مقدمه‌ای بر چارچوب‌بندی مسائل یادگیری ماشینی

مقدمه ای بر چارچوب مسئله یادگیری ماشینی به شما می آموزد که چگونه تشخیص دهید که یادگیری ماشین (ML) رویکرد خوبی برای یک مشکل است یا خیر و توضیح می دهد که چگونه یک راه حل ML را ترسیم کنید.