REST Resource: accounts.languages.productCertifications

Zasób: ProductCertification

Dane dotyczące certyfikatów produktu.

Zapis JSON
{
 "name": string,
 "title": string,
 "brand": string,
 "mpn": [
  string
 ],
 "productCode": [
  string
 ],
 "countryCode": [
  string
 ],
 "productType": [
  string
 ],
 "certification": [
  {
   object (Certification)
  }
 ],
 "issues": [
  {
   object (Issue)
  }
 ],
 "destinationStatuses": [
  {
   object (DestinationStatus)
  }
 ]
}
Pola
name

string

Wymagane. Unikalny identyfikator nazwy certyfikatu w formacie: accounts/{account}/languages/{language_code}/productCertifications/{id}, gdzie id to unikalny identyfikator, a language_code to dwuliterowy kod ISO 639-1 języka obsługiwanego w Zakupach Google (zgodnie z opisem na stronie https://support.google.com/merchants/answer/160637).

title

string

Wymagane. Ma to na celu jednoznaczne wskazanie produktu, który ma być certyfikowany.

brand

string

Wymagane. Jest to marka produktu. Marka pomaga zidentyfikować produkt.

mpn[]

string

Opcjonalnie. Są to numery katalogowe producenta (MPN). Numery MPN służą do jednoznacznej identyfikacji konkretnego produktu wśród wszystkich produktów tego samego producenta.

productCode[]

string

Opcjonalnie. Inna nazwa numeru GTIN.

countryCode[]

string

Opcjonalnie. Dwuliterowy kod kraju (ISO 3166-1 alfa 2).

productType[]

string

Opcjonalnie. To Twój własny system podziału produktów na kategorie w danych produktów.

certification[]

object (Certification)

Wymagane. Lista certyfikatów, które chcesz połączyć z opisaną usługą.

issues[]

object (Issue)

Tylko dane wyjściowe. Wygenerowana przez serwer lista problemów związanych z produktem.

destinationStatuses[]

object (DestinationStatus)

Tylko dane wyjściowe. Stany miejsc docelowych.

Certyfikat

Opis certyfikatu.

Zapis JSON
{
 "name": string,
 "authority": string,
 "code": string,
 "value": string,
 "link": string,
 "logo": string,
 "validUntil": string
}
Pola
name

string

Wymagane. Nazwa certyfikatu.

authority

string

Wymagane. Nazwa organu wydającego certyfikat.

code

string

Wymagane. Unikalny kod identyfikujący certyfikat.

value

string

Opcjonalnie. Wartość niestandardowa certyfikatu.

validUntil

string

Opcjonalnie. Data ważności (UTC).

Problem

Problem z usługą.

Zapis JSON
{
 "type": string,
 "severity": enum (Severity),
 "attribute": string,
 "title": string,
 "description": string,
 "resolution": enum (IssueResolution),
 "destination": string,
 "timestamp": string
}
Pola
type

string

Wygenerowany przez serwer typ problemu, np. „INCORRECT_TEXT_FORMATTING”, „IMAGE_NOT_SERVEABLE” itp.

severity

enum (Severity)

Waga problemu.

attribute

string

atrybut, który wywołał problem (jeśli istnieje). Więcej informacji o atrybutach znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116.

title

string

Krótki tytuł opisujący charakter problemu.

description

string

Dłuższy opis problemu skupiający się na sposobie jego rozwiązania.

resolution

enum (IssueResolution)

Co musi się stać, aby rozwiązać problem.

destination

string

Miejsce docelowe, którego dotyczy problem.

timestamp

string (Timestamp format)

Sygnatura czasowa określająca, kiedy pojawił się problem.

Sygnatura czasowa w formacie RFC3339 UTC „Zulu” z rozdzielczością nanosekundy i maksymalnie 9 cyframi po przecinku. Przykłady: "2014-10-02T15:01:23Z" i "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

Poziom ważności

Waga problemu.

Wartości w polu enum
SEVERITY_UNSPECIFIED Nieokreślona ważność, nigdy nie używana.
ERROR Waga błędu. Problem uniemożliwia wykorzystanie całego produktu.
WARNING Poziom ważności ostrzeżenia. Problem dotyczy albo uniemożliwia użycie atrybutu, który go wywołał, albo sytuacji, która wkrótce uniemożliwi użycie całego produktu.
INFO Informacje o wadze. Problem nie wymaga natychmiastowej uwagi. Dane te służą na przykład do informowania, które atrybuty nadal oczekują na sprawdzenie.

IssueResolution

Rozwiązanie problemu.

Wartości w polu enum
RESOLUTION_UNSPECIFIED Rozdzielczość nieokreślona, nigdy nie była używana.
USER_ACTION Użytkownik, który dostarczył dane, musi podjąć działania, aby rozwiązać problem (np. poprawić niektóre dane).
PENDING_PROCESSING Problem zostanie rozwiązany automatycznie (np. skanowanie zdjęć lub sprawdzenie przez Google). Nie musisz teraz nic robić. Rozwiązanie może spowodować inny problem (na przykład w przypadku niepowodzenia indeksowania).

DestinationStatus

Stan miejsca docelowego.

Zapis JSON
{
 "destination": string,
 "status": enum (Status)
}
Pola
destination

string

Nazwa miejsca docelowego.

status

enum (Status)

Stan miejsca docelowego.

Stan

Stan.

Wartości w polu enum
UNKNOWN Stan nieokreślony, nigdy nie używany.
ACTIVE Produkt jest używany w tym miejscu docelowym.
PENDING Decyzja nadal nie została podjęta.
DISAPPROVED Produkt został odrzucony. Zapoznaj się z problemami.

Metody

delete

Usuwa certyfikat produktu według jego nazwy.

get

Otrzymuje certyfikat z usługi według nazwy.

list

Wyświetla listę certyfikatów usług z określonego organu, który wydał certyfikat.

patch

Aktualizuje (lub tworzy, jeśli allow_missing = true) certyfikat z usługi, który łączy certyfikaty z usługami.