Khám phá

Tìm hiểu cách hoạt động của API xác thực địa chỉ Maps.
Thử bản trình diễn API Xác thực địa chỉ. Sử dụng bất kỳ địa chỉ nào từ khu vực được hỗ trợ và xem phản hồi.
Xem thông tin chi tiết về phạm vi bảo hiểm mới nhất để xem API Xác thực địa chỉ có hỗ trợ khu vực hoặc quốc gia của bạn hay không.

Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng API Xác thực địa chỉ Maps.
Tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Sử dụng thư viện ứng dụng khách C#, Java, Python, Go hoặc Node.js để làm việc với các dịch vụ của Google Maps trên máy chủ của bạn.
Xem tài liệu tham khảo về API xác thực địa chỉ và gRPC.

Tính năng

Tìm hiểu về các tính năng chính của API Maps Validation (Xác thực địa chỉ).
Xác thực địa chỉ và trả lại thông tin mã hoá địa lý cho địa chỉ.
Cung cấp ý kiến phản hồi về API Xác thực địa chỉ.
API xác thực địa chỉ có thể tuỳ ý sử dụng CASSTM trong quá trình xác thực địa chỉ.

Trợ giúp

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.