Haritada çoklu çizgi çizme

Bu örnekte, haritaya çoklu çizgi ekleme ve yapılandırma işlemi uygulanır (örneğin, harita üzerinde bir yol tarifi rotasını temsil etmek için).

Daha fazla bilgi için belgelere bakın.

Başlayın

Örnek kodu denemeden önce geliştirme ortamınızı yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek üzere Android kod örnekleri için Haritalar SDK'sı konusuna bakın.

Kodu göster

Kotlinoverride fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.polyline_demo)

  hueBar = findViewById<SeekBar>(R.id.hueSeekBar).apply {
    max = MAX_HUE_DEGREES
    progress = 0
  }

  alphaBar = findViewById<SeekBar>(R.id.alphaSeekBar).apply {
    max = MAX_ALPHA
    progress = MAX_ALPHA
  }

  widthBar = findViewById<SeekBar>(R.id.widthSeekBar).apply {
    max = MAX_WIDTH_PX
    progress = MAX_WIDTH_PX / 2
  }

  startCapSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.startCapSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(this@PolylineDemoActivity,
        android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(capTypeNameResourceIds))
  }

  endCapSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.endCapSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(this@PolylineDemoActivity,
        android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(capTypeNameResourceIds))
  }

  jointTypeSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.jointTypeSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(this@PolylineDemoActivity,
        android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(jointTypeNameResourceIds))
  }

  patternSpinner = findViewById<Spinner>(R.id.patternSpinner).apply {
    adapter = ArrayAdapter(
        this@PolylineDemoActivity, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(patternTypeNameResourceIds))
  }

  clickabilityCheckbox = findViewById<CheckBox>(R.id.toggleClickability)

  val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
  mapFragment.getMapAsync(this)
}

override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
  googleMap

  with(googleMap) {
    // Override the default content description on the view, for accessibility mode.
    setContentDescription(getString(R.string.polyline_demo_description))

    // A geodesic polyline that goes around the world.
    addPolyline(PolylineOptions().apply {
      add(lhrLatLng, aklLatLng, laxLatLng, jfkLatLng, lhrLatLng)
      width(INITIAL_STROKE_WIDTH_PX.toFloat())
      color(Color.BLUE)
      geodesic(true)
      clickable(clickabilityCheckbox.isChecked)
    })

    // Move the googleMap so that it is centered on the mutable polyline.
    moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(melbourneLatLng, 3f))

    // Add a listener for polyline clicks that changes the clicked polyline's color.
    setOnPolylineClickListener { polyline ->
      // Flip the values of the red, green and blue components of the polyline's color.
      polyline.color = polyline.color xor 0x00ffffff
    }
  }

  // A simple polyline across Australia. This polyline will be mutable.
  mutablePolyline = googleMap.addPolyline(PolylineOptions().apply{
    color(Color.HSVToColor(
        alphaBar.progress, floatArrayOf(hueBar.progress.toFloat(), 1f, 1f)))
    width(widthBar.progress.toFloat())
    clickable(clickabilityCheckbox.isChecked)
    add(melbourneLatLng, adelaideLatLng, perthLatLng, darwinLatLng)
  })

  arrayOf(hueBar, alphaBar, widthBar).map {
    it.setOnSeekBarChangeListener(this)
  }

  arrayOf(startCapSpinner, endCapSpinner, jointTypeSpinner, patternSpinner).map {
    it.onItemSelectedListener = this
  }

  with(mutablePolyline) {
    startCap = getSelectedCap(startCapSpinner.selectedItemPosition) ?: ButtCap()
    endCap = getSelectedCap(endCapSpinner.selectedItemPosition) ?: ButtCap()
    jointType = getSelectedJointType(jointTypeSpinner.selectedItemPosition)
    pattern = getSelectedPattern(patternSpinner.selectedItemPosition)
  }

  clickabilityCheckbox.setOnClickListener {
    view -> mutablePolyline.isClickable = (view as CheckBox).isChecked
  }
}

   

Java


public class PolylineDemoActivity extends AppCompatActivity
    implements OnSeekBarChangeListener, OnItemSelectedListener, OnMapReadyCallback {

  // City locations for mutable polyline.
  private static final LatLng ADELAIDE = new LatLng(-34.92873, 138.59995);
  private static final LatLng DARWIN = new LatLng(-12.4258647, 130.7932231);
  private static final LatLng MELBOURNE = new LatLng(-37.81319, 144.96298);
  private static final LatLng PERTH = new LatLng(-31.95285, 115.85734);

  // Airport locations for geodesic polyline.
  private static final LatLng AKL = new LatLng(-37.006254, 174.783018);
  private static final LatLng JFK = new LatLng(40.641051, -73.777485);
  private static final LatLng LAX = new LatLng(33.936524, -118.377686);
  private static final LatLng LHR = new LatLng(51.471547, -0.460052);

  private static final int MAX_WIDTH_PX = 100;
  private static final int MAX_HUE_DEGREES = 360;
  private static final int MAX_ALPHA = 255;
  private static final int CUSTOM_CAP_IMAGE_REF_WIDTH_PX = 50;
  private static final int INITIAL_STROKE_WIDTH_PX = 5;

  private static final int PATTERN_DASH_LENGTH_PX = 50;
  private static final int PATTERN_GAP_LENGTH_PX = 20;
  private static final Dot DOT = new Dot();
  private static final Dash DASH = new Dash(PATTERN_DASH_LENGTH_PX);
  private static final Gap GAP = new Gap(PATTERN_GAP_LENGTH_PX);
  private static final List<PatternItem> PATTERN_DOTTED = Arrays.asList(DOT, GAP);
  private static final List<PatternItem> PATTERN_DASHED = Arrays.asList(DASH, GAP);
  private static final List<PatternItem> PATTERN_MIXED = Arrays.asList(DOT, GAP, DOT, DASH, GAP);

  private Polyline mutablePolyline;
  private SeekBar hueBar;
  private SeekBar alphaBar;
  private SeekBar widthBar;
  private Spinner startCapSpinner;
  private Spinner endCapSpinner;
  private Spinner jointTypeSpinner;
  private Spinner patternSpinner;
  private CheckBox clickabilityCheckbox;

  // These are the options for polyline caps, joints and patterns. We use their
  // string resource IDs as identifiers.

  private static final int[] CAP_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS = {
      R.string.cap_butt, // Default
      R.string.cap_round,
      R.string.cap_square,
      R.string.cap_image,
  };

  private static final int[] JOINT_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS = {
      R.string.joint_type_default, // Default
      R.string.joint_type_bevel,
      R.string.joint_type_round,
  };

  private static final int[] PATTERN_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS = {
      R.string.pattern_solid, // Default
      R.string.pattern_dashed,
      R.string.pattern_dotted,
      R.string.pattern_mixed,
  };

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.polyline_demo);

    hueBar = findViewById(R.id.hueSeekBar);
    hueBar.setMax(MAX_HUE_DEGREES);
    hueBar.setProgress(0);

    alphaBar = findViewById(R.id.alphaSeekBar);
    alphaBar.setMax(MAX_ALPHA);
    alphaBar.setProgress(MAX_ALPHA);

    widthBar = findViewById(R.id.widthSeekBar);
    widthBar.setMax(MAX_WIDTH_PX);
    widthBar.setProgress(MAX_WIDTH_PX / 2);

    startCapSpinner = findViewById(R.id.startCapSpinner);
    startCapSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(CAP_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    endCapSpinner = findViewById(R.id.endCapSpinner);
    endCapSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(CAP_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    jointTypeSpinner = findViewById(R.id.jointTypeSpinner);
    jointTypeSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(JOINT_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    patternSpinner = findViewById(R.id.patternSpinner);
    patternSpinner.setAdapter(new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
        getResourceStrings(PATTERN_TYPE_NAME_RESOURCE_IDS)));

    clickabilityCheckbox = findViewById(R.id.toggleClickability);

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {

    // Override the default content description on the view, for accessibility mode.
    map.setContentDescription(getString(R.string.polyline_demo_description));

    // A geodesic polyline that goes around the world.
    map.addPolyline(new PolylineOptions()
        .add(LHR, AKL, LAX, JFK, LHR)
        .width(INITIAL_STROKE_WIDTH_PX)
        .color(Color.BLUE)
        .geodesic(true)
        .clickable(clickabilityCheckbox.isChecked()));

    // A simple polyline across Australia. This polyline will be mutable.
    int color = Color.HSVToColor(
        alphaBar.getProgress(), new float[]{hueBar.getProgress(), 1, 1});
    mutablePolyline = map.addPolyline(new PolylineOptions()
        .color(color)
        .width(widthBar.getProgress())
        .clickable(clickabilityCheckbox.isChecked())
        .add(MELBOURNE, ADELAIDE, PERTH, DARWIN));

    hueBar.setOnSeekBarChangeListener(this);
    alphaBar.setOnSeekBarChangeListener(this);
    widthBar.setOnSeekBarChangeListener(this);

    startCapSpinner.setOnItemSelectedListener(this);
    endCapSpinner.setOnItemSelectedListener(this);
    jointTypeSpinner.setOnItemSelectedListener(this);
    patternSpinner.setOnItemSelectedListener(this);

    mutablePolyline.setStartCap(getSelectedCap(startCapSpinner.getSelectedItemPosition()));
    mutablePolyline.setEndCap(getSelectedCap(endCapSpinner.getSelectedItemPosition()));
    mutablePolyline.setJointType(getSelectedJointType(jointTypeSpinner.getSelectedItemPosition()));
    mutablePolyline.setPattern(getSelectedPattern(patternSpinner.getSelectedItemPosition()));

    // Move the map so that it is centered on the mutable polyline.
    map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(MELBOURNE, 3));

    // Add a listener for polyline clicks that changes the clicked polyline's color.
    map.setOnPolylineClickListener(new GoogleMap.OnPolylineClickListener() {
      @Override
      public void onPolylineClick(Polyline polyline) {
        // Flip the values of the red, green and blue components of the polyline's color.
        polyline.setColor(polyline.getColor() ^ 0x00ffffff);
      }
    });
  }

}

   

Örnekleri klonlama ve çalıştırma

Bu örneği yerel olarak çalıştırmak için Git gereklidir. Aşağıdaki komut, örnek uygulama deposunu klonlar.

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

Örnek projeyi Android Studio'ya aktarın:

 1. Android Studio'da Dosya > Yeni > Projeyi İçe Aktar'ı seçin.
 2. Depoyu kaydettiğiniz konuma gidin ve Kotlin veya Java için proje dizinini seçin:

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. 'ı seçin. Android Studio, projenizi Gradle derleme aracını kullanarak oluşturur.
 4. Projenizin local.properties dosyasıyla aynı dizinde boş bir secrets.properties dosyası oluşturun. Daha fazla bilgi için API anahtarınızı projeye ekleme başlıklı makaleye bakın.
 5. Aşağıdaki dizeyi secrets.properties alanına ekleyerek YOUR_API_KEY kısmını API anahtarınızın değeriyle değiştirin:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. Uygulamayı çalıştırın.