API to use the default.
      case "A":
        // Use a custom bitmap as the cap at the start of the line.
        polyline.setStartCap(
            new CustomCap(
                BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.ic_arrow), 10));
        break;
      case "B":
        // Use a round cap at the start of the line.
        polyline.setStartCap(new RoundCap());
        break;
    }

    polyline.setEndCap(new RoundCap());
    polyline.setWidth(POLYLINE_STROKE_WIDTH_PX);
    polyline.setColor(COLOR_BLACK_ARGB);
    polyline.setJointType(JointType.ROUND);
  }

  private static final int PATTERN_GAP_LENGTH_PX = 20;
  private static final PatternItem DOT = new Dot();
  private static final PatternItem GAP = new Gap(PATTERN_GAP_LENGTH_PX);

  // Create a stroke pattern of a gap followed by a dot.
  private static final List<PatternItem> PATTERN_POLYLINE_DOTTED = Arrays.asList(GAP, DOT);

  /**
   * Listens for clicks on a polyline.
   * @param polyline The polyline object that the user has clicked.
   */
  @Override
  public void onPolylineClick(Polyline polyline) {
    // Flip from solid stroke to dotted stroke pattern.
    if ((polyline.getPattern() == null) || (!polyline.getPattern().contains(DOT))) {
      polyline.setPattern(PATTERN_POLYLINE_DOTTED);
    } else {
      // The default pattern is a solid stroke.
      polyline.setPattern(null);
    }

    Toast.makeText(this, "Route type " + polyline.getTag().toString(),
        Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  /**
   * Listens for clicks on a polygon.
   * @param polygon The polygon object that the user has clicked.
   */
  @Override
  public void onPolygonClick(Polygon polygon) {
    // Flip the values of the red, green, and blue components of the polygon's color.
    int color = polygon.getStrokeColor() ^ 0x00ffffff;
    polygon.setStrokeColor(color);
    color = polygon.getFillColor() ^ 0x00ffffff;
    polygon.setFillColor(color);

    Toast.makeText(this, "Area type " + polygon.getTag().toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  private static final int COLOR_WHITE_ARGB = 0xffffffff;
  private static final int COLOR_DARK_GREEN_ARGB = 0xff388E3C;
  private static final int COLOR_LIGHT_GREEN_ARGB = 0xff81C784;
  private static final int COLOR_DARK_ORANGE_ARGB = 0xffF57F17;
  private static final int COLOR_LIGHT_ORANGE_ARGB = 0xffF9A825;

  private static final int POLYGON_STROKE_WIDTH_PX = 8;
  private static final int PATTERN_DASH_LENGTH_PX = 20;
  private static final PatternItem DASH = new Dash(PATTERN_DASH_LENGTH_PX);

  // Create a stroke pattern of a gap followed by a dash.
  private static final List<PatternItem> PATTERN_POLYGON_ALPHA = Arrays.asList(GAP, DASH);

  // Create a stroke pattern of a dot followed by a gap, a dash, and another gap.
  private static final List<PatternItem> PATTERN_POLYGON_BETA =
    Arrays.asList(DOT, GAP, DASH, GAP);

  /**
   * Styles the polygon, based on type.
   * @param polygon The polygon object that needs styling.
   */
  private void stylePolygon(Polygon polygon) {
    String type = "";
    // Get the data object stored with the polygon.
    if (polygon.getTag() != null) {
      type = polygon.getTag().toString();
    }

    List<PatternItem> pattern = null;
    int strokeColor = COLOR_BLACK_ARGB;
    int fillColor = COLOR_WHITE_ARGB;

    switch (type) {
      // If no type is given, allow the API to use the default.
      case "alpha":
        // Apply a stroke pattern to render a dashed line, and define colors.
        pattern = PATTERN_POLYGON_ALPHA;
        strokeColor = COLOR_DARK_GREEN_ARGB;
        fillColor = COLOR_LIGHT_GREEN_ARGB;
        break;
      case "beta":
        // Apply a stroke pattern to render a line of dots and dashes, and define colors.
        pattern = PATTERN_POLYGON_BETA;
        strokeColor = COLOR_DARK_ORANGE_ARGB;
        fillColor = COLOR_LIGHT_ORANGE_ARGB;
        break;
    }

    polygon.setStrokePattern(pattern);
    polygon.setStrokeWidth(POLYGON_STROKE_WIDTH_PX);
    polygon.setStrokeColor(strokeColor);
    polygon.setFillColor(fillColor);
  }
}

  

ดูกิจกรรมในเวอร์ชัน Kotlin

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
package com.example.polygons

import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnPolygonClickListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnPolylineClickListener
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory
import com.google.android.gms.maps.model.CustomCap
import com.google.android.gms.maps.model.Dash
import com.google.android.gms.maps.model.Dot
import com.google.android.gms.maps.model.Gap
import com.google.android.gms.maps.model.JointType
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng
import com.google.android.gms.maps.model.PatternItem
import com.google.android.gms.maps.model.Polygon
import com.google.android.gms.maps.model.PolygonOptions
import com.google.android.gms.maps.model.Polyline
import com.google.android.gms.maps.model.PolylineOptions
import com.google.android.gms.maps.model.RoundCap

/**
 * An activity that displays a Google map with polylines to represent paths or routes,
 * and polygons to represent areas.
 */
class PolyActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback, OnPolylineClickListener, OnPolygonClickListener {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)

    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)

    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    val mapFragment = supportFragmentManager
      .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  /**
   * Manipulates the map when it's available.
   * The API invokes this callback when the map is ready to be used.
   * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera.
   * In this tutorial, we add polylines and polygons to represent routes and areas on the map.
   */
  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {

    // Add polylines to the map.
    // Polylines are useful to show a route or some other connection between points.
    val polyline1 = googleMap.addPolyline(PolylineOptions()
      .clickable(true)
      .add(
        LatLng(-35.016, 143.321),
        LatLng(-34.747, 145.592),
        LatLng(-34.364, 147.891),
        LatLng(-33.501, 150.217),
        LatLng(-32.306, 149.248),
        LatLng(-32.491, 147.309)))
    // Store a data object with the polyline, used here to indicate an arbitrary type.
    polyline1.tag = "A"
    // Style the polyline.
    stylePolyline(polyline1)

    val polyline2 = googleMap.addPolyline(PolylineOptions()
      .clickable(true)
      .add(
        LatLng(-29.501, 119.700),
        LatLng(-27.456, 119.672),
        LatLng(-25.971, 124.187),
        LatLng(-28.081, 126.555),
        LatLng(-28.848, 124.229),
        LatLng(-28.215, 123.938)))
    polyline2.tag = "B"
    stylePolyline(polyline2)

    // Add polygons to indicate areas on the map.
    val polygon1 = googleMap.addPolygon(PolygonOptions()
      .clickable(true)
      .add(
        LatLng(-27.457, 153.040),
        LatLng(-33.852, 151.211),
        LatLng(-37.813, 144.962),
        LatLng(-34.928, 138.599)))
    // Store a data object with the polygon, used here to indicate an arbitrary type.
    polygon1.tag = "alpha"
    // Style the polygon.
    stylePolygon(polygon1)

    val polygon2 = googleMap.addPolygon(PolygonOptions()
      .clickable(true)
      .add(
        LatLng(-31.673, 128.892),
        LatLng(-31.952, 115.857),
        LatLng(-17.785, 122.258),
        LatLng(-12.4258, 130.7932)))
    polygon2.tag = "beta"
    stylePolygon(polygon2)

    // Position the map's camera near Alice Springs in the center of Australia,
    // and set the zoom factor so most of Australia shows on the screen.
    googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(LatLng(-23.684, 133.903), 4f))

    // Set listeners for click events.
    googleMap.setOnPolylineClickListener(this)
    googleMap.setOnPolygonClickListener(this)
  }

  private val COLOR_BLACK_ARGB = -0x1000000
  private val POLYLINE_STROKE_WIDTH_PX = 12

  /**
   * Styles the polyline, based on type.
   * @param polyline The polyline object that needs styling.
   */
  private fun stylePolyline(polyline: Polyline) {
    // Get the data object stored with the polyline.
    val type = polyline.tag?.toString() ?: ""
    when (type) {
      "A" -> {
        // Use a custom bitmap as the cap at the start of the line.
        polyline.startCap = CustomCap(
          BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.ic_arrow), 10f)
      }
      "B" -> {
        // Use a round cap at the start of the line.
        polyline.startCap = RoundCap()
      }
    }
    polyline.endCap = RoundCap()
    polyline.width = POLYLINE_STROKE_WIDTH_PX.toFloat()
    polyline.color = COLOR_BLACK_ARGB
    polyline.jointType = JointType.ROUND
  }

  private val PATTERN_GAP_LENGTH_PX = 20
  private val DOT: PatternItem = Dot()
  private val GAP: PatternItem = Gap(PATTERN_GAP_LENGTH_PX.toFloat())

  // Create a stroke pattern of a gap followed by a dot.
  private val PATTERN_POLYLINE_DOTTED = listOf(GAP, DOT)

  /**
   * Listens for clicks on a polyline.
   * @param polyline The polyline object that the user has clicked.
   */
  override fun onPolylineClick(polyline: Polyline) {
    // Flip from solid stroke to dotted stroke pattern.
    if (polyline.pattern == null || !polyline.pattern!!.contains(DOT)) {
      polyline.pattern = PATTERN_POLYLINE_DOTTED
    } else {
      // The default pattern is a solid stroke.
      polyline.pattern = null
    }
    Toast.makeText(this, "Route type " + polyline.tag.toString(),
      Toast.LENGTH_SHORT).show()
  }

  /**
   * Listens for clicks on a polygon.
   * @param polygon The polygon object that the user has clicked.
   */
  override fun onPolygonClick(polygon: Polygon) {
    // Flip the values of the red, green, and blue components of the polygon's color.
    var color = polygon.strokeColor xor 0x00ffffff
    polygon.strokeColor = color
    color = polygon.fillColor xor 0x00ffffff
    polygon.fillColor = color
    Toast.makeText(this, "Area type ${polygon.tag?.toString()}", Toast.LENGTH_SHORT).show()
  }

  private val COLOR_WHITE_ARGB = -0x1
  private val COLOR_DARK_GREEN_ARGB = -0xc771c4
  private val COLOR_LIGHT_GREEN_ARGB = -0x7e387c
  private val COLOR_DARK_ORANGE_ARGB = -0xa80e9
  private val COLOR_LIGHT_ORANGE_ARGB = -0x657db
  private val POLYGON_STROKE_WIDTH_PX = 8
  private val PATTERN_DASH_LENGTH_PX = 20

  private val DASH: PatternItem = Dash(PATTERN_DASH_LENGTH_PX.toFloat())

  // Create a stroke pattern of a gap followed by a dash.
  private val PATTERN_POLYGON_ALPHA = listOf(GAP, DASH)

  // Create a stroke pattern of a dot followed by a gap, a dash, and another gap.
  private val PATTERN_POLYGON_BETA = listOf(DOT, GAP, DASH, GAP)

  /**
   * Styles the polygon, based on type.
   * @param polygon The polygon object that needs styling.
   */
  private fun stylePolygon(polygon: Polygon) {
    // Get the data object stored with the polygon.
    val type = polygon.tag?.toString() ?: ""
    var pattern: List<PatternItem>? = null
    var strokeColor = COLOR_BLACK_ARGB
    var fillColor = COLOR_WHITE_ARGB
    when (type) {
      "alpha" -> {
        // Apply a stroke pattern to render a dashed line, and define colors.
        pattern = PATTERN_POLYGON_ALPHA
        strokeColor = COLOR_DARK_GREEN_ARGB
        fillColor = COLOR_LIGHT_GREEN_ARGB
      }
      "beta" -> {
        // Apply a stroke pattern to render a line of dots and dashes, and define colors.
        pattern = PATTERN_POLYGON_BETA
        strokeColor = COLOR_DARK_ORANGE_ARGB
        fillColor = COLOR_LIGHT_ORANGE_ARGB
      }
    }
    polygon.strokePattern = pattern
    polygon.strokeWidth = POLYGON_STROKE_WIDTH_PX.toFloat()
    polygon.strokeColor = strokeColor
    polygon.fillColor = fillColor
  }
}

  

ตั้งค่าโปรเจ็กต์การพัฒนา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างโปรเจ็กต์บทแนะนำใน Android Studio

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Android Studio
 2. เพิ่มแพ็กเกจบริการ Google Play ลงใน Android Studio
 3. โคลนหรือดาวน์โหลดที่เก็บตัวอย่าง Google Maps สำหรับ Android API v2 หากตอนที่คุณเริ่มอ่านบทแนะนำนี้คุณไม่ได้ทำ
 4. นำเข้าโปรเจ็กต์บทแนะนำ:

  • ใน Android Studio ให้เลือกไฟล์ > ใหม่ > นำเข้าโปรเจ็กต์
  • ไปที่ตำแหน่งที่คุณบันทึกที่เก็บตัวอย่าง Google Maps Android API v2 หลังจากดาวน์โหลดแล้ว
  • ค้นหาโปรเจ็กต์ Polygons ที่ตำแหน่งนี้
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/java/Polygons (Java) หรือ
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/kotlin/Polygons (Kotlin)
  • เลือกไดเรกทอรีโปรเจ็กต์ แล้วคลิกเปิด Android Studio จะสร้างโปรเจ็กต์ โดยใช้เครื่องมือสร้าง Gradle

เปิดใช้ API ที่จำเป็นและรับคีย์ API

เพื่อให้บทแนะนำนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่เปิดใช้ API ที่จำเป็นและคีย์ API ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ Maps SDK สำหรับ Android โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อต่อไปนี้

เพิ่มคีย์ API ลงในแอป

 1. เปิดไฟล์ local.properties ของโปรเจ็กต์
 2. เพิ่มสตริงต่อไปนี้แล้วแทนที่ YOUR_API_KEY ด้วยค่าของคีย์ API

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
  

  เมื่อคุณสร้างแอป ปลั๊กอิน Secret Gradle สำหรับ Android จะคัดลอกคีย์ API และทำให้ใช้เป็นตัวแปรบิลด์ในไฟล์ Manifest ของ Android ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

สร้างและเรียกใช้แอป

วิธีสร้างและเรียกใช้แอป

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Android กับคอมพิวเตอร์ ทำตามinstructionsเพื่อเปิดใช้ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ Android และกำหนดค่าระบบให้ตรวจหาอุปกรณ์ดังกล่าว

  หรือจะใช้เครื่องมือจัดการอุปกรณ์เสมือน (AVD) ของ Android เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์เสมือนก็ได้ เมื่อเลือกโปรแกรมจำลอง คุณต้องเลือกอิมเมจที่มี Google APIs โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ตั้งค่าโปรเจ็กต์ Android Studio

 2. ใน Android Studio ให้คลิกตัวเลือกเมนูเรียกใช้ (หรือไอคอนปุ่มเล่น) เลือกอุปกรณ์ตามข้อความแจ้ง

Android Studio ขอให้ Gradle สร้างแอป แล้วเรียกใช้แอปในอุปกรณ์หรือในโปรแกรมจำลอง

คุณจะเห็นแผนที่ที่มีรูปหลายเหลี่ยม 2 รูปวางซ้อนอยู่ด้านบนของออสเตรเลีย คล้ายกับรูปภาพในหน้านี้

การแก้ปัญหา:

ทำความเข้าใจโค้ด

บทแนะนำในส่วนนี้จะอธิบายส่วนที่สำคัญที่สุดของแอป Polygons เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีสร้างแอปที่คล้ายกัน

ตรวจสอบไฟล์ Manifest ของ Android

โปรดสังเกตองค์ประกอบต่อไปนี้ในไฟล์ AndroidManifest.xml ของแอป

 • เพิ่มองค์ประกอบ meta-data เพื่อฝังเวอร์ชันของบริการ Google Play ที่แอปทำการคอมไพล์

  <meta-data
    android:name="com.google.android.gms.version"
    android:value="@integer/google_play_services_version" />
  
 • เพิ่มองค์ประกอบ meta-data ที่ระบุคีย์ API ของคุณ ตัวอย่างที่มาพร้อมกับบทแนะนำนี้จะแมปค่าของคีย์ API กับตัวแปรบิลด์ที่ตรงกับชื่อของคีย์ที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ MAPS_API_KEY เมื่อสร้างแอป ปลั๊กอินข้อมูลลับ Gradle สำหรับ Android จะทำให้คีย์ในไฟล์ local.properties พร้อมใช้งานเป็นตัวแปรบิลด์ไฟล์ Manifest

  <meta-data
   android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
   android:value="${MAPS_API_KEY}" />
  

  ในไฟล์ build.gradle บรรทัดต่อไปนี้จะส่งคีย์ API ไปยังไฟล์ Manifest ของ Android

   id 'com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin'
  

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างแบบเต็มของไฟล์ Manifest

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
 Copyright 2020 Google LLC

 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at

   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
-->

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">

    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.version"
      android:value="@integer/google_play_services_version" />

    <!--
       The API key for Google Maps-based APIs.
    -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
      android:value="${MAPS_API_KEY}" />

    <activity
      android:name="com.example.polygons.PolyActivity"
      android:exported="true"
      android:label="@string/title_activity_maps">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
</manifest>

 

เพิ่มแผนที่

แสดงแผนที่โดยใช้ Maps SDK สำหรับ Android

 1. เพิ่มองค์ประกอบ <fragment> ลงในไฟล์เลย์เอาต์ของกิจกรรม activity_maps.xml องค์ประกอบนี้กำหนด SupportMapFragment เพื่อทำหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์สำหรับแผนที่และเพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงออบเจ็กต์ GoogleMap บทแนะนำนี้จะใช้ส่วนแผนที่เวอร์ชันไลบรารีการสนับสนุนของ Android เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้ากันได้แบบย้อนหลังกับเฟรมเวิร์ก Android เวอร์ชันก่อนหน้า

  <!--
   Copyright 2020 Google LLC
  
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at
  
     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.
  -->
  
  <fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/map"
    android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.example.polygons.PolyActivity" />
  
  
 2. ในเมธอด onCreate() ของกิจกรรม ให้ตั้งค่าไฟล์เลย์เอาต์เป็นมุมมองเนื้อหา จัดการส่วนย่อยของแผนที่โดยเรียกใช้ FragmentManager.findFragmentById() จากนั้นใช้ getMapAsync() เพื่อลงทะเบียนสำหรับการติดต่อกลับของแผนที่ โดยทำดังนี้

  Java

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
  
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);
  
    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }
  

  Kotlin

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
  
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)
  
    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    val mapFragment = supportFragmentManager
      .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }
  
 3. ใช้อินเทอร์เฟซ OnMapReadyCallback และลบล้างเมธอด onMapReady() API จะเรียกใช้โค้ดเรียกกลับนี้เมื่อออบเจ็กต์ GoogleMap พร้อมใช้งาน คุณจึงเพิ่มออบเจ็กต์ลงในแผนที่และปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับแอปของคุณได้ ดังนี้

  Java

  public class PolyActivity extends AppCompatActivity
      implements
          OnMapReadyCallback,
          GoogleMap.OnPolylineClickListener,
          GoogleMap.OnPolygonClickListener {
  
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
  
      // Retrieve the content view that renders the map.
      setContentView(R.layout.activity_maps);
  
      // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
      SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
          .findFragmentById(R.id.map);
      mapFragment.getMapAsync(this);
    }
  
    /**
     * Manipulates the map when it's available.
     * The API invokes this callback when the map is ready to be used.
     * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera.
     * In this tutorial, we add polylines and polygons to represent routes and areas on the map.
     */
    @Override
    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
  
      // Add polylines to the map.
      // Polylines are useful to show a route or some other connection between points.
      Polyline polyline1 = googleMap.addPolyline(new PolylineOptions()
          .clickable(true)
          .add(
              new LatLng(-35.016, 143.321),
              new LatLng(-34.747, 145.592),
              new LatLng(-34.364, 147.891),
              new LatLng(-33.501, 150.217),
              new LatLng(-32.306, 149.248),
              new LatLng(-32.491, 147.309)));
  
      // Position the map's camera near Alice Springs in the center of Australia,
      // and set the zoom factor so most of Australia shows on the screen.
      googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(new LatLng(-23.684, 133.903), 4));
  
      // Set listeners for click events.
      googleMap.setOnPolylineClickListener(this);
      googleMap.setOnPolygonClickListener(this);
    }
  

  Kotlin

  class PolyActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback, OnPolylineClickListener, OnPolygonClickListener {
  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
      super.onCreate(savedInstanceState)
  
      // Retrieve the content view that renders the map.
      setContentView(R.layout.activity_maps)
  
      // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
      val mapFragment = supportFragmentManager
        .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
      mapFragment?.getMapAsync(this)
    }
  
    /**
     * Manipulates the map when it's available.
     * The API invokes this callback when the map is ready to be used.
     * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera.
     * In this tutorial, we add polylines and polygons to represent routes and areas on the map.
     */
    override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
  
      // Add polylines to the map.
      // Polylines are useful to show a route or some other connection between points.
      val polyline1 = googleMap.addPolyline(PolylineOptions()
        .clickable(true)
        .add(
          LatLng(-35.016, 143.321),
          LatLng(-34.747, 145.592),
          LatLng(-34.364, 147.891),
          LatLng(-33.501, 150.217),
          LatLng(-32.306, 149.248),
          LatLng(-32.491, 147.309)))
  
      // Position the map's camera near Alice Springs in the center of Australia,
      // and set the zoom factor so most of Australia shows on the screen.
      googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(LatLng(-23.684, 133.903), 4f))
  
      // Set listeners for click events.
      googleMap.setOnPolylineClickListener(this)
      googleMap.setOnPolygonClickListener(this)
    }
  

เพิ่มเส้นประกอบเพื่อวาดเส้นบนแผนที่

Polyline คือชุดของส่วนของเส้นตรง เส้นประกอบมีประโยชน์ในการแสดงเส้นทาง เส้นทาง หรือการเชื่อมต่ออื่นๆ ระหว่างสถานที่ต่างๆ บนแผนที่

 1. สร้างวัตถุ PolylineOptions แล้วเพิ่มจุดลงในวัตถุนั้น แต่ละจุดจะแสดงตำแหน่งบนแผนที่ ซึ่งคุณกำหนดด้วยออบเจ็กต์ LatLng ที่มีค่าละติจูดและลองจิจูด ตัวอย่างโค้ดด้านล่างจะสร้างเส้นประกอบที่มี 6 จุด

 2. เรียก GoogleMap.addPolyline() เพื่อเพิ่มเส้นประกอบลงในแผนที่

  Java

  Polyline polyline1 = googleMap.addPolyline(new PolylineOptions()
      .clickable(true)
      .add(
          new LatLng(-35.016, 143.321),
          new LatLng(-34.747, 145.592),
          new LatLng(-34.364, 147.891),
          new LatLng(-33.501, 150.217),
          new LatLng(-32.306, 149.248),
          new LatLng(-32.491, 147.309)));
  

  Kotlin

  val polyline1 = googleMap.addPolyline(PolylineOptions()
    .clickable(true)
    .add(
      LatLng(-35.016, 143.321),
      LatLng(-34.747, 145.592),
      LatLng(-34.364, 147.891),
      LatLng(-33.501, 150.217),
      LatLng(-32.306, 149.248),
      LatLng(-32.491, 147.309)))
  

ตั้งค่าตัวเลือก clickable ของเส้นประกอบเป็น true หากต้องการจัดการเหตุการณ์การคลิกในเส้นประกอบ มีเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ภายหลังในบทแนะนำนี้

จัดเก็บข้อมูลที่กำหนดเองด้วยเส้นประกอบ

คุณสามารถจัดเก็บออบเจ็กต์ข้อมูลที่กำหนดเองพร้อมกับโพลีไลน์และวัตถุเรขาคณิตอื่นๆ ได้

 1. เรียกใช้ Polyline.setTag() เพื่อจัดเก็บออบเจ็กต์ข้อมูลที่มีเส้นประกอบ โค้ดด้านล่างระบุแท็กที่กำหนดเอง (A) ซึ่งระบุประเภทของโพลีไลน์

  Java

  Polyline polyline1 = googleMap.addPolyline(new PolylineOptions()
    .clickable(true)
    .add(
        new LatLng(-35.016, 143.321),
        new LatLng(-34.747, 145.592),
        new LatLng(-34.364, 147.891),
        new LatLng(-33.501, 150.217),
        new LatLng(-32.306, 149.248),
        new LatLng(-32.491, 147.309)));
  // Store a data object with the polyline, used here to indicate an arbitrary type.
  polyline1.setTag("A");
  

  Kotlin

  val polyline1 = googleMap.addPolyline(PolylineOptions()
  .clickable(true)
  .add(
    LatLng(-35.016, 143.321),
    LatLng(-34.747, 145.592),
    LatLng(-34.364, 147.891),
    LatLng(-33.501, 150.217),
    LatLng(-32.306, 149.248),
    LatLng(-32.491, 147.309)))
  // Store a data object with the polyline, used here to indicate an arbitrary type.
  polyline1.tag = "A
  
 2. ดึงข้อมูลโดยใช้ Polyline.getTag() ตามที่ส่วนถัดไปแสดง

เพิ่มการจัดรูปแบบที่กำหนดเองให้กับเส้นประกอบ

คุณระบุพร็อพเพอร์ตี้การจัดรูปแบบได้หลากหลายในออบเจ็กต์ PolylineOptions ตัวเลือกสไตล์ได้แก่ สีเส้นโครงร่าง ความกว้างของเส้นโครงร่าง ลายเส้น ลักษณะข้อต่อ และรูปเริ่มต้นและรูปปิดท้าย หากไม่ได้ระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่เฉพาะเจาะจง API จะใช้ค่าเริ่มต้นของพร็อพเพอร์ตี้นั้น

โค้ดต่อไปนี้จะใช้จำนวนสูงสุดแบบวงกลมที่ส่วนท้ายของเส้น และขีดสูงสุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของโพลีไลน์ โดยที่ประเภทเป็นพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองที่เก็บไว้ในออบเจ็กต์ข้อมูลของเส้นประกอบ ตัวอย่างยังระบุความกว้างของเส้นโครงร่าง สีเส้นโครงร่าง และประเภทรอยต่อด้วย

Java

private static final int COLOR_BLACK_ARGB = 0xff000000;
private static final int POLYLINE_STROKE_WIDTH_PX = 12;

/**
 * Styles the polyline, based on type.
 * @param polyline The polyline object that needs styling.
 */
private void stylePolyline(Polyline polyline) {
  String type = "";
  // Get the data object stored with the polyline.
  if (polyline.getTag() != null) {
    type = polyline.getTag().toString();
  }

  switch (type) {
    // If no type is given, allow the API to use the default.
    case "A":
      // Use a custom bitmap as the cap at the start of the line.
      polyline.setStartCap(
          new CustomCap(
              BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.ic_arrow), 10));
      break;
    case "B":
      // Use a round cap at the start of the line.
      polyline.setStartCap(new RoundCap());
      break;
  }

  polyline.setEndCap(new RoundCap());
  polyline.setWidth(POLYLINE_STROKE_WIDTH_PX);
  polyline.setColor(COLOR_BLACK_ARGB);
  polyline.setJointType(JointType.ROUND);
}

Kotlin

private val COLOR_BLACK_ARGB = -0x1000000
private val POLYLINE_STROKE_WIDTH_PX = 12

/**
 * Styles the polyline, based on type.
 * @param polyline The polyline object that needs styling.
 */
private fun stylePolyline(polyline: Polyline) {
  // Get the data object stored with the polyline.
  val type = polyline.tag?.toString() ?: ""
  when (type) {
    "A" -> {
      // Use a custom bitmap as the cap at the start of the line.
      polyline.startCap = CustomCap(
        BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.ic_arrow), 10f)
    }
    "B" -> {
      // Use a round cap at the start of the line.
      polyline.startCap = RoundCap()
    }
  }
  polyline.endCap = RoundCap()
  polyline.width = POLYLINE_STROKE_WIDTH_PX.toFloat()
  polyline.color = COLOR_BLACK_ARGB
  polyline.jointType = JointType.ROUND
}

โค้ดข้างต้นระบุบิตแมปที่กำหนดเองสำหรับขีดสูงสุดของเส้นประกอบประเภท A และระบุความกว้างของเส้นโครงร่างเป็น 10 พิกเซล API จะปรับขนาดบิตแมปตามความกว้างของเส้นโครงร่าง เมื่อระบุความกว้างของเส้นโครงร่าง ให้ระบุความกว้างที่คุณใช้เมื่อออกแบบรูปภาพบิตแมปที่ขนาดดั้งเดิมของรูปภาพ คำแนะนำ: เปิดภาพบิตแมปที่การซูม 100% ในโปรแกรมตกแต่งภาพ และพล็อตความกว้างที่ต้องการของเส้นโครงร่างโดยสัมพันธ์กับภาพ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลายเส้นและตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการปรับแต่งรูปร่าง

จัดการกิจกรรมการคลิกในเส้นประกอบ

 1. ทําให้รูปหลายเหลี่ยมคลิกได้โดยเรียกใช้ Polyline.setClickable() (โดยค่าเริ่มต้น เส้นประกอบจะคลิกไม่ได้และแอปจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้แตะเส้นประกอบ)

 2. ใช้อินเทอร์เฟซ OnPolylineClickListener และเรียกใช้ GoogleMap.setOnPolylineClickListener() เพื่อตั้งค่า Listener บนแผนที่

  Java

  public class PolyActivity extends AppCompatActivity
      implements
          OnMapReadyCallback,
          GoogleMap.OnPolylineClickListener,
          GoogleMap.OnPolygonClickListener {
  
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
  
      // Retrieve the content view that renders the map.
      setContentView(R.layout.activity_maps);
  
      // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
      SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
          .findFragmentById(R.id.map);
      mapFragment.getMapAsync(this);
    }
  
    /**
     * Manipulates the map when it's available.
     * The API invokes this callback when the map is ready to be used.
     * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera.
     * In this tutorial, we add polylines and polygons to represent routes and areas on the map.
     */
    @Override
    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
  
      // Add polylines to the map.
      // Polylines are useful to show a route or some other connection between points.
      Polyline polyline1 = googleMap.addPolyline(new PolylineOptions()
          .clickable(true)
          .add(
              new LatLng(-35.016, 143.321),
              new LatLng(-34.747, 145.592),
              new LatLng(-34.364, 147.891),
              new LatLng(-33.501, 150.217),
              new LatLng(-32.306, 149.248),
              new LatLng(-32.491, 147.309)));
  
      // Position the map's camera near Alice Springs in the center of Australia,
      // and set the zoom factor so most of Australia shows on the screen.
      googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(new LatLng(-23.684, 133.903), 4));
  
      // Set listeners for click events.
      googleMap.setOnPolylineClickListener(this);
      googleMap.setOnPolygonClickListener(this);
    }
  

  Kotlin

  class PolyActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback, OnPolylineClickListener, OnPolygonClickListener {
  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
      super.onCreate(savedInstanceState)
  
      // Retrieve the content view that renders the map.
      setContentView(R.layout.activity_maps)
  
      // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
      val mapFragment = supportFragmentManager
        .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
      mapFragment?.getMapAsync(this)
    }
  
    /**
     * Manipulates the map when it's available.
     * The API invokes this callback when the map is ready to be used.
     * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera.
     * In this tutorial, we add polylines and polygons to represent routes and areas on the map.
     */
    override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
  
      // Add polylines to the map.
      // Polylines are useful to show a route or some other connection between points.
      val polyline1 = googleMap.addPolyline(PolylineOptions()
        .clickable(true)
        .add(
          LatLng(-35.016, 143.321),
          LatLng(-34.747, 145.592),
          LatLng(-34.364, 147.891),
          LatLng(-33.501, 150.217),
          LatLng(-32.306, 149.248),
          LatLng(-32.491, 147.309)))
  
      // Position the map's camera near Alice Springs in the center of Australia,
      // and set the zoom factor so most of Australia shows on the screen.
      googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(LatLng(-23.684, 133.903), 4f))
  
      // Set listeners for click events.
      googleMap.setOnPolylineClickListener(this)
      googleMap.setOnPolygonClickListener(this)
    }
  
 3. ลบล้างเมธอดโค้ดเรียกกลับของ onPolylineClick() ตัวอย่างต่อไปนี้จะสลับรูปแบบเส้นโครงร่างของเส้นระหว่างเส้นทึบกับจุด ทุกครั้งที่ผู้ใช้คลิกเส้นประกอบ

  Java

  private static final int PATTERN_GAP_LENGTH_PX = 20;
  private static final PatternItem DOT = new Dot();
  private static final PatternItem GAP = new Gap(PATTERN_GAP_LENGTH_PX);
  
  // Create a stroke pattern of a gap followed by a dot.
  private static final List<PatternItem> PATTERN_POLYLINE_DOTTED = Arrays.asList(GAP, DOT);
  
  /**
   * Listens for clicks on a polyline.
   * @param polyline The polyline object that the user has clicked.
   */
  @Override
  public void onPolylineClick(Polyline polyline) {
    // Flip from solid stroke to dotted stroke pattern.
    if ((polyline.getPattern() == null) || (!polyline.getPattern().contains(DOT))) {
      polyline.setPattern(PATTERN_POLYLINE_DOTTED);
    } else {
      // The default pattern is a solid stroke.
      polyline.setPattern(null);
    }
  
    Toast.makeText(this, "Route type " + polyline.getTag().toString(),
        Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
  

  Kotlin

  private val PATTERN_GAP_LENGTH_PX = 20
  private val DOT: PatternItem = Dot()
  private val GAP: PatternItem = Gap(PATTERN_GAP_LENGTH_PX.toFloat())
  
  // Create a stroke pattern of a gap followed by a dot.
  private val PATTERN_POLYLINE_DOTTED = listOf(GAP, DOT)
  
  /**
   * Listens for clicks on a polyline.
   * @param polyline The polyline object that the user has clicked.
   */
  override fun onPolylineClick(polyline: Polyline) {
    // Flip from solid stroke to dotted stroke pattern.
    if (polyline.pattern == null || !polyline.pattern!!.contains(DOT)) {
      polyline.pattern = PATTERN_POLYLINE_DOTTED
    } else {
      // The default pattern is a solid stroke.
      polyline.pattern = null
    }
    Toast.makeText(this, "Route type " + polyline.tag.toString(),
      Toast.LENGTH_SHORT).show()
  }
  

เพิ่มรูปหลายเหลี่ยมเพื่อแสดงพื้นที่บนแผนที่

Polygon เป็นรูปร่างที่ประกอบด้วยชุดพิกัดตามลำดับที่เรียงตามลำดับ คล้ายกับ Polyline สิ่งที่แตกต่างคือรูปหลายเหลี่ยมจะกำหนดพื้นที่ปิดที่มีพื้นที่ภายในที่เติมได้ ส่วนเส้นประกอบเป็นเส้นเปิด

 1. สร้างวัตถุ PolygonOptions แล้วเพิ่มจุดลงในวัตถุนั้น แต่ละจุดจะแสดงตำแหน่งบนแผนที่ ซึ่งคุณกำหนดด้วยออบเจ็กต์ LatLng ที่มีค่าละติจูดและลองจิจูด ตัวอย่างโค้ดด้านล่างจะสร้างรูปหลายเหลี่ยมที่มี 4 จุด

 2. ทำให้รูปหลายเหลี่ยมคลิกได้ โดยการเรียก Polygon.setClickable() (โดยค่าเริ่มต้น รูปหลายเหลี่ยมจะคลิกไม่ได้ และแอปจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้แตะรูปหลายเหลี่ยม) การจัดการเหตุการณ์การคลิกรูปหลายเหลี่ยมนั้นคล้ายกับการจัดการเหตุการณ์ในเส้นประกอบที่อธิบายก่อนหน้านี้ในบทแนะนำนี้

 3. เรียก GoogleMap.addPolygon() เพื่อเพิ่มรูปหลายเหลี่ยมลงในแผนที่

 4. เรียก Polygon.setTag() เพื่อจัดเก็บออบเจ็กต์ข้อมูลที่มีรูปหลายเหลี่ยม รหัสด้านล่างกำหนดประเภทที่กำหนดเอง (alpha) สำหรับรูปหลายเหลี่ยม

  Java

  // Add polygons to indicate areas on the map.
  Polygon polygon1 = googleMap.addPolygon(new PolygonOptions()
      .clickable(true)
      .add(
          new LatLng(-27.457, 153.040),
          new LatLng(-33.852, 151.211),
          new LatLng(-37.813, 144.962),
          new LatLng(-34.928, 138.599)));
  // Store a data object with the polygon, used here to indicate an arbitrary type.
  polygon1.setTag("alpha");
  

  Kotlin

  // Add polygons to indicate areas on the map.
  val polygon1 = googleMap.addPolygon(PolygonOptions()
    .clickable(true)
    .add(
      LatLng(-27.457, 153.040),
      LatLng(-33.852, 151.211),
      LatLng(-37.813, 144.962),
      LatLng(-34.928, 138.599)))
  // Store a data object with the polygon, used here to indicate an arbitrary type.
  polygon1.tag = "alpha"
  // Style the polygon.
  

เพิ่มการจัดรูปแบบที่กำหนดเองให้กับรูปหลายเหลี่ยม

คุณระบุพร็อพเพอร์ตี้การจัดรูปแบบจำนวนหนึ่งในออบเจ็กต์ PolygonOptions ได้ ตัวเลือกการจัดรูปแบบประกอบด้วยสีเส้น ความกว้างของเส้นโครงร่าง ประเภทข้อต่อเส้นโครงร่าง และสีเติม หากไม่ได้ระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่เฉพาะเจาะจง API จะใช้ค่าเริ่มต้นของพร็อพเพอร์ตี้นั้น

โค้ดต่อไปนี้จะใช้สีและรูปแบบเส้นโครงร่างโดยขึ้นอยู่กับประเภทของรูปหลายเหลี่ยม โดยที่ประเภทเป็นพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองที่เก็บไว้ในออบเจ็กต์ข้อมูลสำหรับรูปหลายเหลี่ยม

Java

private static final int COLOR_WHITE_ARGB = 0xffffffff;
private static final int COLOR_DARK_GREEN_ARGB = 0xff388E3C;
private static final int COLOR_LIGHT_GREEN_ARGB = 0xff81C784;
private static final int COLOR_DARK_ORANGE_ARGB = 0xffF57F17;
private static final int COLOR_LIGHT_ORANGE_ARGB = 0xffF9A825;

private static final int POLYGON_STROKE_WIDTH_PX = 8;
private static final int PATTERN_DASH_LENGTH_PX = 20;
private static final PatternItem DASH = new Dash(PATTERN_DASH_LENGTH_PX);

// Create a stroke pattern of a gap followed by a dash.
private static final List<PatternItem> PATTERN_POLYGON_ALPHA = Arrays.asList(GAP, DASH);

// Create a stroke pattern of a dot followed by a gap, a dash, and another gap.
private static final List<PatternItem> PATTERN_POLYGON_BETA =
  Arrays.asList(DOT, GAP, DASH, GAP);

/**
 * Styles the polygon, based on type.
 * @param polygon The polygon object that needs styling.
 */
private void stylePolygon(Polygon polygon) {
  String type = "";
  // Get the data object stored with the polygon.
  if (polygon.getTag() != null) {
    type = polygon.getTag().toString();
  }

  List<PatternItem> pattern = null;
  int strokeColor = COLOR_BLACK_ARGB;
  int fillColor = COLOR_WHITE_ARGB;

  switch (type) {
    // If no type is given, allow the API to use the default.
    case "alpha":
      // Apply a stroke pattern to render a dashed line, and define colors.
      pattern = PATTERN_POLYGON_ALPHA;
      strokeColor = COLOR_DARK_GREEN_ARGB;
      fillColor = COLOR_LIGHT_GREEN_ARGB;
      break;
    case "beta":
      // Apply a stroke pattern to render a line of dots and dashes, and define colors.
      pattern = PATTERN_POLYGON_BETA;
      strokeColor = COLOR_DARK_ORANGE_ARGB;
      fillColor = COLOR_LIGHT_ORANGE_ARGB;
      break;
  }

  polygon.setStrokePattern(pattern);
  polygon.setStrokeWidth(POLYGON_STROKE_WIDTH_PX);
  polygon.setStrokeColor(strokeColor);
  polygon.setFillColor(fillColor);
}

Kotlin

private val COLOR_WHITE_ARGB = -0x1
private val COLOR_DARK_GREEN_ARGB = -0xc771c4
private val COLOR_LIGHT_GREEN_ARGB = -0x7e387c
private val COLOR_DARK_ORANGE_ARGB = -0xa80e9
private val COLOR_LIGHT_ORANGE_ARGB = -0x657db
private val POLYGON_STROKE_WIDTH_PX = 8
private val PATTERN_DASH_LENGTH_PX = 20

private val DASH: PatternItem = Dash(PATTERN_DASH_LENGTH_PX.toFloat())

// Create a stroke pattern of a gap followed by a dash.
private val PATTERN_POLYGON_ALPHA = listOf(GAP, DASH)

// Create a stroke pattern of a dot followed by a gap, a dash, and another gap.
private val PATTERN_POLYGON_BETA = listOf(DOT, GAP, DASH, GAP)

/**
 * Styles the polygon, based on type.
 * @param polygon The polygon object that needs styling.
 */
private fun stylePolygon(polygon: Polygon) {
  // Get the data object stored with the polygon.
  val type = polygon.tag?.toString() ?: ""
  var pattern: List<PatternItem>? = null
  var strokeColor = COLOR_BLACK_ARGB
  var fillColor = COLOR_WHITE_ARGB
  when (type) {
    "alpha" -> {
      // Apply a stroke pattern to render a dashed line, and define colors.
      pattern = PATTERN_POLYGON_ALPHA
      strokeColor = COLOR_DARK_GREEN_ARGB
      fillColor = COLOR_LIGHT_GREEN_ARGB
    }
    "beta" -> {
      // Apply a stroke pattern to render a line of dots and dashes, and define colors.
      pattern = PATTERN_POLYGON_BETA
      strokeColor = COLOR_DARK_ORANGE_ARGB
      fillColor = COLOR_LIGHT_ORANGE_ARGB
    }
  }
  polygon.strokePattern = pattern
  polygon.strokeWidth = POLYGON_STROKE_WIDTH_PX.toFloat()
  polygon.strokeColor = strokeColor
  polygon.fillColor = fillColor
}

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบเส้นโครงร่างและตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการปรับแต่งรูปร่าง

ขั้นตอนถัดไป

ดูข้อมูลเกี่ยวกับออบเจ็กต์แวดวง วงกลมนั้นคล้ายกับรูปหลายเหลี่ยม แต่มีคุณสมบัติที่แสดงรูปร่างของวงกลม