Sử dụng OAuth

Address Validation API (API Xác thực địa chỉ) hỗ trợ việc sử dụng OAuth 2.0 để xác thực. Google hỗ trợ các trường hợp OAuth 2.0 phổ biến, chẳng hạn như các trường hợp cho máy chủ web.

Tài liệu này mô tả cách chuyển mã thông báo OAuth đến lệnh gọi API Xác thực địa chỉ trong môi trường phát triển của bạn. Để biết hướng dẫn về cách sử dụng OAuth trong môi trường chính thức, hãy xem bài viết Xác thực tại Google.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu sử dụng API Xác thực địa chỉ, bạn cần có một dự án có tài khoản thanh toán và bật API Xác thực địa chỉ. Bạn nên tạo nhiều Chủ sở hữu dự án và Quản trị viên thanh toán để nhóm của bạn luôn có người đảm nhận các vai trò này. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Thiết lập trong Cloud Console.

Giới thiệu về OAuth

Có nhiều cách để tạo và quản lý mã truy cập bằng OAuth dựa trên môi trường triển khai của bạn.

Ví dụ: hệ thống Google OAuth 2.0 hỗ trợ các hoạt động tương tác giữa các máy chủ, chẳng hạn như các hoạt động tương tác giữa ứng dụng của bạn và một dịch vụ của Google. Trong trường hợp này, bạn cần có một tài khoản dịch vụ. Đây là tài khoản thuộc về ứng dụng của bạn chứ không phải của người dùng cuối cá nhân. Ứng dụng của bạn gọi các API của Google thay mặt cho tài khoản dịch vụ, do đó, người dùng sẽ không trực tiếp tham gia. Để biết thêm thông tin về các phương thức xác thực, hãy xem bài viết Xác thực tại Google.

Ngoài ra, bạn có thể dùng API Xác thực địa chỉ trong ứng dụng Android hoặc iOS dành cho thiết bị di động. Để biết thông tin chung về cách sử dụng OAuth bằng API Xác thực địa chỉ, bao gồm cả thông tin về cách quản lý mã truy cập cho nhiều môi trường triển khai, hãy xem bài viết Sử dụng OAuth 2.0 để truy cập API Google.

Giới thiệu về phạm vi OAuth

Để sử dụng OAuth với API xác thực địa chỉ, bạn phải chỉ định mã thông báo OAuth cho phạm vi:

 • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

Ví dụ: Hãy thử lệnh gọi API REST trong môi trường phát triển cục bộ của bạn

Nếu muốn thử API Xác thực địa chỉ bằng mã thông báo OAuth nhưng chưa thiết lập môi trường để tạo mã thông báo, thì bạn có thể sử dụng quy trình trong phần này để thực hiện lệnh gọi.

Ví dụ này mô tả cách sử dụng mã thông báo OAuth do Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng (ADC) cung cấp để thực hiện lệnh gọi. Để biết thông tin về cách sử dụng ADC để gọi các API của Google bằng thư viện ứng dụng, hãy xem bài viết Xác thực bằng thư viện ứng dụng.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bạn có thể tạo yêu cầu REST bằng ADC, hãy sử dụng giao diện dòng lệnh (CLI) của Google Cloud để cung cấp thông tin xác thực cho ADC:

 1. Nếu bạn chưa thực hiện, hãy tạo một dự án và bật tính năng thanh toán bằng cách làm theo các bước trong bài viết Thiết lập trong Google Cloud Console.
 2. Cài đặt và khởi chạy gcloud CLI.
 3. Chạy lệnh gcloud sau trên máy cục bộ của bạn để tạo tệp thông tin xác thực:

  gcloud auth application-default login
 4. Màn hình đăng nhập sẽ xuất hiện. Sau khi bạn đăng nhập, thông tin xác thực của bạn sẽ được lưu trữ trong tệp thông tin xác thực cục bộ mà ADC sử dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Môi trường phát triển cục bộ trong tài liệu Cung cấp thông tin xác thực cho Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng.

Gửi yêu cầu REST

Trong ví dụ này, bạn chuyển 2 tiêu đề của yêu cầu:

 • Chuyển mã thông báo OAuth trong tiêu đề Authorization bằng cách dùng lệnh sau để tạo mã thông báo:

  gcloud auth application-default print-access-token

  Mã thông báo được trả về có phạm vi là https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.

 • Truyền mã hoặc tên của dự án trên Google Cloud đã bật tính năng thanh toán trong tiêu đề X-Goog-User-Project. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Thiết lập trong Cloud Console.

Ví dụ sau đây thực hiện một lệnh gọi đến Address Validation API (API Xác thực địa chỉ) bằng mã thông báo OAuth:

curl -X POST -d '{
 "address": {
  "regionCode": "US",
  "locality": "Mountain View",
  "addressLines": ["1600 Amphitheatre Pkwy"]
 }
}' \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth application-default print-access-token)" \
-H "X-Goog-User-Project: PROJECT_ID" \
"https://addressvalidation.googleapis.com/v1:validateAddress"

Khắc phục sự cố

Nếu yêu cầu của bạn trả về thông báo lỗi về việc API này không hỗ trợ thông tin xác thực của người dùng cuối, hãy xem bài viết Thông tin xác thực người dùng không hoạt động.