چند خطوط را روی نقشه بکشید

این مثال چند خطوط را بر روی نقشه اضافه و پیکربندی می کند، مانند نمایش مسیر جهت روی نقشه.

برای اطلاعات بیشتر، به مستندات مراجعه کنید.

شروع کنید

قبل از اینکه بتوانید کد نمونه را امتحان کنید، باید محیط توسعه خود را پیکربندی کنید. برای اطلاعات بیشتر، Maps SDK برای نمونه کدهای Android را ببینید.

کد را مشاهده کنید

کاتلینoverride fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.polyline_demo)

  hueBar = findViewById<SeekBar>(R.id.hueSeekBar).apply {
    max = MAX_HUE_DEGREES
    progress = 0
  }

  alphaBar = findViewById<SeekBar>(R.id.alphaSeekBar).apply {
    max = MAX_ALPHA
    progress = MAX_ALPHA
  }

  widthBar = findViewById<SeekBar>(R.id.widthSeekBar).apply {
    max = MAX_WIDTH_PX
    progress = MAX_WIDTH_PX / 2
  }

  startCapSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.startCapSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(this@PolylineDemoActivity,
        android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(capTypeNameResourceIds))
  }

  endCapSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.endCapSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(this@PolylineDemoActivity,
        android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(capTypeNameResourceIds))
  }

  jointTypeSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.jointTypeSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(this@PolylineDemoActivity,
        android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(jointTypeNameResourceIds))
  }

  patternSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.patternSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(
        this@PolylineDemoActivity, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(patternTypeNameResourceIds))
  }

  clickabilityCheckbox = findViewById<CheckBox>(R.id.toggleClickability)

  val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
  mapFragment.getMapAsync(this)
}

override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
  googleMap

  with(googleMap) {
    // Override the default content description on the view, for accessibility mode.
    setContentDescription(getString(R.string.polyline_demo_description))

    // A geodesic polyline that goes around the world.
    addPolyline(PolylineOptions().apply {
      add(lhrLatLng, aklLatLng, laxLatLng, jfkLatLng, lhrLatLng)
      width(INITIAL_STROKE_WIDTH_PX.toFloat())
      color(Color.BLUE)
      geodesic(true)
      clickable(clickabilityCheckbox.isChecked)
    })

    // Move the googleMap so that it is centered on the mutable polyline.
    moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(melbourneLatLng, 3f))

    // Add a listener for polyline clicks that changes the clicked polyline's color.
    setOnPolylineClickListener { polyline ->
      // Flip the values of the red, green and blue components of the polyline's color.
      polyline.color = polyline.color xor 0x00ffffff
    }
  }

  // A simple polyline across Australia. This polyline will be mutable.
  mutablePolyline = googleMap.addPolyline(PolylineOptions().apply{
    color(Color.HSVToColor(
        alphaBar.progress, floatArrayOf(hueBar.progress.toFloat(), 1f, 1f)))
    width(widthBar.progress.toFloat())
    clickable(clickabilityCheckbox.isChecked)
    add(melbourneLatLng, adelaideLatLng, perthLatLng, darwinLatLng)
  })

  arrayOf(hueBar, alphaBar, widthBar).map {
    it.setOnSeekBarChangeListener(this)
  }

  arrayOf(startCapSpinner, endCapSpinner, jointTypeSpinner, patternSpinner).map {
    it.onItemSelectedListener = this
  }

  with(mutablePolyline) {
    startCap = getSelectedCap(startCapSpinner.selectedItemPosition) ?: ButtCap()
    endCap = getSelectedCap(endCapSpinner.selectedItemPosition) ?: ButtCap()
    jointType = getSelectedJointType(jointTypeSpinner.selectedItemPosition)
    pattern = getSelectedPattern(patternSpinner.selectedItemPosition)
  }

  clickabilityCheckbox.setOnClickListener {
    view -> mutablePolyline.isClickable = (view as CheckBox).isChecked
  }
}

   

جاوا


public class PolylineDemoActivity extends AppCompatActivity
    implements OnSeekBarChangeListener, OnItemSelectedListener, OnMapReadyCallback {

  // City locations for mutable polyline.
  private static final LatLng ADELAIDE = new LatLng(-34.92873, 138.59995);
  private static final LatLng DARWIN = new LatLng(-12.4258647, 130.7932231);
  private static final LatLng MELBOURNE = new LatLng(-37.81319, 144.96298);
  private static final LatLng PERTH = new LatLng(-31.95285, 115.85734);

  // Airport locations for geodesic polyline.
  private static final LatLng AKL = new LatLng(-37.006254, 174.783018);
  private static final LatLng JFK = new LatLng(40.641051, -73.777485);
  private static final LatLng LAX = new LatLng(33.936524, -118.377686);
  private static final LatLng LHR = new LatLng(51.471547, -0.460052);

  private static final int MAX_WIDTH_PX = 100;
  private static final int MAX_HUE_DEGREES = 360;
  private static final int MAX_ALPHA = 255;
  private static final int CUSTOM_CAP_IMAGE_REF_WIDTH_PX = 50;
  private static final int INITIAL_STROKE_WIDTH_PX = 5;

  private static final int PATTERN_DASH_LENGTH_PX = 50;
  private static final int PATTERN_GAP_LENGTH_PX = 20;
  private static final Dot DOT = new Dot();
  private static final Dash DASH = new Dash(PATTERN_DASH_LENGTH_PX);
  private static final Gap GAP = new Gap(PATTERN_GAP_LENGTH_PX);
  private static final List<PatternItem> PATTERN_DOTTED = Arrays.asList(DOT, GAP);
  private static final List<PatternItem> PATTERN_DASHED = Arrays.asList(DASH, GAP);
  private static final List<PatternItem> PATTERN_MIXED = Arrays.asList(DOT, GAP, DOT, DASH, GAP);

  private Polyline mutablePolyline;
  private SeekBar hueBar;
  private SeekBar alphaBar;
  private SeekBar widthBar;
  private Spinner startCapSpinner;
  private Spinner endCapSpinner;
  private Spinner jointTypeSpinner;
  private Spinner patternSpinner;
  private CheckBox clickabilityCheckbox;

  // These are the options for polyline caps, joints and patterns. We use their
  // string resource IDs as identifiers.

  private static final int[] CAP_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS = {
      R.string.cap_butt, // Default
      R.string.cap_round,
      R.string.cap_square,
      R.string.cap_image,
  };

  private static final int[] JOINT_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS = {
      R.string.joint_type_default, // Default
      R.string.joint_type_bevel,
      R.string.joint_type_round,
  };

  private static final int[] PATTERN_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS = {
      R.string.pattern_solid, // Default
      R.string.pattern_dashed,
      R.string.pattern_dotted,
      R.string.pattern_mixed,
  };

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.polyline_demo);

    hueBar = findViewById(R.id.hueSeekBar);
    hueBar.setMax(MAX_HUE_DEGREES);
    hueBar.setProgress(0);

    alphaBar = findViewById(R.id.alphaSeekBar);
    alphaBar.setMax(MAX_ALPHA);
    alphaBar.setProgress(MAX_ALPHA);

    widthBar = findViewById(R.id.widthSeekBar);
    widthBar.setMax(MAX_WIDTH_PX);
    widthBar.setProgress(MAX_WIDTH_PX / 2);

    startCapSpinner = findViewById(R.id.startCapSpinner);
    startCapSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(CAP_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    endCapSpinner = findViewById(R.id.endCapSpinner);
    endCapSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(CAP_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    jointTypeSpinner = findViewById(R.id.jointTypeSpinner);
    jointTypeSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(JOINT_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    patternSpinner = findViewById(R.id.patternSpinner);
    patternSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(PATTERN_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    clickabilityCheckbox = findViewById(R.id.toggleClickability);

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {

    // Override the default content description on the view, for accessibility mode.
    map.setContentDescription(getString(R.string.polyline_demo_description));

    // A geodesic polyline that goes around the world.
    map.addPolyline(new PolylineOptions()
        .add(LHR, AKL, LAX, JFK, LHR)
        .width(INITIAL_STROKE_WIDTH_PX)
        .color(Color.BLUE)
        .geodesic(true)
        .clickable(clickabilityCheckbox.isChecked()));

    // A simple polyline across Australia. This polyline will be mutable.
    int color = Color.HSVToColor(
        alphaBar.getProgress(), new float[]{hueBar.getProgress(), 1, 1});
    mutablePolyline = map.addPolyline(new PolylineOptions()
        .color(color)
        .width(widthBar.getProgress())
        .clickable(clickabilityCheckbox.isChecked())
        .add(MELBOURNE, ADELAIDE, PERTH, DARWIN));

    hueBar.setOnSeekBarChangeListener(this);
    alphaBar.setOnSeekBarChangeListener(this);
    widthBar.setOnSeekBarChangeListener(this);

    startCapSpinner.setOnItemSelectedListener(this);
    endCapSpinner.setOnItemSelectedListener(this);
    jointTypeSpinner.setOnItemSelectedListener(this);
    patternSpinner.setOnItemSelectedListener(this);

    mutablePolyline.setStartCap(getSelectedCap(startCapSpinner.getSelectedItemPosition()));
    mutablePolyline.setEndCap(getSelectedCap(endCapSpinner.getSelectedItemPosition()));
    mutablePolyline.setJointType(getSelectedJointType(jointTypeSpinner.getSelectedItemPosition()));
    mutablePolyline.setPattern(getSelectedPattern(patternSpinner.getSelectedItemPosition()));

    // Move the map so that it is centered on the mutable polyline.
    map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(MELBOURNE, 3));

    // Add a listener for polyline clicks that changes the clicked polyline's color.
    map.setOnPolylineClickListener(new GoogleMap.OnPolylineClickListener() {
      @Override
      public void onPolylineClick(Polyline polyline) {
        // Flip the values of the red, green and blue components of the polyline's color.
        polyline.setColor(polyline.getColor() ^ 0x00ffffff);
      }
    });
  }

}

   

نمونه ها را شبیه سازی کرده و اجرا کنید

Git برای اجرای این نمونه به صورت محلی مورد نیاز است. دستور زیر مخزن نمونه برنامه را شبیه سازی می کند.

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

نمونه پروژه را به اندروید استودیو وارد کنید:

 1. در Android Studio، File > New > Import Project را انتخاب کنید.
 2. به مکانی که مخزن را در آن ذخیره کرده اید بروید و دایرکتوری پروژه را برای Kotlin یا Java انتخاب کنید:

  • Kotlin : PATH-REPO /android-samples/ApiDemos/kotlin
  • جاوا : PATH-REPO /android-samples/ApiDemos/java
 3. Open را انتخاب کنید. Android Studio پروژه شما را با استفاده از ابزار ساخت Gradle می سازد.
 4. یک فایل secrets.properties خالی در دایرکتوری مشابه فایل local.properties پروژه خود ایجاد کنید. برای اطلاعات بیشتر، به افزودن کلید API خود به پروژه مراجعه کنید.
 5. رشته زیر را به secrets.properties اضافه کنید و مقدار YOUR_API_KEY را با مقدار کلید API خود جایگزین کنید:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. برنامه را اجرا کنید.