Khám phá

Tìm hiểu cách hoạt động của API xác thực địa chỉ của Maps.
Hãy dùng thử bản minh hoạ API Xác thực địa chỉ. Sử dụng một địa chỉ bất kỳ trong khu vực được hỗ trợ và xem phản hồi.
Xem thông tin chi tiết mới nhất về phạm vi lập chỉ mục để xem API xác thực địa chỉ có hỗ trợ khu vực hoặc quốc gia của bạn hay không.

Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng với API xác thực địa chỉ của Maps.
Tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Sử dụng thư viện ứng dụng C#, Java, Python, Go hoặc Node.js để làm việc với các Dịch vụ Google Maps trên máy chủ của bạn.
Xem tài liệu tham khảo API REST và gRPC của phương thức xác thực địa chỉ.

Tính năng

Tìm hiểu về các tính năng cốt lõi của API xác thực địa chỉ Maps.
Xác thực địa chỉ và trả về thông tin mã địa lý cho địa chỉ đó.
Gửi ý kiến phản hồi về địa chỉ mới.
API xác thực địa chỉ có thể tuỳ ý sử dụng CASSTM trong quy trình xác thực địa chỉ.

Trợ giúp và hỗ trợ

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.