טיפול בספריות לקוח ל-תיקוף של ה-API

בדף הזה מוסבר איך להתחיל להשתמש בספריות הלקוח ל-Address Validation API.

מידע נוסף על ספריות הלקוח זמין במאמר הסבר על ספריות לקוח.

התקנה של ספריית הלקוח

C#

למידע נוסף, ראו הגדרת סביבת פיתוח# C.

Install-Package Google.Maps.AddressValidation.V1 -Pre

הגדרת אימות

כשמשתמשים בספריות לקוח, צריך לבצע אימות באמצעות Application Default Credentials (ADC). במאמר איך מספקים פרטי כניסה ל-Application Default Credentials מוסבר איך מגדירים את ADC. למידע נוסף על השימוש ב-ADC עם ספריות לקוח, ראו אימות באמצעות ספריות לקוח.

שימוש בספריית הלקוח

C#

using Google.Maps.AddressValidation.V1;
using Google.Type;
using System.Threading.Tasks;

public sealed partial class GeneratedAddressValidationClientSnippets
{
  /// <summary>Snippet for ValidateAddressAsync</summary>
  /// <remarks>
  /// This snippet has been automatically generated and should be regarded as a code template only.
  /// It will require modifications to work:
  /// - It may require correct/in-range values for request initialization.
  /// - It may require specifying regional endpoints when creating the service client as shown in
  ///  https://cloud.google.com/dotnet/docs/reference/help/client-configuration#endpoint.
  /// </remarks>
  public async Task ValidateAddressRequestObjectAsync()
  {
    // Create client
    AddressValidationClient addressValidationClient = await AddressValidationClient.CreateAsync();
    // Initialize request argument(s)
    ValidateAddressRequest request = new ValidateAddressRequest
    {
      Address = new PostalAddress(),
      PreviousResponseId = "",
      EnableUspsCass = false,
      SessionToken = "",
    };
    // Make the request
    ValidateAddressResponse response = await addressValidationClient.ValidateAddressAsync(request);
  }
}

מקורות מידע נוספים