با جامعه توسعه دهندگان ارتباط برقرار کنید

سرریز پشته

زیر برچسب google-maps سوال بپرسید .

GitHub

نمونه های ما را جدا کنید و به کتابخانه های منبع باز کمک کنید.

یوتیوب

آموزش‌ها، داستان‌های کاربر، اطلاعیه‌ها و موارد دیگر را تماشا کنید .

اختلاف نظر

با توسعه دهندگان همکار درباره پلتفرم نقشه های گوگل گپ بزنید .

توییتر

برای آخرین اطلاعیه ها ، @GMapsPlatform را دنبال کنید .

ردیاب مشکل

چیزی اشتباه است؟ یک گزارش اشکال برای ما ارسال کنید !